FREE STATE NEWSLETTERS | VRYSTAAT NUUSBRIEWE 2017

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2017 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2017

FREE STATE NEWSLETTERS | VRYSTAAT NUUSBRIEWE

Nuusbrief 41 van 2017 : Dringend – Agterstallige salarisse / Urgent – Salary arrears. Lees meer/Read more

Nuusbrief 40 van 2017 : IIAL-inisiatief by loodsskole in die Vrystaat / IIAL initiative at pilot schools in the Free State. Lees meer/Read more

Nuusbrief 39 van 2017 : Dringend – Nie-Betaling van Tydelike Opvoeders en Staatsdienswerkers / Urgent – Non-Payment of Temporary Educators and Public Servants. Lees meer/Read more

Nuusbrief 38 van 2017 : Nasionale Onderwystoekennings Wenners 2017 / National Teaching Awards Winners 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 37 van 2017 : SAOU Korporatiewe Geskenk – Drakensbergkring / SAOU Corporate Gift – Drakensberg Circuit. Lees meer/Read more

Nuusbrief 36 van 2017 : #SkoolKaping / #SchoolCapture. Lees meer/Read more

Nuusbrief 35 van 2017 : Grondslagfase – Belangegroep-vergadering / Foundation Phase – Interest group meeting. Lees meer/Read more

Nuusbrief 34 van 2017 : Dringend – Omskakeling na permanent / Urgent – Conversion to permanent. Lees meer/Read more

Nuusbrief 33 van 2017 : Dringend – Gemeenskaplike vraestelle / Urgent – Common papers. Lees meer/Read more

Nuusbrief 32 van 2017 : Opleidingsgeleentheid, 11 Okt’2017 – “Ek kan is 100 keer meer belangrik as my IQ” / “I can is 100 times more important than IQ.” Lees meer/Read more

Nuusbrief 31 van 2017 : SBL Kontrakte, 2018 Personeelvoorsiening, COSATU staking / SGB Contracts, 2018 Staff Establishment, COSATU Strike. Lees meer/Read more

Nuusbrief 30 van 2017 : Grondslagfase Belangegroep / Foundation Phase Interest Group. Lees meer/Read more

Nuusbrief 29 van 2017 : Dissipline in die Klaskamer / Discipline in the Classroom. Lees meer/Read more

Nuusbrief 28 van 2017 : Nie-Aanstelling van werknemers, Aanstelling in Departementele Poste / Non-Appointment of employees, Non-Payment of School LTSM Subsidies. Lees meer/Read more

Nuusbrief 27 van 2017 : Skoolhoof Vakaturelys 1 van 2017, Nie betaling van skool LTSM subsidies / Principal Vacancy List 1 of 2017, Non-Payment of School LTSM subsidies. Lees meer/Read more

Nuusbrief 26 van 2017 : Skoolhoof Vakaturelys 1 van 2017, Nie betaling van skool LTSM subsidies, Mandaat vir Desember salarisse, Korporatiewe geskenke / Principal Vacancy List 1 of 2017, Non-payment of school LTSM subsidies, Mandate for December salary, Corporate histories. Lees meer/Read more

Nie betaling van skool LTSM subsidies, Mandaat vir Desember salarisse / Non-payment of school LTSM subsidies, Mandate for December salary. Lees meer/Read more

Nuusbrief 25 van 2017 : Terugvoer : OGOD Veldtog, 1% IQMS Salarisprogressie / Feedback : OGOD Campaign, 1% IQMS Salary Progression. Lees meer/Read more

Nuusbrief 24 van 2017 : Mandaat vir Desember salaris, IRP5 Dokumente, Behuisingstoelaag, SAOU Werkplekverteenwoordigers / Mandate for December salary, IRP5 Documents, Housing allowance, SAOU Workplace Representatives. Lees meer/Read more

Nuusbrief 23 van 2017 : Welkom Terug, Kennisbou 2017, Verlof sonder betaling – Griewe, GEHS Subsidie verhoging 2017 / Welcome Back, Knowledge Builder 2017, LWP – Grievances, GEHS Subsidy increase 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 22 van 2017 : Kennisbou, Bloemfontein 17-21 Julie 2017 / Knowledge Builder, Bloemfontein 17-21 July 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 21 van 2017 : Tydelike Opvoeders – Omskakeling na Permanent / Temporary Educators – Conversion to Permanent. Lees meer/Read more

Nuusbrief 20 van 2017 : Opvolg : Verlof sonder betaling (“LWP recovery”) aftrekkings op salarisadvies / Follow-Up : Leave without pay (“LWP recovery”) deductions on salary advice. Lees meer/Read more

Nuusbrief 19 van 2017 : Verlof sonder betaling (“LWP recovery”) aftrekkings op salarisadvies / Leave without pay (“LWP recovery”) deductions on salary advice. Lees meer/Read more

Nuusbrief 18 van 2017 : Twee-dagkursus vir Opkomende Leiers / Two day course for Upcoming Leaders. Lees meer/Read more

Nuusbrief 17 van 2017 : Eendagkursus Finansiële Bestuur / One day course Financial Management. Lees meer/Read more

Nuusbrief 16 van 2017 : OLSOB Opleidingsgeleentheid, 9 & 10 Mei 2017 / ELSEN Training Session, 9 & 10 May 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 15 van 2017 : Baie Dringend! – Uitstel van POD Opleiding, 16 Maart 2017, Vaalpark PS / Very Urgent! – Postponement of PDS Training, 16 March 2017, Vaalpark PS. Lees meer/Read more

Nuusbrief 14 van 2017 : Aanstelling asook betalings van Tydelike Onderwysers / Appointment and payments of Temporary Educators. Lees meer/Read more

Nuusbrief 13 van 2017 : SAOU Nasionale Kongres 2017 – 40 jaar SAOU lidmaatskap, Lys van afgestorwe lede / SAOU National Congress 2017 – 40 years SAOU membership, List of deceased members. Lees meer/Read more

Nuusbrief 12 van 2017 : GEMS wagtydperk, SARO, SAOU OVS Leiersberaad 22 & 23 Junie 2017 / GEMS waiting period, SACE, SAOU OFS Seminar for Upcoming Leaders 22 & 23 June 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 11 van 2017 : SAOU Werkplekverteenwoordigers – Opleidingsgeleentheid, 13 tot 16 Maart 2017 / SAOU Shop Stewards – Training Session, 13 till 16 March 2017. Lees meer/Read more

SAOU Vrystaat Nuusbrief – GEHS Job Grade – Behuising vir Staatsdiensamptenare / Housing for Public Servants. Lees meer/Read more

SAOU Vrystaat Nuusbrief – GEHS Job Grade. Lees meer/Read more

Nuusbrief 10 van 2017 : SAOU Werkplekverteenwoordigers – OVS WhatsApp “Broadcast” Groepe / SAOU Shop Stewards – OFS WhatsApp Broadcast Groups. Lees meer/Read more

Nuusbrief 9 van 2017 : Behuising – GEHS Registrasie / Housing – GEHS Registration. Lees meer/Read more

Nuusbrief 8 van 2017 : Opleidingsgeleentheid – Leemtes in die bestuur van Skoolfinansies en Dissiplinêre verhore / Training session – Deficiencies in Financial Management of Schools and Disciplinary hearings. Lees meer/Read more

Nuusbrief 7 van 2017 : SAOU Werkplekverteenwoordigers – Diensvoordele van Opvoeders en Staatsdiensamptenare / SAOU Shop Stewards – Service Benefits of Educators and Public Servants. Lees meer/Read more

Nuusbrief 6 van 2017 : Werkswinkel vir Werkplekverteenwoordigers Gr R, Gr 1, RO en SO / Workshop for Shop Stewards Gr R, Gr 1, RE, SE. Lees meer/Read more

Nuusbrief 5 van 2017 : SAOU Werkplekverteenwoordigers / SAOU Shop Stewards. Lees meer/Read more

Nuusbrief 4 van 2017 : 6 Dangerous myths about bullying. Read more

Nuusbrief 3 van 2017 : SAOU Werkplekverteenwoordiger verkiesing / SAOU Shop Steward election. Lees meer/Read more

Nuusbrief 2 van 2017 : Behuising, Belasting op u diensbonus, Kwalifikasies / Housing, Bonus Tax deduction, Qualifications. Lees meer/Read more

Nuusbrief 1 van 2017 : Voorspoedige 2017, Eksamenuitslae, Bemagtigingsgeleenthede / A prosperous 2017, Examination results, Empowerment Sessions. Lees meer/Read more