EASTERN CAPE NEWSLETTERS | OOS-KAAP NUUSBRIEWE 2017

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2017 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2017

EASTERN CAPE NEWSLETTERS | OOS-KAAP NUUSBRIEWE

E-Nuus/E-News 36 van 2017 : Kersgroete, Kantoorsluiting / Christmas greetings, Closing of office. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 35 van 2017 : Oop Bulletin vir Onderwysposte by Spesiale Skole / Open Bulletin for Educator Posts at Special Schools. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 34 van 2017 : Merkers Memo / Markers Memo. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 33 van 2017 : Staatskoerant : 2019 Skoolkalender Publieke skole, 2018 Korporatiewe Geskenke, Opname: Dissipline in skole, OKOD : Vakature Lys / Government Gazette : 2019 School calendar Public schools, 2018 Corporate Gifts, Survey: Discipline in Schools, ECDoE : Vacant Posts. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 32 van 2017 : #SkoolKaping / #SchoolCapture. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 31 van 2017 : Addendums vir Bulletins, Erratum: Terapeute in diens van die Departement van Onderwys onder die Onderwys Wet / Addendums to Bulletins,Erratum: Therapists in Education employed under the Educator’s Act . Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 30 van 2017 : Die Burger Jeugleierskonferensie: 08 – 14 Desember 2017 / Die Burger Youth Leadership Conference: 08 – 14 December 2017. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 29 van 2017 : Skoolkalender 2018, Uitstaande 2017 Salarisprogressie (GKBS 2016), Uitstaande 37% Toelaag Betalings / School Calendar 2018, Outstanding Salary Progression 2017 (IQMS 2016), Outstanding 37% Allowance Payments. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 28 van 2017 : Vakature – Voltydse Vakbondverteenwoordiger (VVV) SAOU (Oos-Kaap) / Vacancy Full-Time Shop Steward (FSS) SAOU (Eastern Cape). Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 27 van 2017 : Wêreld Onderwysersdag / World Teachers’ Day. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 26 van 2017 : Postevoorsiening 2018, Cosatu Staking, Beraamde berekening van pensioenvoordele, Inter-Provinsiale oorplasings / Post Provisioning 2018, Cosatu Strike, Estimate calculation of pension benefits, Inter Provincial Transfers. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 25 van 2017 : Afsprake by die SAOU kantoor, Lidmaatskap, Skoolverteenwoordigers / Making appointments at the SAOU office, Membership, Shop Stewards. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 24 van 2017 : Gelukkige Vrouedag / Happy Women’s Day. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 23 van 2017 : Bederfoggend vir Administratiewe Personeel / A pamper morning for Administrative Staff, 20 September 2017. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 22 van 2017 : Welkom terug, Kongres wenners, Kennisbou 2017, GEHS / Welcome back, Congress winners, Knowledge Builder 2017, GEHS. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 21 van 2017 : Postevoorsiening 2017 en 2018, Departementele Werkswinkels, Skootrekenaars / Post Provisioning 2017 and 2018, Departmental Workshops, Laptops. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 20 van 2017 : Bulletin Vol 1 & 2 van 2017, Kennisbou 2017 / Knowledge Builder 2017. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 19 van 2017 : Uitstaande Salarisbetalings, Pensioen / Outstanding Salary payments, Pension. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 18 van 2017 : Pre-Primêre Balangegroepbemagtigingsessie, 10 Junie 2017 / Pre-Primary Interest Group Empowerment Session, 10 June 2017. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 17 van 2017 : Eendagkursus Finansiële Bestuur / One day Course Financial Management. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 16 van 2017 : Datums vir die 2de Kwartaal, Ledediens navraagvorm / Dates for the 2nd Term, Member enquiry form. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 15 van 2017 : SAOU Kennisgewing – Besluit van CTU-ATU / SAOU Notice – Decision of CTU-ATU. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 14 van 2017 : Riglyne vir Nasieners / Guidelines for Markers. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 13 van 2017 : Baie geluk – Nasionale Onderwys Toekennings / Congratulations – National Teacher Awards. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 12 van 2017 : Leiersberaad 12-13 Mei’17, Mpekweni Strandoord / Leaders’ Conference, 12-13 May’17, Mpekweni Beach Resort. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 11 van 2017 : Request for information on outstanding salary payments to educators / employees. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 10 van 2017 : Bulletin 6 van 2016 – Teruggetrek, Terapeute by Openbare Skole, Kringvergadering / Withdrawal of Bulletin 6 of 2016, Therapists at Public Schools, Circuit Meeting. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 9 van 2017 : Werkplekverteenwoordigers / Wokplace Representatives. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 8 van 2017 : Kringvergadering vir Skoolverteenwoordigers / Circuit meeting for School Union Representatives. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 7 van 2017 : Postevoorsiening 2017, SA-SAMS, Dokumentasie ten opsigte van aansoeke, Riglyne vir nasieners, Kurrikulumstrome / Post Provisioning, SA-SAMS, Documentation with regards to applications, Guidelines for markers, Curriculum streams. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 6 van 2017 : Behuising – Staatsdiensamptenare / Housing – Public Servants. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 5 van 2017 : Hoofdeberaad, 10 & 11 Maart’17 / Principals’ Conference, 10 & 11 March’17. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 4 van 2017 : Aanvraag van Benoemings – SAOU Onderwystoekennings – SAOU erken lede se onderwysprestasies / Call for Nominations – SAOU Teaching Awards – SAOU acknowledges the achievements of members. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 3 van 2017 : Administratiewe Werkswinkel / Administrative Workshop, 25 Feb’17. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 2 van 2017 : Verkiesing van SAOU-verteenwoordigers 2017 / Election of SAOU representatives 2017. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 1 van 2017 : Welkom terug, 2016 Leerder uitslae, Lede kommunikasie, Datums om te onthou / Welcome back, 2016 Learner results, Member Communication, Dates to remember. Lees meer/Read more