GAUTENG NEWSLETTERS | GAUTENG NUUSBRIEWE 2017

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2017 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2017

GAUTENG NEWSLETTERS | GAUTENG NUUSBRIEWE

Blitz 59 van 2017 : Posvoorsiening 2018 / Post Establishment 2018. Lees meer/Read more

Blitz 58 van 2017 : Respons op video op 24 November 2017 van onderhoud met die LUR vir Onderwys in Gauteng, Mnr Lesufi. Lees meer

Blitz 57 van 2017 : Verkiesing van SAOUwerkplekverteenwoordigers 2018 / Election of SAOU work place representatives 2018. Lees meer/Read more

Blitz 56 van 2017 : Postevoorsiening / Post Provisioning 2018. Lees meer/Read more

Blitz 55 van 2017 : Belangrike datums / Important dates 2018. Lees meer/Read more

Blitz 54 van 2017 : Eentalige skole moet wyk – Opmerking van die LUR vir Onderwys / Single language schools must go – Comments made by the MEC for Education in Gauteng. Lees meer/Read more

Blitz 53 van 2017 : Verspreiding van SAOU Korporatiewe Geskenke 2018 / Distribution of SAOU Corporate Gifts 2018. Lees meer/Read more

Blitz 52 van 2017 : #SkoolKaping / #SchoolCapture. Lees meer/Read more

Blitz 51 van 2017 : Postevoorsiening 2018 / Post Provisioning 2018. Lees meer/Read more

Blitz 50 van 2017 : Postevoorsiening 2018 / Post Provisioning 2018. Lees meer/Read more

Blitz 49 van 2017 : Postevoorsiening 2018 / Post Provisioning 2018. Lees meer/Read more

Blitz 48 van 2017 : Personeelvoorsiening 2018 / Post Provisioning 2018. Lees meer/Read more

Blitz 47 van 2017 : Personeelvoorsiening 2018, Finansiële Openbaarmaking, SADOU-Staking 17 Okt’2017, Ledesyfer / Post Provisioning 2018, Full Financial Disclosure, SADTU Strike 17 Oct’2017, Mmebership numbers. Lees meer/Read more

Blitz 46 van 2017 : Vakante Pos : Professionele Beampte : Gauteng. Lees meer / Vacant Post : Professional Official : Gauteng. Read more

Blitz 45 van 2017 : Inligtingsvergaderings, Okt’2017 / Information Meetings, Oct’2017. Lees meer/Read more

Blitz 44 van 2017 : Oktober vakansie / October school holiday. Lees meer/Read more

Blitz 43 van 2017 : 2018 Postevoorsiening, COSATU Staking / 2018 Post Establishment, COSATU Strike. Lees meer/Read more

Blitz 42 van 2017 : LSOB Werskwinkels, Okt’2017, LSEN Workshops, Oct’2017. Lees meer/Read more

Blitz 41 van 2017 : Korporatiewe Geskenk vir 2018 / Corporate Gifts for 2018. Lees meer/Read more

Blitz 40 van 2017 : Sekretaresse dag / Secretary day. Lees meer/Read more

Blitz 39 van 2017 : Eendagkursus: Finansiële Bestuur / One Day Course: Financial Management, 21 & 26 Sept 2017. Lees meer/Read more

Blitz 38 van 2017 : Opleiding : Hoërskole : Die rol van leierskap in suksesvolle hoërskole / Training : High schools : The role of leadership in successful high schools, 20 & 21 Sept 2017. Lees meer/Read more

Blitz 37 van 2017 : Moets, moenies: Progressie, Promosie en Kondonering / Do’s, don’ts: Progression, Promotion and Condonation, 18 Sept 2017, Garsfontein. Lees meer/Read more

Blitz 36 van 2017 : Moets, moenies: Progressie, Promosie en Kondonering / Do’s, don’ts: Progression, Promotion and Condonation. Lees meer/Read more

Blitz 35 van 2017 : Bemagtigingsgeleenthede : Administratiewe Personeel / Empowerment Opportunities : Administrative Staff. Lees meer/Read more

Blitz 34 van 2017 : Vrouedag – On lede gee om / Women’s day – Our members care. Lees meer/Read more

Blitz 33 van 2017 : Vrouedag – SAOU Gauteng sê dankie, Opleiding – Hoërskole – Die rol van Leierskap in susesvolle Hoërskole / Women’s Day – SAOU Gauteng says thank you, Training – High Schools – The role of Leadership in successful High Schools. Lees meer/Read more

Blitz 32 van 2017 : Vakaturelys : Bevorderingsposte (PL 2-4) en Hoof/Terapeutposte / Vacancy List : Promotional Posts (PL 2-4) and Chief/Education Therapist posts. Lees meer/Read more

Blitz 31 van 2017 : Welkom terug, Vrouedag 2 Augustus 2017, SACE Pretstap, GEHS / Welcome back, Women’s Day 2 August 2017, SACE Fun Walk, GEHS. Lees meer/Read more

Blitz 30 van 2017 : Vrouedag, 2 Augustus 2017 / Women’s Day, 2 August 2017. Lees meer/Read more

Blitz 29 van 2017 : Welkom, Gerugte, Vakante Onderwysposte, Ledewerwing / Welcome, Rumours, Vacant Teaching positions, Recruiting members. Lees meer/Read more

Blitz 28 van 2017 : Regeringswerknemerspensioenfonds – Wat is die waarheid agter die gerugte? / Government Employees Pension Fund – What is the truth behind the rumours? Lees meer/Read more

Blitz 27 van 2017 : Verkiesing van Provinsiale Uitvoerende Raad – Kringorganiseerder Kring 4  / Election of Provincial Executive Council – Circuit Organiser Circuit 4 : Lees meer/Read more

Blitz 26 van 2017 : Die Grondslagfase is die venster van geleentheid / The Foundation phase is the window of opprtunity. Lees meer/Read more

Blitz 25 van 2017 : Nominasie – Provinsiale Uitvoerende Raad Kring 4 : 2016 – 2019 / Nomination – Provincial Executive Council Circuit4 : 2016 – 2019. Lees meer/Read more

Blitz 24 van 2017 : Bemagtigingsgeleentheid vir Beginner Opvoeders, 31 Mei 2017 / Empowerment session for Novice Educators, 31 May 2017. Lees meer/Read more

Blitz 23 van 2017 : Gedragskode vir skole / Code of Conduct for schools. Lees meer/Read more

Blitz 22 van 2017 : Opleiding – Die Graad R en Grondslagfase is DIE Venster van Geleentheid, 17 Mei 2017 / Training – Grade R and Foundation Phase is THE Window of Opportunity, 17 May 2017. Lees meer/Read more

Blitz 21 van 2017 : Vakaturelys : Bevoderingsposte (PL2-4) en Hoof/Terapeutposte / Vacancy List : Promotional Posts (PL2-4) and Chief/Education Therapist posts. Lees meer/Read more

Blitz 20 van 2017 : SAOU Nasionale Kongres 2017 – 40 Jaar SAOU Lidmaatskap, Lys van afgestorwe lede / SAOU National Congress 2017 – 40 Years SAOU Membership, List of deceased members. Lees meer/Read more

Blitz 19 van 2017 : Uitslag van Tussenverkiesing in Kringe 6 / Outcome of the By-Election in Circuit 6. Lees meer/Read more

Blitz 18 van 2017 : Verkiesing van Provinsiale Uitvoerende Raad / Election of Provincial Executive Council. Lees meer/Read more

Blitz 17 van 2017 : Opleiding Graad R en Grondslagfase / Training Grade R and Foundation Phase. Lees meer/Read more

Blitz 16 van 2017 : Nominasie Provinsiale Uitvoerende Raad, Kring 6 : 2016 – 2019 / Nomination Provincial Executive Council, Circuit 6 : 2016 – 2019. Lees meer/Read more

Blitz 15 van 2017 : Opleiding Graad R en Grondslagfase / Training Grade R and Foundation Phase. Lees meer/Read more

Blitz 14 van 2017 : Aanvraag van Benoemings – SAOU Onderwystoekennings – SAOU erken lede se onderwysprestasies, Oorplasings / Call for Nominations – SAOU Teaching awards – SAOU acknowledges the achievements of members, Transfers. Lees meer/Read more

Blitz 13 van 2017 : Betaling van Gr 12 Merkers / Payment of Gr 12 Markers. Lees meer/Read more

Blitz 12 van 2017 : Bemagtigingseminaar vir nuutaangestelde Hoofde en Adjunkhoofde / Empowerment Seminar for newly appointed Principals and Deputy Principals, 22 Feb’17. Lees meer/Read more

Aansoek vir aanstelling as SBA-Moderator 2017 / Application to be appointed as SBA Moderator 2017. Lees meer/Read more

Blitz 11 van 2017 : Bestuurspanbemagtiging, 2 & 3 Maart’17 / Empowerment Session, 2 & 3 March’17. Lees meer/Read more

Blitz 10 van 2017 : Opleiding Feb’17 / Training Feb’17. Lees meer/Read more

Blitz 9 van 2017 : Dringend!!  Hermerk van vraestelle uitgestel / Urgent!!  Remarking of exam papers rescheduled. Lees meer/Read more

Blitz 8 van 2017 : Bestuurspanbemagtiging, 2 Maart’17 / Empowerment Session, 2 March’17. Lees meer/Read more

Blitz 7 van 2017 : Dringend!! – Betaling van Gr 12 Merkers / Urgent!! – Payment of Gr 12 Markers. Lees meer/Read more

Blitz 6 van 2017 : Aanvraag van Benoemings – SAOU Onderwystoekennings – SAOU erken lede se onderwysprestasies / Call for Nominations – SAOU Teaching awards – SAOU acknowledges the achievements of members. Lees meer/Read more

Blitz 5 van 2017 : Dissipline Opleiding Februarie 2017 / Discipline Training February 2017. Lees meer/Read more

Blitz 4 van 2017 : Opleiding van SAOU-skoolverteenwoordigers 2017 / Training of SAOU school representatives 2017. Lees meer/Read more

Blitz 3 van 2017 : Vakaturelys : Bevorderingsposte (PL 2-4) en Hoof/Terapeutposte / Vacancy list : Promotional Posts (PL 2-4) and Chief/Education Therapist posts. Lees meer/Read more

Blitz 2 van 2017 : Verkiesing van SAOU-skoolverteenwoordigers 2017 / Election of SAOU school representatives 2017. Lees meer/Read more

Blitz 1 van 2017 : Welkom terug, Opleiding / Welcome back, Training. Lees meer/Read more