LIMPOPO NEWSLETTERS 2015 | LIMPOPO NUUSBRIEWE 2015

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

LIMPOPO NEWSLETTERS | LIMPOPO NUUSBRIEWE

Nuus in die Branding 36 van 2015 : Kersboodskap / Season Greetings. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 35 van 2015 : Limpopo Nasiensentrums 2015, Gelukwensing / Limpopo Marking Centres 2015, Congratulations. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 33 van 2015 : Sterkte aan Graad 12 merkers, Belangrike datums vir 2016 / Good Luck to Grade 12 markers, Important dates for 2016. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 32 van 2015 : Posvoorsieningskale en Bestuursplan / Post Establishment and Management Plan. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 31 van 2015 : Posvoorsienings vir skole 2016, Werksessie vir Hoofde rakende Posvoorsieningsskale / Post Establishments for schools for 2016, Work Session for Principals regarding Post Establishment. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 30 van 2015 : Kennisbou Opleiding 7 November 2015, Vakatures in ander Provinsies / Knowledge Building Training 7 November 2015, Vacancies in other Provinces. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 29 van 2015 : Assistent Onderwysers by skole, Voornemende Onderwyskandidate in Gr 12 / Assistant Teachers at schools, Prospective Teacher candidates in Gr 12. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 28 van 2015 : Welkom terug / 2016 Posvoorsiening en die vul van Vakante poste / Welcome back, 2016 Post Establishment and the filling of vacant posts. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 27 van 2015 : Werkswinkel : SIAS, Konsessies en Leerhindernisse / Workshop : SIAS, Concessions and Learning Barriers. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 26 van 2015 : Werkswinkel vir Grondslagfase / Workshop for Foundation Phase. Kliek hier vir meer inligting

Nuus in die Branding 25 van 2015 : 2016 Skoolkalender, Evaluering deur lede, SAOU Toepassing, Salarisverhogings en 1% progressie, In memoriam / 2016 School Calendar, Assessment by members, SAOU App, Salary adjustment and 1% progression, In memoriam. Kliek hier vir meer inligting. Kliek hier vir 2016 Skoolkalender/School Calendar.

Nuus in die Branding 24 van 2015 : Program : Admin Bemagtiging – 8 September 2015 / Program : Admin Empowerment – 8 September 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 23 van 2015 : Beeld trofee wenners! / Beeld trophy winners! Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 22 van 2015 : Saamtrek : Belangegroep VKO, 17 Oktober 2015 / Meeting : Interest Group ECD, 17 October 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 21 van 2015 : Bemagtigingsgeleentheid : Administratiewe Personeel, Vakante Poste / Empowerment Opportunity : Admin Staff, Vacant Posts. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 20 van 2015 : Nominasie : PUR : Kring 2, Capricorn Distrik, Polokwane, 2015-2016 / Nomination : PEC : Circuit 2, Capricorn District, Polokwane, 2015-2016. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 19 van 2015 : Evalueer die dienlewering van die SAOU Limpopo, Keuse van bonusmaand / Evaluate the service of the SAOU Limpopo, Choice of service bonus month. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 18 van 2015 : SAOU (Limpopo) besoek Nuut aangestelde LUR vir Onderwys / Visits newly appointed MEC for Education. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 17 van 2015 : Vakaturelys : Skoolhoofposte & Leerder Ondersteuningsopvoeders / Vacancy List : Principal Posts & Learner Support Educator Posts. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 16 van 2015 : Groet en seënwense, Salarisaanpassings en Terugbetalings, Vakaturelyste / Greetings and Blessings, Salary Adjustments and Back Payments, Vacancy Lists. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 15 van 2015 : Leierbemagtigingsgeleentheid, 24 & 25 Junie 2015, Klein Kariba Vakansieoord / Leaders’ Empowerment Opportunity, 24 & 25 June 2015, Klein Kariba Holiday Resort. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 14 van 2015 : Bemagtigingsgeleentheid vir Beginneropvoeders, 17 Junie 2015, HS Piet Potgieter / Empowerment Opportunity for Novice Teachers, 17 June 2015, HS Piet Potgieter. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 13 van 2015 : Vakante Pos, Dagboekkeuses en SAOU Evaluering. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 12 van 2015 : Handboeke / Textbooks. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 11 van 2015 : Inligtingsvergadering / Information Sharing Meetings. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 10 van 2015 : Departementele Poste beskikbaar in Provinsie / Departmental Posts available in Province. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 9 van 2015 : Protesoptogte 23 & 28 April 2015 / Protest Action 23 & 28 April 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 8 van 2015 : Welkom terug, GEMS Nominasie van Familie Praktisyn, SAOU Vergadering met Departement van Onderwys, Suskesverhale / Welcom back, GEMS Nomination of Family Practitioner, SAOU Meetings wit Department of Education, Success Stories. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 7 van 2015 : Vakansie en Paasgroete, Jaarprogram vir 2015, Pensioen sake / Holiday and Easter Greetings, Year Plan for 2015, Pension Matters. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 6 van 2015 : Algemene Assesseringstake, Poste beskikbaar / Common Assessment tasks, Posts available. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 5 van 2015 : Merkers NSS 2014, Langdienserkenning, Koshuistoelae vir 2015 / Markers NCS 2014, Long Service Recognition, Hostel allowances for 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 4 van 2015 : Handboeke / Textbooks. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 3 van 2015 : Vakaturelyste : Gauteng / Vacancy Lists : Gauteng. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 2 van 2015 : Operasie kennisbou Gesamentlike Bemagtigingsessie / Operation Knowledge Builder Joint Empowerment – Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, Noordwes – CAPS Opleiding Gr 7-9, 31 Jan’15. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 1 van 2015 : Welkom terug, Matriekuitslae, SAOU Dagboeke, In Memoriam, Operasie Kennisbou / Welcome back, Matric Results, SAOU Diaries, Operation Knowledge Builder. Kliek hier vir meer inligting.