FREE STATE NEWSLETTERS 2018 | VRYSTAAT NUUSBRIEWE 2018

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2018 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2018

FREE STATE NEWSLETTERS | VRYSTAAT NUUSBRIEWE

Nuusbrief 2 van 2018 Onafhanklike Skole Opleiding / Independent School Initiative. Lees meer/Read more

Nuusbrief 1 van 2018 Onafhanklike Skole Opleiding / Independent School Initiative. Lees meer/Read more

 

Nuusbrief 40 van 2018 : Nie-aanstelling van Tydelike Opvoeders / Non-appointment of Temporary Educators. Lees meer/Read more

Nuusbrief 39 van 2018 : SAOU Korporatiewe Geskenk / SAOU Corporate Gift. Lees meer/Read more

Nuusbrief 38 van 2018 : Implimentering van gewysigde aansoekvorm vir verlof (Vorm Z1(a)), SAOU Korporatiewe Geskenk / Implementation of the amended application form for leave (Form Z1(a)), SAOU Corporate Gifts. Lees meer/Read more

Nuusbrief 37 van 2018 : Implimentering van gewysigde aansoekvorm vir verlof (Vorm Z1(a)),  Grondslagfase Vergadering: (Gr. R – Gr. 3), Waarnemers vir SAOU in Kortlysting en Onderhoude / Implementation of the amended application form for leave (Form Z1(a)), Foundation Phase Meeting: (Gr. R – Gr. 3), Observers for SAOU in Shortlisting and Interviews. Lees meer/Read more

Nuusbrief 36 van 2018 : Waarnemers vir SAOU in Kortlysting en Onderhoude, SAOU Koproratiewe Geskenke / Observers for SAOU in Shortlisting and Interviews, SAOU Corporate Gifts. Lees meer/Read more

Nuusbrief 35 van 2018 : Sterkte aan almal, Nuwe Assistent Provinsiale Sekretaris / Good luck to you all, New Assistant Provincial Secretary. Lees meer/Read more

Nuusbrief 34 van 2018 : Geniet u welverdiende vakansie / Enjoy your well-deserved holiday. Lees meer/Read more

Nuusbrief 33 van 2018 : Oproep tot Publieke Deelname / Call for Public Comment. Lees meer/Read more

Nuusbrief 32 van 2018 : Salarisprogressie – GKBS, Aanstelling van Tydelike Opvoeders / Salary Progression – IQMS, Appointment of Temporary Educators. Lees meer/Read more

Nuusbrief 31 van 2018 : Wat is my Reg – Grieweprosedures, SBL Kontrakte / What is my Right? – Grievance Procedure, SGB Contracts. Lees meer/Read more

Nuusbrief 30 van 2018 : Vrouedag, Vakaturelys 2 van 2018 – Skoolgebaseerde Bevorderings – Posvlak 2, 3 & 4 Poste / Women’s Day, Vacancy List 2 of 2018 – School-Based Promotions – Post Level 2, 3 & 4 Posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief 29 van 2018 : Sosiale Media – “My vriend Internet en sy monster broer, Sosiale Media!”/ Social Media – “My friend Internet and his monster brother, Social Media!” Lees meer/Read more

Nuusbrief 28 van 2018 : Die Michael Pashut sage, Forensiese Ondersoek en smeerveldtog teen die SAOU / The Michael Pashut saga, Forensic Investigation and smear campaign against the SAOU. Lees meer/Read more

Nuusbrief 27 van 2018 : DPSA – Foutiewe Belasting – Afgetrek vir Tydelike Amptenare, Professionele Ontwikkeling – Punte / DPSA – Incorrect Taxation – Deductions for Temporary Staff, Professional Development – Points. Lees meer/Read more

Nuusbrief 26 van 2018 : Iklusiewe Onderwys: Die implementering van die SIAS-Beleid en Differensiasie in die klaskamer / Inclusive Education: The implementation of the SIAS Policy and Differentiation in the classroom. Lees meer/Read more

Nuusbrief 25 van 2018 : Professionele Ontwikkeling Punte, Vakaturelys 1 van 2018 – Skoolgebaseerde Bevorderings / Professional Development Points, Vacancy List 1 of 2018 – School-Based Promotions. Lees meer/Read more

Nuusbrief 24 van 2018 : Geniet die welverdiende vakansie, SAOU Program Derde Kwartaal 2018 / Enjoy your well deserved holiday, SAOU Program Third Term 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 23 van 2018 : SAOU POD Opleiding – SAOU verbeter my sagte vaardighede vir die toekoms! / SAOU PDS Training – SAOU improves my soft skills for the future! Lees meer/Read more

Nuusbrief 22 van 2018 : Aanstelling van nuwe Opvoeders by u skool / Appointment of new Educators at the school. Lees meer/Read more

Nuusbrief 21 van 2018 : SAOU OVS “Work to Rule” – Opgeskort / SAOU OFS Work to Rule – Suspended. Lees meer/Read more

Nuusbrief 20 van 2018 : SAOU OVS Stemmingsuitslag Mandaat : “Work to Rule” / SAOU OFS Voting Result Mandate : Work to Rule. Lees meer/Read more

Nuusbrief 19 van 2018 : Huldeblyk tydens Hoofdesimposium / Tribute during Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

Nuusbrief 18 van 2018 : SAOU OVS Ondersteun die Arbeidsaksie : “Work to Rule” / SAOU OFS supports the Labour Action : Work to Rule. Lees meer/Read more.

Nuusbrief 17 van 2018 : SAOU Admin Seminaar – Sekretaresse! Die Ambassadeur van die skool! / SAOU Admin Seminar – Secretary! The Ambassador of the school! Lees meer/Read more

Nuusbrief 16 van 2018 : Het u al geregistreer? – POD Opleiding Konnekt / Have you registered yet? – PDS Training Konnekt. Lees meer/Read more

Nuusbrief 15 van 2018 : SAOU Admin Seminaar – Sekretaresse! Die Ambassadeur van die skool! / SAOU Admin Seminar – Secretary! The Ambassador of the school! Lees meer/Read more

Nuusbrief 14 van 2018 : POD Opleiding Konnekt / PDS Training Konnekt. Lees meer/Read more

Nuusbrief 13 van 2018 : Huldeblyk tydens Hoofdesimposium / Tribute during Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

Nuusbrief 12 van 2018 : Sterkte aan almal, Hoe om ‘n onmoontlike werksdag te oorleef / Good luck to you all, How to survive an impossible word day. Lees meer/Read more

Nuusbrief 11 van 2018 : Geniet die welverdiende vakansie, SAOU OVS kantoor sluit, SAOU Program Tweede Kwartaal 2018 / Enjoy your well deserved holiday, SAOU OFS Office closed, SAOU Prgram Second Term 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 10 van 2018 : Skoolbestuur in tye van verandering – Werkswinkel vir Skoolbestuur 2018 / School Management in times of change – Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 9 van 2018 : Omskakeling na permanent / Conversion to permanent. Lees meer/Read more

Nuusbrief 8 van 2018 : Aansoeke – behuisingstoelaag, Opvolg – Behuising slegs Huiseienaars, Onderig leerders om sosiale media te bestuur / Applications – Housing Allowance, Follow up – Housing only Home owners, Educate children to manage social media. Lees meer/Read more

Nuusbrief 7 van 2018 : SAOU Roadshow – “Verhoudings maak saak!”, Dissipline van Leerders & Multi-kulturele klasse, Hantering van ouers, ouervergaderings, konflik met ouers / SAOU Roadshow – “Relationship matter!”, Discipline of Learners & Multi-Cultural Classes, Handling of parents, parents’ meetings, conflict with parents. Lees meer/Read more

Nuusbrief 6 van 2018 : Behuisingsvoordeel status, Hantering van aggresiewe leerders in die klaskamer, Aanstelling van Tydelike Onderwysers / Housing Benefit status, Handling aggresive children in the classroom, Appointment of Temporary Educators. Lees meer/Read more

Nuusbrief 5 van 2018 : Kraamverlof : Tydelike Aanstelling. Wenke t.o.v Boeliegedrag, Aanstelling van Tydelike Onderwysers / Maternity Leave : Temporary Appointments, Tips regarding Bullying, Appointment of Temporary Educators. Lees meer/Read more

Nuusbrief 4 van 2018 : Werwingsvergoeding, SKBR Agtrekking / Recruiters’ Reward / PSCBC Fees. Lees meer/Read more

Nuusbrief 3 van 2018 : Hoekom die SAOU kies? / Why choose the SAOU? Lees meer/Read more

Nuusbrief 2 van 2018 : Aanstelling van nuwe Opvoeders by u skool / Appointment of new Educators at the school. Lees meer/Read more

Nuusbrief 1 van 2018 : Voorspoedige 2018, Eksamenuitslae, Opleidingsgeleenthede / A prosperous 2018, Examination results, Training sessions. Lees meer/Read more