GAUTENG NEWSLETTERS 2015 | GAUTENG NUUSBRIEWE 2015

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

GAUTENG NEWSLETTERS | GAUTENG NUUSBRIEWE

Blitz 59 van 2015 : Kersboodskap / Christmas Message. Kliek hier vir meer inligting

Blitz 58 van 2015 : Nuwe poste, BVKO-bestuur, Wiskunde Facebook-groep / New appointments, IECD Management, Facebook-group Mathematics. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 57 van 2015 : Belangrike datums / Impotant dates 2016. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 56 van 2015 : Verspreiding van SAOU Dagboeke & Lessenaarkalenders 2016 / Distribution of Desk Calendars & Diaries 2016. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 55 van 2015 : Invitation to attend the Provincial Admissions Open Day. Click here for more information.

Blitz 54 van 2015 : Uitslag van verkiesing : Nuwe Bestuur van BVKO / Results of election : New members of the IECD. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 53 van 2015 : Vakaturelys : Hoof en Onderwysposte / Vacancy List : Principal and Learner Support Educator Posts. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 52 van 2015 : GOK Beursfonds, Poste in die Ooskaap. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 51 van 2015 : Vakante Poste Gauteng / Vacancies Gauteng. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 50 van 2015 : Welkom terug / Welcome back. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 49 van 2015 : IQMS Salarisaanpassing / IQMS Pay Progession. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 48 van 2015 : Sekretaresse dag / Secretary day. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 47 van 2015 : Hoofdesimposium 2015 – Doen aansoek vir verlof / Principal Symposium 2015 – Apply for leave. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 46 van 2015 : Saamtrek : Belangegroep Vroeë Kindontwikkeling, 17 Oktober 2015 / Meeting : Interest Group Early Childhood Development, 17 October 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 45 van 2015 : Erratum : Poste in die Ooskaap / Erratum : Posts in the Eastern Cape. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 44 van 2015 : Keuse van diensbonusmaand / Choice of service bonus month. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 43 van 2015 : Bemagtigingsgeleenthede : Administratiewe Personeel / Empowerment Opportunities : Administrative Staff. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 42 van 2015 : Vroudeag – dankie aan al die dames, Poste in Ooskaap, Inligtingsvergaderings in Gauteng / Women’s Day – thank you ladies, Posts in Eastern Cape, Information sessions in Gauteng. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 41 van 2015 : Artikel 17 & 18 van die Wet op Indiensneming van Opvoeders / Section 17 & 18 of the Employment of Educators Act. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 40 van 2015 : Inligtingsvergaderings in Gauteng / Information sessions in Gauteng. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 39 van 2015 : Elektroniese Registrasie, Poste in Ooskaap, Poste in Kwazulu-Natal, Poste in Noord-Kaap / Electronic registration, Posts in Eastern Cape, Posts in Kwazulu-Natal. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 38 van 2015 : Vakaturelys : Skoolhoofposte & Leerder Ondersteuningsopvoeders / Vacancy List : Principal Posts and Learner Support Educator Posts. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 37 van 2015 : POD Werkswinkel : SIAS Implementering / POD Workshop : SIAS Implementation. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 36 van 2015 : POD Bemagtiging : Leerhindernisse (Oorsig) / POD Empowerment : Barriers to Learning. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 35 van 2015 : Vrouedag / Women’s Day, 5 Augustus 2015, HS Staatspresident CR Swart. Kliek hier vir meer inligting

Blitz 34 van 2015 : Welkom Terug, Voltydse Vakbondverteenwoordiger, Opleiding en Bemagtiging in die Derde Kwartaal / Welcome Back, Full Time Shop Steward, Training and Empowerment Sessions for the Third Term. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 33 van 2015 : Inligting rakende die afsterwe van Hoofde en Adjunkhoofde sedert September 2014 / Information regarding Principals and Deputy Principals who have passed away since September 2014. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 32 van 2015 : Klas Assistent Poste / Class Assistant Vacancies. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 31 van 2015 : Salarisaanpassing 6,4% : Terugbetaling / Salary Adjustment of 6,4% : Backpayment. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 30 van 2015 : Voorlopige Posvoorsiening 2015-2016 / Preliminary Post Establishment 2015-2016. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 29 van 2015 – Bemagtigingsessies vir alle Graad RR – Onderwyseresse Betekenisvolle oorgang Graad RR – 1 / Empowerment Sessions for all Grae RR – 1 Teachers Meaningful Transition Grade RR – 1. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 28 van 2015 – Dissipline Werkswinkels / Discipline Workshops. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 27 van 2015 – POD Bemagtiging : Leerhindernisse (Oorsig) / POD Empowerment : Barriers to learning. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 26 van 2015 – Bemagtigingsgeleentheid vir Beginner Opvoeders / Empowerment Session for Novice Educators. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 25 van 2015 – POD Werkswinkel : SIAS Implementering 1 Junie 2015 : Ouditorium, SAOU Kantoor / POD Workshop : SIAS Implementation 1 June 2015 : Auditorium, SAOU Building. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 24 van 2015 – Langdienserkenning vir opvoeders / Long Service Recognition for Educators. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 23 van 2015 – Bemagtigingsessies vir alle Graad RR – 1 Onderwyseresse : Betekenisvolle oorgang Graad RR – 1 / Empowerment sessions for all Grade RR – 1 Teachers : Meaningful transition Grade RR – 1. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 22 van 2015 – Addendum : Datum wysig : Opleiding SAOU Skoolverteenwoordigers / Addendum : Date Change : Training SAOU School Representatives. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 21 van 2015 – Opleiding SAOU Skoolverteenwoordigers / Training SAOU School Representatives. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 20 van 2015 – Vakante Pos : Voltydse Vakbondverteenwoordiger (VVV) vir Gauteng / Vacancy : Full-Time Shop Steward (FSS) for Gauteng. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 19 van 2015 – Aanstelling van Merkers / Appoinment of Markers. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 18 van 2015 – Intimidasie op 23 April 2015 / Intimidation on 23 April 2015. Kliek hier vir meer inlgting.

Blitz 17 van 2015 – Addendum – Vakaturelys : Bevorderingsposte en Terapeute / Addendum – Vacancy List : Promotion and Therapists Posts. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 16 van 2015 – Vakaturelys : Bevorderingsposte en Terapeute / Vacancy List : Promotion and Therapists Posts. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 15 van 2015 – Werwing van lede, Vergoeding aan werwers, Dienslewering / Recruiting of new members, Recruiters reward, Service as a Union. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 14 van 2015 – Kontrakte deur Beheerliggame gesluit / Contracts concluded by Governing Body. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 13 van 2015 – Welkom terug, Poste in die Ooskaap, Wenner van prys / Welcome back, Posts in Eastern Cape, Winner of prize. Kliek hier vir meer inligting

Blitz 12 van 2015 – SAOU (Gauteng) Nuwe epos adres, Dokumentasie op die webblad, CPTD-punte, Elektroniese registrasie / SAOU (Gauteng) New email address, Documents on the web, CPTD-points, Electronic registrations. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 11 van 2015 – Jaarlikse Nasionale Assesseringsrooster / Annual National Assessments Timetable. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 10 van 2015 – Bestuurspanbemagtiging 12 & 13 Maart 2015 / Management Empowerment 12 & 13 March 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 9 van 2015 – Uitslag van tussenverkiesing in Kring 5, Dissipline Werkswinkels / Outcome of the By-election in Circuit 5, Discipline Workshops. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 8 van 2015 – Bestuurspanbemagtiging, 12 en 13 Maart 2015, Quest Konferensie Sentrum, Vanderbijlpark / Empowerment Session, 12 and 13 March 2015, Quest Conference Centre, Vanderbijlpark. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 7 van 2015 – Nominasie : Provinsiale Uitvoerende Raad, Kring 5 : 2015 – 2016 / Nomination : Provincial Executive Council Circuit 5 : 2015 – 2016. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 6 van 2015 – Registrasie : SARO / Registration : SACE. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 5 van 2015 – Bemagtigingseminaar vir Nuutaangestelde Hoofde en Adjunkhoofde, 25 Februarie 2015, SAOU Kantoor, Garsfontein / Empowerment seminar for Newly appointed Principals and Deputy Principals, 25 February 2015, SAOU Office, Garsfontein. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 4 van 2015 – Dagboeke, Vakaturelyste : Gauteng / Diaries, Vacancy lists : Gauteng. Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 3 van 2015 – Vakaturelyste : Gauteng, Onderwysposte P2 – P4, Terapeut poste, Admin poste, Senior Vakadviseur (Wiskunde) / Vacancy Circulars : Gauteng, Educator posts P2 – P4, Education Therapist posts, Admin posts, Senior Education Specialist (Mathematics). Kliek hier vir meer inligting.

Blitz 2 van 2015 – Operasie Kennisbou Gesamentlike Bemagtigingsessie / Operation Knowledge Builder Joint Empowerment – Gauteng, Mpumalanga, Limpopo & Noordwes – CAPS Opleiding Graad 7 – 9, 31 Januarie 2015. Kliek hier vir meer inligting

Blitz 1 van 2015 – Goeie wense vir die nuwe jaar, Graad 12 uitslae 2014, Nuwe personeel, Dagboeke / Best wishes for the new year, Grade 12 results 2014, New staff, Dairies. Kliek hier vir meer inligting.