Blitz 24 van 2016 : Vakaturelys : Bevorderingsposte (PL 2-4) Hoof en Terapeutposte / Vacancy List : Promotional Posts (PL 2-4), Chief and Education Therapist Posts

Gauteng Departement van Onderwys het ‘n vakaturelys vir Bevorderingsposte (PL 2-4) en Hoof/Terapeutposte gepubliseer. Die vakaturelys is op die GDO se webtuiste beskikbaar by www.education.gpg.gov.za gaan dan na “Vacancies” en kliek daarop.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 10 Mei 2016 om 16:00. Die verwagte datum waarop die suksesvolle kandidaat diens moet aanvaar is 1 Augustus 2016 of soos onderling met die betrokke partye ooreengekom.

Dit is verder belangrik dat u die instruksies soos in die vakaturelys verwoord, noukeurig volg. Maak seker dat:

  • Aansoeke volledig en korrek ingevul is (Vorm GDE 2R).
  • Vir die regte pos aansoek gedoen word (Maak seker van die POSNOMMER).
  • Vir elke pos ‘n afsonderlike vorm (GDE 2R) voltooi word.
  • Alle kwalifikasies, ID-dokument en SARO*/HPCSA moet oorspronklik
    gesertifiseer word met ‘n datumstempel (Vars Ink beginsel en nie ouer as 3 maande nie). * Gesertifiseerde afskrif van ‘n salarisstrokie waarop u korrekte SARO-nommer is, is aanvaarbaar.
  • Gesertifiseerde salarisstrokie indien u nie ‘n GDO werknemer is nie
  • Alle aansoeke oorspronklik geteken is. (Geen fotostate van die handtekening word aanvaar nie.)

Die SAOU kry voortdurend navrae van lede wie se aansoeke nie korrek voltooi is nie, of afskrifte wat nie gesertifiseer is nie.

Moenie die formaat of bewoording van die GDE 2R verander deur ekstra lyne, kolomme of bladsye by te voeg of te verwyder nie! Lees asb die GDO se instruksies!

Probeer waar moontlik om bewyse aan te heg van inligting wat op die GDE 2R ingevul word. Doen asseblief so spoedig moontlik aansoek en moet nie wag tot die dag wat die aansoeke sluit nie.

Gee asseblief u aansoeke by die korrekte distrikskantoor in.