GAUTENG NEWSLETTERS 2018 | GAUTENG NUUSBRIEWE 2018

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2018 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2018

GAUTENG NEWSLETTERS | GAUTENG NUUSBRIEWE

Blitz 54 van 2018 : Kersfees- en Nuwejaarsgroete / Christmas and New Year’s Greetings. Lees meer/Read more

Blitz 53 van 2018 : Opleiding van SAOU-werkplekverteenwoordigers (skoolverteenwoordigers) 2019, 22 Jan’19, Garsfontein / Training of SAOU work place representatives (school representatives) 2019, 22 Jan’19, Garsfontein. Lees meer/Read more

Blitz 52 van 2018 : Vakaturelys 4 van 2018 – Skoolhoofposte / Vacancy List 4 of 2018 – Principal Posts. Lees meer/Read more

Blitz 51 van 2018 : Belangrike datums 2019 / Important dates 2019. Lees meer/Read more

Blitz 50 van 2018 : Gauteng Departement van Onderwys – Vakante Poste / Gauteng Department of Education – Vacant Posts. Lees meer/Read more

Blitz 49 van 2018 : Movember, Verspreiding van SAOU Korporatiewe Geskenke / Movember, Distribution of SAOU Corporate Gifts. Lees meer/Read more

Blitz 48 van 2018 : Nominasie – Provinsiale Uitvoerende Raad Kring 2 – 2018 – 2019 / Nomination – Provincial Executive Council Circuit 2 – 2018 – 2019. Lees meer/Read more

Blitz 47 van 2018 : Posvoorsieningskale / Post Provisioning 2019. Lees meer/Read more

Blitz 46 van 2018 : Welkom terug, GDO Behuisingstoelaag / Welcome back, GDE Housing Allowance. Lees meer/Read more

Blitz 45 van 2018 : Postevoorsiening 2019 – Konsultasieproses Vorderingsverslag / Post Establishment 2019 – Progress report on consultation process. Lees meer/Read more

Blitz 44 van 2018 : Gelukkige Sekretaressedag / Happy Secretaries day. Lees meer/Read more

Blitz 43 van 2018 : LSOB Opleidingsgeleenthede / LSEN Training Sessions. Lees meer/Read more

Blitz 42 van 2018 : Kommentaar: Konsepwysigings aan Regulasies met betrekking tot die Toelating van Leerders in Openbare Skole / Comments: Draft amendments of Regulations relating to the Admission of Learners to Public Schools. Lees meer/Read more

Blitz 41 van 2018 : SAOU (Gauteng) Workshop – Assessment Accommodations. Read more

Blitz 40 van 2018 : Growth and Sustainability Ensuring the future of the Small and Medium Independent School. Lees meer/Read more

Blitz 39 van 2018 : Dataverifikasie – Postevoorsiening 2019 / Data Verification – Post Establishment 2019. Lees meer/Read more

Blitz 38 van 2018 : SAOU Werkplekverteenwoordigers / SAOU Work Place Representatives. Lees meer/Read more

Blitz 37 van 2018 : Erratum – Vakaturelys – Bevorderingsposte (Posvlak 2-4) & Hoof/Terapeutposte / Vacancy list : Promotional Posts (Post Level 2-4) and Chief/Therapist Posts. Lees meer/Read more

Blitz 36 van 2018 : Opleiding – Sosiale Media – Verandering is goed, gaan gerus eerste, 13 & 15 Aug’18 / Training – Socila Media – Change is good, you go first, 13 & 15 Aug’18. Lees meer/Read more

Blitz 35 van 2018 : LSOB Simposium / LSEN Symposium. Lees meer/Read more

Blitz 34 van 2018 : Vrouedag / Women’s day. Lees meer/Read more

Blitz 33 van 2018 : Opleiding – Sosiale Media – Verandering is goed, gaan gerus eerste / Training – Socila Media – Change is good, you go first. Lees meer/Read more

Blitz 32 van 2018 : Vakaturelys – Bevorderingsposte (Posvlak 2-4) & Hoof/Terapeutposte / Vacancy list : Promotional Posts (Post Level 2-4) and Chief/Therapist Posts. Lees meer/Read more

Blitz 31 van 2018 : Derde Kwartaal Opleidingsprogram 2018 / Third Term Training Programme 2018. Lees meer/Read more

Blitz 30 van 2018 : Opleiding – Inklusiewe Onderwys, 26 Julie 2018 / Training – Inclusive Education, 26 July 2018. Lees meer/Read more

Blitz 29 van 2018 : Opleiding – Inklusiewe Onderwys Junie 2018 / Training – Inclusive Education June 2018. Lees meer/Read more

Blitz 28 van 2018 : Nominasie van LSOB-verteenwoordigers (twee portefeuljes vakant) / Nomination of LSEN representatives (two vacancies). Lees meer/Read more

Blitz 27 van 2018 : Opleiding – Trauma en Dissipline Junie 2018 / Training – Trauma and Discipline June 2018. Lees meer/Read more

Blitz 26 van 2018 : Saamtrek : Belangegroep Vroeë Kindontwikkeling, 9 June 2018 / Meeting : Interest Group Early Childwood Development, 9 June 2018. Lees meer/Read more

Blitz 25 van 2018 : Bemagtigingsgeleentheid vir Beginneropvoeders / Empowerment Session for Novice Educators. Lees meer/Read more

Blitz 24 van 2018 : Huldeblyk tydens Hoofdesimposium / Tribute during Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

Blitz 23 van 2018 : Nominasie van LSOB-verteenwoordigers / Nomination of LSEN representatives. Lees meer/Read more

Blitz 22 van 2018 : Die hantering van konflik in die werkplek, Hoe beskerm ek myself – Registrasie sluit vandag / Dealing with conflict in the work place, How do I protect myself – Registration closes today. Lees meer/Read more

Blitz 21 van 2018 : Die hantering van konflik in die werkplek, Hoe beskerm ek myself / Dealing with conflict in the work place, How do I protect myself. Lees meer/Read more

Blitz 20 van 2018 : Kontemporêre Klaskamerpraktyk vir Onafhanklike Skole / Contemporary Classroom Practice for Independent Schools. Lees meer/Read more

Blitz 19 van 2018 : Onderhoudvoering en keuse van personeel / Interviews and selection of staff/educators. Lees meer/Read more

Blitz 18 van 2018 : Gautengse skole ROF-verslag Lesufi vra ouers se hulp met dissipline / Gauteng schools ROF report Lesufi asks parents for help with discipline. Lees meer/Read more

Blitz 17 van 2018 : Tweede Kwartaal Opleidingsprogram 2018 / Second Term Training Programme 2018. Lees meer/Read more

Blitz 16 van 2018 : Uitslag van Tussenverkiesings / Outcome of the By-Elections. Lees meer/Read more

Blitz 15 van 2018 : Onderhoudvoering en keuse van personeel / Interviews and Selection of Staff/Educators. Lees meer/Read more

Blitz 14 van 2018 : Skoolbestuur in tye van verandering – Werkswinkel vir Skoolbestuur 2018 / School Management in times of change – Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

Blitz 13 van 2018 : Betaling van Tydelike Opvoeders / Payment of Temporary Educators. Lees meer/Read more

Blitz 12 van 2018 : Verkiesing van Provinsiale Uitvoerende Raad, Kringorganiseerder, Kring 5 & 6 / Election of Provincial Executive Council, Circuit Organiser, Circuit 5 & 6. Lees meer/Read more

Blitz 11 van 2018 : Opleiding – Trauma en Dissipline / Training – Trauma and Discipline. Lees meer/Read more

Blitz 10 van 2018 : Nominasie : PUR Kring 2, 5 & 6 : 2018-2019 / Nomination : PEC : Circuit 2, 5 & 6 : 2018-2019. Lees meer/Read more

Blitz 9 van 2018 : SAOU GAU Workshop – Assessment Accommodations. Read more

Blitz 8 van 2018 : Bemagtigingseminaar vir Nuutaangestelde Hoofde en Adjunkhoofde / Empowerment Seminar for Newly appointed Principals and Deputy Principals, 26 February 2018. Lees meer/Read more

Blitz 7 van 2018 : Betaling van Tydelike Opvoeders / Payment of Temporary Educators. Lees meer/Read more

Blitz 6 van 2018 : Bestuurspanbemagtiging – Skoolhoofde, Adjunkhoofde en Departementshoofde, Maart 2018 / Empowerment Session – Principals, Deputy Principals and Heads of Departments, March 2018. Lees meer/Read more

Blitz 5 van 2018 : Vakaturelys : Hoof, Adjunkhoof & Terapeutposte / Vacancy List : Principal, Deputy Principal & Education Therapist posts. Lees meer/Read more

Blitz 4 van 2018 : Opleiding van SAOUwerkplekverteenwoordigers (skoolverteenwoordigers) 2018 / Training of SAOU work place representatives (school representatives) 2018. Lees meer/Read more

Blitz 3 van 2018 : Nominasie : Provinsiale Uitvoerende Raad : Kring 2 : 2018-2019 / Nomination : Provincial Executive Council : Circuit 2 : 2018-2019. Lees meer/Read more

Blitz 2 van 2018 : Opleiding van SAOU-werkplekverteenwoordigers / Training of SAOU Work Place Representatives. Lees meer/Read more

Blitz 1 van 2018 : Welkom terug, Matriekuitslae, GEMS, Verkiesing van Werkplekverteenwoordigers / Welcome back, Matric Results, GEMS, Election of Work Place Representatives. Lees meer/Read more