LIMPOPO NEWSLETTERS 2018 | LIMPOPO NUUSBRIEWE 2018

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2018 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2018

LIMPOPO NEWSLETTERS | LIMPOPO NUUSBRIEWE

NIB 44 van 2018 : Posvoorsieningsvergadering tussen LDO en unies, 16 Oktober 2018 / Urgent Post Provisioning Meeting, 16 October 2018 between the LDE and unions. Lees meer/Read more

NIB 43 van 2018 : Posvoorsiening – Limpopo 2019 / Post Provision – Limpopo 2019. Lees meer/Read more

NIB 42 van 2018 : Laaste kwartaal van 2018 / Last term of 2018. Lees meer/Read more

NIB 41 van 2018 : MDO oop Vakaturelys – September 2018 Bevorderingsposte vir Onderwysers en Kritieke Ondersteuningsposte in skole / MDE open Vacancy list – September 2018 Promotional Educator Posts and Critical  Support Posts in schools. Lees meer/Read more

NIB 40 van 2018 : Geniet die vakansie! / Enjoy the holiday! Lees meer/Read more

NIB 39 van 2018 : Program 5 September 2018. Lees meer/Read more

NIB 38 van 2018 : Adminbederfdag / Special treat for Admin Staff, 5 September 2018. Lees meer/Read more

NIB 37 van 2018 : SAOU (Gauteng) Workshop – Assessment Accommodations. Read more

NIB 36 van 2018 : Posvoorsieningsskale vir 2019, Vakaturelys vir bevorderingsposte 2018 / Post establishments for 2019, Vacancy list for promotion posts 2018. Lees meer/Read more

NIB 35 van 2018 : Dept van Onderwys OVS – Bevorderingsvakaturelys / Dept of Education OFS – Promotion Vacancy List. Lees meer/Read more

NIB 34 van 2018 : Gauteng LSOB Simposium / Gauteng LSEN Symposium. Lees meer/Read more

NIB 33 van 2018 : Vrouedag, 9 Augustus’18 / Women’s Day, 9 August’18. Lees meer/Read more

NIB 32 van 2018 : Opleiding vir SAOU Skoolverteenwoordigers / Training for SAOU School Representatives. Lees meer/Read more

NIB 31 van 2018 : E-Leer 6 & 7 Augustus’18 / E-Learning 6 & 7 August’18. Lees meer/Read more

NIB 30 van 2018 : Welkom Terug, Hoof vir Hoedspruit HS / Welcome back, Principal for Hoedspruit HS. Lees meer/Read more

NIB 29 van 2018 : Winter vakansie breuk, Opleiding / Winter holiday break, Training. Lees meer/Read more

NIB 28 van 2018 : Artikel 38A Betalings, Voldiensskole / Article 38A Payments, Full Service Schools. Lees meer/Read more

NIB 27 van 2018 : Herinnering – Skoolbestuurspanne- en Leiersbemagtiging, 20 tot 21 Junie 2018 / Reminder – School Management Teams and Leaders’ Empowerment, 20 till 21 June 2018. Lees meer/Read more

NIB 26 van 2018 : WKOD – Spesiale Vakaturelyste vir Kantoorgebaseerde Poste by Hoofkantoor en Distrikkantore / WCED – Special Vacancy Lists for Office-Based Posts at Head Office and District Offices. Lees meer/Read more

NIB 25 van 2018 : Herinnering – Skoolbestuurspanne- en Leiersbemagtiging, 21 Junie 2018 / Reminder – School Management Teams and Leaders’ Empowerment, 21 June 2018. Lees meer/Read more

NIB 24 van 2018 : SAOU Limpopo bring hulde aan afgestorwe kollegas / SAOU Limpopo pays tribute to deceased colleagues. Lees meer/Read more

NIB 23 van 2018 : SAOU Limpopo Dagbestuur vergader met Departementshoof Limpopo Departement van Onderwys / SAOU Limpopo Executive Committee met with Head of Department Limpopo Department of Education. Lees meer/Read more

NIB 22 van 2018 : Skoolbestuurspanne- en Leiersbemagtiging / School Management Teams and Leaders’ Empowerment. Lees meer/Read more

NIB 21 van 2018 : Saamtrek : Belangegroep Vroeë Kindontwikkeling, 9 June 2018 / Meeting : Interest Group Early Childwood Development, 9 June 2018. Lees meer/Read more

NIB 20 van 2018 : Herinnering – Huldeblyk tydens Hoofdesimposium / Reminder – Tribute at Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

NIB 19 van 2018 : Opleiding vir Nuutaangestelde Hoofde en Adjunkhoofde / Training for Newly appointed Principals and Deputy Principals. Lees meer/Read more

NIB 18 van 2018 : Wes-Kaap Spesiale Vakaturelys 1 van 2018 : Skoolhoofposte / Western Cape Special Vacancy List 1 of 2018 : Principal Posts. Lees meer/Read more

NIB 17 van 2018 : Onafhanklike (Privaat) Skole Inisiatief / Independent Schools Initiative. Lees meer/Read more

NIB 16 van 2018 : Diensdoenende Personeel in Skoolkoshuise / Educators Performing Hostel Duties. Lees meer/Read more

NIB 15 van 2018 : In Memoriam – Mnr H van Aardt / In Memorium – Mr H van Aardt. Lees meer/Read more

NIB 14 van 2018 : Dept van Onderwys OKP vakante poste Hoofde, Onderhoofde en Departementshoofde / Dept of Education ECP vacancy lists for Principals, Deputy Principals and HOD posts. Lees meer/Read more

NIB 13 van 2018 : Neem ‘n welverdiende ruskans / Take a well-earned break. Lees meer/Read more

NIB 12 van 2018 : Nuutaangestelde Hoofde / Newly appointed Principals. Lees meer/Read more

NIB 11 van 2018 : Skoolbestuur in tye van verandering – Werkswinkel vir Skoolbestuur 2018 / School Management in times of change – Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

NIB 10 van 2018 : Opleiding E-Leer / Training E-Learning. Lees meer/Read more

NIB 9 van 2018 : Betaling van Tydelike en Ad Hoc Opvoeders / Payment of Temporary and Ad Hoc Educators. Lees meer/Read more

NIB 8 van 2018 : SAOU Inligtingsvergadering, Dagbestuurslede / SAOU Information sharing meeting, Executive board members. Lees meer/Read more

NIB 7 van 2018 : Aandag: Alle SAOU skoolverteenwoordigers / Attention: All SAOU representatives. Lees meer/Read more

NIB 6 van 2018 : Goeie nuus! / Good news! Lees meer/Read more

NIB 5 van 2018 : Diensleweringsversoek / Request for Assistance. Lees meer/Read more

NIB 4 van 2018 : Bemagtigingsgeleentheid – Verhoudings maak saak, 21 & 22 Feb 2018 / Empowerment opportunity – Relationships matter, 21 & 22 Feb 2018. Lees meer/Read more

NIB 3 van 2018 : Bemagtigingsgeleentheid vir Beginneropvoeders / Empowerment opportunity for Novice teachers. Lees meer/Read more

NIB 2 van 2018 : MPU Oop Vakaturelys : Bevorderings- en Ondersteuningspersoneelposte / MPU Open Vacancy List : Promotional- and Support Staff Posts. Lees meer/Read more

NIB 1 van 2018 : Welkom terug / Welcome back. Lees meer/Read more