GAUTENG NEWSLETTERS 2016 | GAUTENG NUUSBRIEWE 2016

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

GAUTENG NEWSLETTERS | GAUTENG NUUSBRIEWE

Blitz 51 van 2016 : Algemene terugvoer, Kersboodskap / General feedback, Christmas message. Lees meer/Read more

Blitz 50 van 2016 : Belangrike datums / Important dates 2017. Lees meer/Read more

Blitz 49 van 2016 : Verspreiding van SAOU Dagboeke, Lessenaarkalenders, Penhouerkalenders 2017 / Distribution of Diaries, Desk Calendars, Penholder Calendars 2017. Lees meer/Read more

Blitz 48 van 2016 : Vakaturelys Hoofposte / Vacancy List Principal Posts. Lees meer/Read more

Blitz 47 van 2016 : Nuwe Bestuur / New Management 2016 – 2019, Verkiesing / Election 2016. Lees meer/Read more

Blitz 46 van 2016 : Rapport Onderwyserskonferensie 2016. Lees meer

Blitz 45 van 2016 : Posvoorsieningskale 2017 / Post Provisioning 2017. Lees meer/Read more

Blitz 44 van 2016 : PUR Verkiesing 2016 – Uitslae / PEC Election 2016 – Results. Lees meer/Read more

Blitz 43 van 2016 : Herinnering – PUR Verkiesing 2016 / Reminder – PEC Election 2016. Lees meer/Read more

Blitz 42 van 2016 : ERRATUM – PUR Verkiesing / PEC Election 2016. Lees meer/Read more

Blitz 41 van 2016 : PUR Verkiesing / PEC Election 2016. Lees meer/Read more

Gauteng Kringe

Kring Stembrief / Circuit Ballot.

Kring Verslagvorm / Circuit Results Form.

Stem Prosedure / Voting Procedure

Blitz 40 van 2016 : Sekretaresse Dag / Secretary Day. Lees meer/Read more

Blitz 39 van 2016 : Herinnering aan die SAOU PUR verkiesing! / Reminder of the SAOU PEC Elections! Lees meer/Read more

Blitz 38 van 2016 : Bemagtigingsessie – Oorgang van Gr3 na Gr4 (slegs afrikaans)/ Empowerment Session – Transition from Gr3 to Gr4 (only afrikaans) – 19 Sept’16. Lees meer/Read more

Blitz 37 van 2016 : Inligtingstukke, Skool kalender / Information documents, School Calendar. Lees meer/Read more

Blitz 36 van 2016 : Vakaturelys : Bevorderingsposte / Vacancy List : Promotional Posts. Lees meer/Read more

Blitz 35 van 2016 : Verkieseing / Election 2016. Lees meer/Read more

Gauteng Kringe   :   Nominasievorm/Nomination Form   :   Ondernemingsvorm/Commitment Form

Blitz 34 van 2016 : Bemagtigingsessie – Soomlose oorgang van Gr3 na Gr4 / Empowerment Session – Seamless transition from Gr3 to Gr4. Lees meer/Read more

Blitz 33 van 2016 : Bemagtigingsessie – Progressie, Promosie en Kondosering / Empowerment Session – Progression, Promotion and Condoning. Lees meer/Read more

Blitz 32 van 2016 : Vakaturelys – Posvlak 1 (Opvoeder), Adjunkhoof en Hoofposte / Vacancy List – Post Level 1 (Educator), Deputy Principal and Principal Posts. Lees meer/Read more

Blitz 31 van 2016 : Inligting rakende Afgestorwe Hoofde en Adjunkhoofde sedert September 2015 / Information regarding Principals and Deputy Principals who have passed away since September 2015. Lees meer/Read more

Blitz 30 van 2016 : POD Werkswinkel – SIAS Implementering / POD Workshop – SIAS Implementation. Lees meer/Read more

Blitz 29 van 2016 : Vrouedag / Women’s Day, 10 Aug’16, Afrikaans Hoër Meisieskool. Lees meer/Read more

Blitz 28 van 2016 : Bemagtigingsessie – Moets, moenies, Progressie, Promosie en Kondonering / Empowerment Session – Do’s, dont’s, Progression, Promotion and Condoning. Lees meer/Read more

Blitz 27 van 2016 : Bemagtigingsgeleentheid vir Hoofde en Adjunkhoofde Finansiële Beplanning, 4 Junie 2016 / Empowerment Session for Principals and Deputy Principals Financial Planning, 4 June 2016. Lees meer/Read more

Blitz 26 van 2016 : Bemagtigingsgeleentheid vir Beginner Opvoeders, 31 Mei 2016 / Empowerment Session for Novice Educators, 31 May 2016. Lees meer/Read more

Blitz 25 van 2016 : Bemagtigingsessie Program ter verryking van Begaafde Leerders / Empowerment Session Strategies to accommodate Gifted Learners. Lees meer/Read more

Blitz 24 van 2016 : Vakaturelys : Bevorderingsposte (PL 2-4) Hoof en Terapeutposte / Vacancy List : Promotional Posts (PL 2-4), Chief and Education Therapist Posts. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 2/2016 : Wiskunde en Natuurwetenskap – Registrasie Lees meer

Mathematics and Natural Science – Registration Read more

Blitz 23 van 2016 : Behuisingstoelaag / Housing Allowanc. Lees meer/Read more

Blitz 22 van 2016 : Behuisingstoelaag / Housing Allowance. Lees meer/Read more

Blitz 21 van 2016 : Langdienserkenning vir Opvoeders : PSCBC Resolusie 1-2012 / Long Service Recognition : PSCBC Resolution 1-2012. Lees meer/Read more

Blitz 20 van 2016 : Bemagtigingsessie Skryfvaardighede / Empowerment Session Teaching Handwriting. Lees meer/Read more

Blitz 19 van 2016 : Opleiding vir Toesighouers, Hoofde en Bestuurders / Training for Supervisors, Principals and Managers. Lees meer/Read more

Blitz 18 van 2016 : Bemagtigingsessie Gr R & Skoolgereedheid (slegs engels), 16 Mei 2016 / Empowerment Session Gr R & School Readiness (only english), 16 May 2016. Lees meer/Read more

Blitz 17 van 2016 : SAOU Facebook Groepe, SAOU Mall / SAOU Facebook Groups, SAOU Mall. Lees meer/Read more

Blitz 16 van 2016 : Bemagtigingsessies Gr R & Skoolgereedheid / Empowerment Sessions Gr R & School Readiness. Lees meer/Read more

Blitz 15 van 2016 : The use of South African School Administration and Management System (SA SAMS) 2016. Read more

Blitz 14 van 2016 : Proses vir die vulling van poste, Kontrolelys vir Vakbondverteenwoordigers tydens kortlysting en onderhoudproses / Process for the filling of posts, Control list for Union Representatives during shortlisting and interviews. Lees meer/Read more

Blitz 13 van 2016 : Registrasie het gesluit, Uitslag van Tussenverkiesing in Kring 9 / Registration closed, Outcome of the By-Election in Circuit 9. Lees meer/Read more

Blitz 12 van 2016 : Bemagtigingseminaar vir Nuutaangestelde Hoofde en Adjunkhoofde / Empowerment Seminar for Newly Appointed Principals and Deputy Principals. Lees meer/Read more

Blitz 11 van 2016 : Bestuurspanbemagtiging 3 en 4 Maart 2016 / Empowerment Session 3 and 4 March 2016. Lees meer/Read more

Blitz 10 van 2016 : Opleiding : Skoolverteenwoordigers / Training : School Representatives. Lees meer/Read more

Blitz 09 van 2016 : Skoolverteenwoordigers / School Representatives. Lees meer/Read more

Blitz 08 van 2016 : Vakaturelys : Bevorderingsposte (PL 2-4), Behuisingstoelaag / Vacancy List : Promotional Posts (PL 2-4), Housing allowance. Lees meer/Read more

Blitz 07 van 2016 : Opleiding : Departementshoof as Kurrikulumbestuurder LS / Training : Heads of Department as Curriculum Manager PS. Lees meer/Read more

Blitz 06 van 2016 : Opleiding : Departementshoof as Kurrikulumbestuurder HS / Training : Heads of Department as Curriculum Manager HS. Lees meer/Read more

Blitz 05 van 2016 : Vakaturelys : Bevorderingsposte (PL2-4) en Hoof/Terapeutposte / Vacancy List : Promotional Posts (PL2-4) and Chief/Education Therapist posts. Lees meer/Read more

Blitz 04 van 2016 : Betaling van Merkers, Dokumentasie benodig vir SARO-Registrasie, Skoolverteenwoordigers, Reserveer die datum / Payment of Markers, Shopping List for SACE, School Representatives, Save the date. Lees meer/Read more

Blitz 03 van 2016 : Dissipline Werkswinkel / Discipline Workshop. Lees meer/Read more

Blitz 02 van 2016 : Betaling van Tydelike Opvoeders – Funza Lushaka Beurshouers / Payment of Temporary Educators – Funza Lushaka Bursary Holders. Lees meer/Read more

Blitz 01 van 2016 : Welkom terug en goeie wense vir nuwe jaar, Nominasie Provinsiale Uitvoerende Raad Kring 9 / Welcome back and best wishes for the new year, Nomination Provincial Executive Council Circuit 9. Lees meer/Read more