EASTERN CAPE NEWSLETTERS 2015 | OOS-KAAP NUUSBRIEWE 2015

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

EASTERN CAPE NEWSLETTERS | OOS-KAAP NUUSBRIEWE

E-Nuus 44 van 2015 : Kantoorsluiting, Totsiens, Welkom, Belangrike datums / Closing of Office, Goodbye, Welcome, Dates to remember. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 43 van 2015 : Kurrikulumkomiteenuus / Curriculum Committee News. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 42 van 2015 : Postevoorsiening 2016 – Bestuursplan, Litigasie / Post Provisioning 2016 – Management Plan, Litigation. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 41 van 2015 : Postevoorsiening 2016 / Post Provisioning 2016. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 40 van 2015 : GKBS 2015 Salarisprogressie, Verandering van Bonusmaand, Uitdienstrede / IQMS 2015 Salary progression, Change of Bonus month, Retirement. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 39 van 2015 : Postevoorsiening 2016 / Post Provisioning 2016. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 38 van 2015 : Sterkte vir die 4de Kwartaal, PUD PE-Kring / Good luck for the 4th Term, PEC PE Circuit. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 37 van 2015 : Welkom terug, SIAS-Beleid Werkswinkel / Welcome back, SIAS Policy Workshop. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 36 van 2015 : SIAS-Beleid Werkswinkel / SIAS Policy Workshop – November 2015. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 35 van 2015 : Administratiewe Bederfdag 2015 / Administrative Pamper Day 2015. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 34 van 2015 : Vakature VVV OKP, Vakante pos by WKOD, Evaluering deur lede, Bevorderings, SAOU-Toep / Vacancy FSS ECP, Vacant posts at the WCED, Assessment by members, Promotions, SAOU App. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 33 van 2015 : Vakature Voltydse Vakbondverteenwoordiger (VVV) SAOU (Oos-Kaap) / Vacancy Full-Time Shop Steward (FSS) SAOU (Eastern Cape). Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 32 van 2015 : Kringvergadering Ugie / Circuit Meeting, Ugie. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 31 van 2015 : Vergadering vir Student- en Beginneronderwysers / Student and Beginner Teacher meeting. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 30 van 2015 : Assistent Provinsiale Sekretaris Wes-Kaap, PUR, Bevorderings, 2016 Kalender / Assistant Provincial Secretary Western Cape, PEC, Promotions, 2016 Calendar. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 29 van 2015 : Skoolhoofdebulletin, Departements- en Adjunkhoofposte, Agterstallige IQMS Port Elizabeth, Terugbetaling van Algemene Salarisaanpassing / Principals’ Bulletin, HOD and Deputy Principal Posts, Outstanding IQMS Port Elizabeth, Back Pay General Salary Adjustment. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 28 van 2015 : Kringvergadering / Circuit Meeting, King William’s Town. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 27 van 2015 : Wederegtelike sluiting van skole in die Port Elizabeth Distrik / Unlawful closure of schools in the Port Elizabeth Distrct. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 26 van 2015 : Welkom Terug, NPDE-Kwalifikasie, Uitstaande GKBS 2013 Port Elizabeth Distrik, Bevorderings, ens / Welcome Back, NPDE Qualification, Outstanding IQMS 2013 Port Elizabeth District, Promotions. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 25 van 2015 : Bederfoggend vir Administratiewe Personeel, 11 September 2015, Port Elizabeth / A pamper morning for Administrative Staff, 11 September 2015, Port Elizabeth. Kliek hier vir meer inligting

E-Nuus 24 van 2015 : PE Distrik uitstaande IQMS 2013, Salarisskale, Bevorderings, Belangrike datums, SAOU-Toep / PE District Outstanding IQMS 2013, Salary Scales, Promotions, Dates to remember, SAOU App. Kliek hier vir meer inligting.

Bevorderingspreiblad / Promotions 2015. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 23 van 2015 : Leerhindernisse, WhatsApp-Uitsaailyste / Barriers to Learning, WhatsApp Broadcast Lists. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 22 van 2015 : Nie-Betaling van Nuut Aangestelde Permanente Onderwysers, Nasionale Professionele Onderwysdiploma Kwalifikasie, ens. / Non-Payment of Newly Permanently Appointed Educators, National Professional Diploma in Education Qualification. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 21 van 2015 : Leiersberaad te Mpekweni 2015 / Leaders’ Conference at Mpekweni 2015. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 20 van 2015 : Oriënteringsiesessie vir Beginneronderwysers / Orientation Session for Beginner Teachers. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 19 van 2015 : Mandaat – Salarisonderhandelinge, Nie-betaling van merkers, Bevorderings, Belangrike Datums / Mandate – Salary negotiations, Non-payment of markers, Promotions, Dates to remember. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 18 van 2015 : Student Interest Group launched. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 17 van 2015 : IQMS : Port Elizabeth Distrik, Belangrike datums / IQMS : Port Elizabeth District, Dates to remember. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 16 van 2015 : Die hantering van Leerhindernisse in leer, onderrig en assessering / Dealing with barriers to learning in teaching, learning and assessment. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 15 van 2015 : Aanstellingsprosedures, Belangrike datums, SAOU Toep, Kontakbesonderhede van Skoolverteenwoordigers / Appoinment Procedures, Dates to Remember, SAOU App, Contact Details of School Representatives. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 14 van 2015 : Pre-Primêre Belangegroepbemagtigingsessie / Pre-Primary Interest Group Empowerment Session. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 13 van 2015 : Navrae / Enquiries. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 12 van 2015 : Leiersberaad, Mpekweni-strandoord, 15 & 16 Mei 2015 / Leader’s Conference, Mpekweni Beach Resort, 15 & 16 May 2015. Kliek hier vir meer inligting. Port Alfred Akkommodasie / Accommodation. Program . Registrasielys / Registration list

E-Nuus 11 van 2015 : Induksieprogram en Inligtingsessie vir beginneronderwysers, 23, 24 en 25 Maart 2015 / Induction Programme and Information session for Beginner Teachers, 23, 24 and 25 March 2015. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 10 van 2015 : Gr 12 Merkersaansoeke, SAOU Kantoorsake / Application as Gr 12 Markers, SAOU Office Matters. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 9 van 2015 : SAOU Lidmaatskap / SAOU Membership. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 8 van 2015 : Moratorium op Oorplasings, Navrae by GEPF-kantore en satelliet kantore / Moratorium on Transfers, Enquiries at the GEPF office and satellite offices. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 7 van 2015 : Kurrikulumkomitee / Curriculum committee. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 6 van 2015 : Skoolhoofdeberaad, 6 & 7 Maart 2015, Lombardini Wildsplaas / Principals’ Conference, 6 & 7 March 2015, Lombardini Game Farm. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 5 van 2015 : SAOU Kantoorsake, Oos-Kaap Skoolhoofde Bulletin Vol 5/2015 / SAOU Office matters, ECDOE Principals’ Vacancy List Vol 5/2015. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 4 van 2015 : Departementshoof-opleiding / Head of Department training, 16 & 17 February 2015. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 3 van 2015 : Uitstaande IQMS betalings 2012/2013, Skoolverteenwoordigers, GEMS / Outstanding IQMS payments 2012/2013, School Representatives, GEMS. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 2 van 2015 : Opdatering van inligting / Updating of information. Kliek hier vir meer inligting.

E-Nuus 1 van 2015 : Welkom Terug, 2014 Leerder Uitslae, In Memoria, Lede Kommunikasie, Datums om te onthou / Welcome back, 2014 Learner Results, In Memoria, Member Communication, Dates to remember. Kliek hier vir meer inligting.