FREE STATE NEWSLETTERS | VRYSTAAT NUUSBRIEWE

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

FREE STATE NEWSLETTERS | VRYSTAAT NUUSBRIEWE

Insig 11 van 2017 : Bepaling van Opleidingsbehoeftes / Determination of Training Needs 2017. Lees meer/Read more

Oorgang van Graad 3 na Graad 4 / Transition from Grade 3 to Grade 4. Lees meer/Read more

Vakante Pos – Voltydse Vakbondverteenwoordiger (VVV) / Vacant Post – Full Time Shopsteward (FTSS). Lees meer/Read more

Nuusbrief 24 van 2016 : Uitslag Vrystaat Verkiesing 2016 / Results Free State Elections 2016. Lees meer/Read more

Verkiesingsnuusbrief / Election Newsletter 1 of 2016. Lees meer/Read more

PUR Verkiesingsinligting – Nominasie Kringorganiseerder / PEC Election information – Nomination Circuit Organiser. Lees meer/Read more

Nuusbrief 21 van 2016 : Werkplekverteenwoordigers – Selnommers en Eposadresse / Shop Stewards – Cell numbers and Email addresses. Lees meer/Read more

Nuusbrief 20 van 2016 : Vakaturelys 2 van 2016, Kennisbou 3 – Registrasie tydperk verleng / Vacancy List 2 of 2016, Knowledge Builder 3 – Registration period extended. Lees meer/Read more

Nuusbrief 19 van 2016 : Kennisbou 3 – Bloemfontein en Bethlehem, 3-6 Okt’16 / Knowledge Builder 3 – Bloemfontein and Bethlehem, 3-6 Oct’16. Lees meer/Read more

Nuusbrief 18 van 2016 : Werwingsvergoeding, SKBR Aftrekking, SACE / Recruiters’ Reward, PSCBC Fees, SACE. (ou aansoekvorms gekoppel aan nuusbrief)

E-Nuus/E-News 9/2016 : Kennisbou III / Knowledge Builder III. Lees meer/Read more

Nuusbrief 17 van 2016 : Foutiewe e-posadresse / Incorrect email addresseses. Lees meer/Read more

Nuusbrief 16 van 2016 : SAOU Verkiesing / SAOU Elections. Lees meer/Read more

Nasionale Onderwystoekennings / National Teaching Awards. Lees meer/Read more

Nuusbrief 15 van 2016 : Pre-Primêre Belangegroep Werkswinkel – Grootmotoriese ontwikkeling van die voorskoolse kind / Pre-Primary Interest Group Workshop – Gross motor development of the pre-school child. Lees meer/Read more

Behuisingstoelaag / Housing Allowance Res 7/2015. Lees meer/Read more

Nuusbrief 14 van 2016 : SAOU groet Mnr Lourens Engelbrecht, 1 Januarie 2017 / SAOU says goodbye to Lourens Engelbrecht, 1 January 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 13 van 2016 : Nepotisme / Nepotism. Lees meer/Read more

Nuusbrief 12 van 2016 : Baie welkom terug! / Welcome back! Lees meer/Read more

Nuusbrief 11 van 2016 : SAOU OVS wens u ‘n aangename vankansie toe! / SAOU OVS wishes you a pleasant holiday! Lees meer/Read more

Nuusbrief 10 van 2016 : Kennisbou 3 – 5 redes waarom jy hierdie kans moet aangryp! / Knowledge Builder 3 – 5 reasons you should grab this opportunity! Lees meer/Read more

Nuusbrief 9 van 2016 : Nuwe Onderwys en Staatsdiens Salarisskale / New Educators and Public Servants Salary Scales. Lees meer/Read more

Nuusbrief 8 van 2016 : Tydelike Opvoeders : Omskakeling na Permanente hoedanigheid / Temporary Educators : Conversion to Permanent Capacity. Lees meer/Read more

Nuusbrief 7 van 2016 : Oop Vakaturelyste in Limpopo – Bevorderingsposte / Open Vacancy Lists in Limpopo – Promotion Posts. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 2/2016 : Wiskunde en Natuurwetenskap – Registrasie Lees meer
Mathematics and Natural Science – Registration Read more

Nuusbrief 6 van 2016 : Werwingsvergoeding / Recruiters’ Reward. Lees meer/Read more

Nuusbrief 5 van 2016 : Aanstellings, Kwalifikasies, Tydelike Aanstellings OWPF/ Appointments, Qualifications, Temporary Appointments GEPF. Lees meer/Read more

Nuusbrief 4 van 2016 : Owerheidswerknemers-Pensioenfonds (OWPF) / Government Employees Pension Fund (GEPF). Lees meer/Read more

Nuusbrief 3 van 2016 : Onderwysers wat nie salarisse ontvang nie, Bevorderingsvakatures by skole, Belastingnommers / Educators who did not receive a salary, Vacant promotional posts at schools, Tax numbers. Lees meer/Read more

Nuusbrief 2 van 2016 : Aanstelling/Omskakeling van Tydelike Onderwysers, Bonus : Belastingverspreiding / Appointment/Conversion of Temporary Educators, Bonus : Tax deduction. Lees meer/Read more

Nuusbrief 1 van 2016 : Voorspoedige 2016, Eksamenuitslae, Bemagtigingsgeleenthede / Prosperous 2016, Examination results, Empowering sessions. Lees meer/Read more