KWAZULU NATAL NEWSLETTERS | KWAZULU-NATAL NUUSBRIEWE 2017

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2017 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2017

KWAZULU NATAL NEWSLETTERS | KWAZULU-NATAL NUUSBRIEWE

Nuusbrief 46 van 2017 : Die alternatiewe hantering van uitdagende, aggresiewe gedrag ins skole / The alternative handling of challenging, aggressive behaviour in schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief 45 van 2017 : Meningsopname / Communication Survey. Lees meer/Read more

Nuusbrief 44 van 2017 : Advertensie : Vakante Pos : Provinsiale Sekretaris KZN / Advertisement : Vacant Post : Provincial Secretary KZN. Lees meer/Read more

Nuusbrief 43 van 2017 : #SkoolKaping / #SchoolCapture. Lees meer/Read more

Nuusbrief 42 van 2017 : Hantering van uitdagende gedrag en die Onderwyser se regte / Dealing with challenging behaviour and the Teacher’s rights. Lees meer/Read more

Nuusbrief 41 van 2017 : Bevorderingsbulletin HRM 39 van 2017 / Promotion Bulletin HRM 39 of 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 40 van 2017 : Vakante Voltydse Vakbondverteenwoordiger Pos : SAOU (KZN) Sekondering.  / Vacancy for Full-Time Shop Steward : SAOU (KZN) Secondment. Lees meer/Read more

Nuusbrief 39 van 2017 : Intra- en Inter-Provinsiale oorplasings, Wêreld Onderwysersdag / Intra- and Inter-Provinsiale Transfers. World Teachers’ Day. Lees meer/Read more

Nuusbrief 38 van 2017 : Wêreld Onderwysersdag 9 Okt’2017 / World Teacher’s Day 9 Oct’2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 37 van 2017 : Submission of documents to the District Office. Read more

Nuusbrief 36 van 2017 : Opdatering van kontakbesonderhede, Keuse van korporatiewe geskenk. Lees meer,Read more

Nuusbrief 35 van 2017 : Werkswinkel insake Diensvoorwaardes van Departementele asook BL opvoeders. Lees meer / Workshop on the Conditions of Service for educators employed by the KZN DoE. Lees meer/Read more

Nuusbrief 34 van 2017 : Huldeblyk tydens Hoofdesimposium / Tribute during Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

Nuusbrief 33 van 2017 : Gelukkige Vrouedag / Happy Women’s Day. Lees meer/Read more

Nuusbrief 32 van 2017 : Aspirant Leiers en Leiers – Leierskapberaad, 5 Augustus 2017 / Aspiring Leaders and Leaders – Leadership Conference, 5 August 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 31 van 2017 : Winter Vakansie, Leierskap Seminaar, Administratiewe Werkswinkel / Winter Holiday, Leadership Seminar, Administrative Workshop. Lees meer/Read more

Nuusbrief 30 van 2017 : Leierskap Seminaar, Administratiewe Werkswinkel / Leadership Seminar, Administrative Workshop. Lees meer/Read more

Nuusbrief 29 van 2017 : HRM 48/2016, Administratiewe Werkswinkel, 29 Julie 2017 / HRM 48/2016, Administrative Workshop, 29 July 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 28 van 2017 : Administratiewe Werkswinkel, 29 Julie 2017 / Administrative Workshop, 29 July 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 27 van 2017 : Administratiewe Werkswinkel, 29 Julie 2017 / Administrative Workshop, 29 July 2017. Lees meer, Read more

Nuusbrief 26 van 2017 : Administratiewe Werkswinkel, 29 Julie 2017, Kennisbou / Administrative Workshop, 29 July 2017, Knowledge Builder. Lees meer/Read more

Nuusbrief 25 van 2017 : Inklusiewe onderrig, Regte van die Onderwyser, Belangrike datums om te onthou / Inclusive education, Rights of the Teacher, Save the dates. Lees meer/Read more

Nuusbrief 24 van 2017 : Inklusiewe onderrig, 10 Junie 2017, Durban / Inclusive Education, 10 June 2017, Durban. Lees meer/Read more

Nuusbrief 23 van 2017 : Inklusiewe onderrig, Regte van die Onderwyser, Belangrike datums om te onthou / Inclusive education, Rights of the Teacher, Save the dates. Lees meer/Read more

Nuusbrief 22 van 2017 : Regte van die Onderwyser, Belangrike datums! / Rights of the Teacher, Save the dates! Lees meer/Read more

Nuusbrief 21 van 2017 : Onthou! Finansïele Bestuur Werkswinkels / Reminders! Financial Management Workshops. Lees meer/Read more

Nuusbrief 20 van 2017 : Vakatures Gauteng, Belangrike datums om te onthou / Vacancies Gauteng, Save the dates. Lees meer/Read more

Nuusbrief 19 van 2017 : Finansiële Bestuur Werkswinkel / Financial Management Workshop. Lees meer/Read more

Nuusbrief 18 van 2017 : Finansiële Bestuur Werkswinkel, Vooruitbeplanning / Financial Management Workshop, Forward Planning. Lees meer/Read more

Nuusbrief 17 van 2017 : Welkom Terug, Verandering van persoonlike inligting, Onthou / Welcome back, Update of personal information, Reminders. Lees meer/Read more

Nuusbrief 16 van 2017 : Regsdiente Opleiding, / Legal Service Training, 22 April 2017, Danville Park Girls’High, Durban. Lees meer/Read more

Nuusbrief 15 van 2017 : Regsdiente Opleiding / Legal Service Training. Lees meer/Read more

Nuusbrief 14 van 2017 : SAOU Lidmaatskap, Onthou!, EG Jansen Redenaarskompetisie / SAOU Membership, Reminders! Lees meer/Read more

Nuusbrief 13 van 2017 : Durban behuising, Belangrike datum om te onthou! / Durban housing, Save the date! Lees meer Read more

Nuusbrief 12 van 2017 : Kompetisie wenner, Behuising, Vakatures, Kommunikasie met SAOU kantoor / Competition Winner, Housing, Vacancies, Communication with SAOU office. Lees meer/Read more

Nuusbrief 11 van 2017 : Behuising, Verandering van persoonlike besonderhede, Onthou! / Housing, Change in personal details, Reminders! Lees meer/Read more

Nuusbrief 10 van 2017 : Help……..Ek’s ‘n groentjie onderwyser, Durban, 22 Maart 2017 / Help…….. I’m a novice teacher, Durban, 22 March 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 9 van 2017 : Help……..Ek’s ‘n groentjie onderwyser / Help…….. I’m a novice teacher. Lees meer/Read more

Kompetisie tyd! / Competition Time! Lees meer/Read more

Herontplooiing van oortollige onderwysers in KZN / Redeployment of excess teachers in KZN. Lees meer/Read more

Nuusbrief 8 van 2017 : Beheerliggaam Vakatures by skole, Werkswinkels en venues vir 2017, Lidmaatskapvorm / Governing Body Vacancies at schools, Workshops and venues for 2017, Membership Form. Lees meer/Read more

Nuusbrief 7 van 2017 : Graad R en Grondslagfase – Professionele uitdagings / Grade R and Foundation Phase – Professional challenges. Lees meer/Read more

Nuusbrief 6 van 2017 : Graad R en Grondslagfase – Professionele Uitdagings / Grade R and Foundation Phase – Professional Challenges. Lees meer/Read more

Nuusbrief 5 van 2017 : Aanvraag van Benoemings – SAOU Onderwystoekennings – SAOU erken lede se onderwysprestasies / Call for Nominations – SAOU Teaching awards – SAOU acknowledges the achievements of members. Lees meer/Read more

Nuusbrief 4 van 2017 : Verkiesing van SAOU-Skoolverteenwoordigers 2017 / Election of SAOU School Representatives 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 3 van 2017 : Graad R en Professionele uitdagings / Grade R and Professional challenges. Lees meer/Read more

Nuusbrief 2 van 2017 : Lede navraag prosedures, GEPF, GEMS, SARO / Member enquiry procedure, GEPF, GEMS, SACE. Lees meer / Read more

Nuusbrief 1 van 2017 : Welkom terug, Matriekuitslae, Werwing van lidmaatskap / Welcome back, Matric results, Recruiting and membership. Lees meer/Read more

prof_news_icon_bottom

NEWSLETTERS 2016

NUUSBRIEWE 2016

NEWSLETTERS 2015

NUUSBRIEWE 2015