LIMPOPO NEWSLETTERS | LIMPOPO NUUSBRIEWE 2017

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2017 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2017

LIMPOPO NEWSLETTERS | LIMPOPO NUUSBRIEWE

NIB 35 van 2017 : Vakansie groete / Holiday greetings. Lees meer/Read more

NIB 34 van 2017 : Nasionale Onderwystoekennings / National Teacher’s Awards 2017. Lees meer/Read more

NIB 33 van 2017 : Vakante Hoof Poste – Lys 2 2017 / Vacant Principal Posts – List 2 2017. Lees meer/Read more

NIB 32 van 2017 : #SkoolKaping / #SchoolCapture. Lees meer/Read more

NIB 31 van 2017 : Jaarlikse Salaris Progressie (IQMS) / Annual Salary Progression (IQMS). Lees meer/Read more

NIB 30 van 2017 : In die pylvak, IQMS 2016/2017, Oop Vakaturelys / In the home stretch, IQMS 2016/2017, Open Vacancy List. Lees meer/Read more

NIB 29 van 2017 : Skoolhoofde-, Adjunkhoofde- en Departementshoofposte in skole / Principals, Deputy Principals- and Head of Department posts in schools. Lees meer/Read more

NIB 28 van 2017 : Skoolhoofde, Opvoeder Bevorderingsposte asook Ondersteuningspersoneel-poste in skole / Principal, Promotional Educator posts as well as Support Staff posts in schools. Lees meer/Read more

NIB 27 van 2017 : Gelukkige Sekretaressedag / Happy Secretaries day. Lees meer/Read more

NIB 26 van 2017 : Bemagtiging : Administratiewe Personeel / Empowerment : Administrative Staff, 8 September 2017. Lees meer/Read more

NIB 25 van 2017 : Eendagkursus ; Finansiële Bestuur / Ons day course : Financial Management, 13 September 2017. Lees meer/Read more

NIB 24 van 2017 : NIB 23 van 2017 : Korporatiewe geskenk, SAOU evaluering, Godsdiens-in-skole hofsaak / Corporate gift for 2018, SAOU evaluation. Lees meer/Read more

NIB 23 van 2017 : Huldeblyk tydens SAOU Hoofdesimposium, IRP5’s / Tribute during SAOU Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

NIB 22 van 2017 : Gelukkige Vrouedag / Happy Women’s Day. Lees meer/Read more

NIB 21 van 2017 : Vakaturelyste in Gauteng en Vrystaat / Vacancy Lists in Gauteng and Free State. Lees meer/Read more

NIB 20 van 2017 : Diensdoenende Personeel in Skoolkoshuise / Educators performing Hostel duties. Lees meer/Read more

NIB 19 van 2017 : Welkom Terug, Bemagtiging en Opleiding in 3de Termyn / Welcome Back, Empowerment Opportunities in the 3rd Term. Lees meer/Read more

NIB 18 van 2017 : Kennisbou 3 – 6 Julie 2017 / Knowledge Builder 3 – 6 July 2017, Lees meer/Read more

NIB 17 van 2017 : Innige meegevoel, Kennisbou IV, Belangrike Opleidingsdatums vir 3de Termyn / Sincere Condolences, Knowledge Builder IV, Important Dates for Term 3. Lees meer/Read more

NIB 16 van 2017 : Vold die SAOU Limpopo op Facebook / Follow the SAOU Limpopo on Facebook. Lees meer/Read more

NIB 15 van 2017 : Lede wil dit weet / Members want to know. Lees meer/Read more

NIB 14 van 2017 : SARO (KPOO punte) / SACE (CPTD points). Lees meer/Read more

NIB 13 van 2017 : Regulasies betrekking op indiensneming van opvoeders / Regulations on the terms and conditions of employment of educators. Lees meer/Read more

NIB 12 van 2017 : Aanstelling van Voltydse Vakbond Verteenwoordiger, Diepe medelye en simpatie / Appointment of Full Time Shopsteward, Deepest condolences and sympathy. Lees meer/Read more

NIB 11 van 2017 : Welkom terug vir die 2de Termyn, Gelukwense met uitsonderlike prestasie / Welcome back for the 2nd Term, Congratulations on excellent achievement.Lees meer/Read more

NIB 10 van 2017 : LDvO Staking / LDoE Strike. Lees meer/Read more

NIB 9 van 2017 : Bemagtigingsgeleentheid vir nuutaangestelde hoofde en adjunkhoofde, 22 Maart’17 Empowerment opportunity for newly appointed principals and deputy principals, 22 March’17. Lees meer/Read more

NIB 8 van 2017 : SAOU vergader met LDvO afvaardiging / SAOU meet with LDoE delegation. Lees meer/Read more

NIB 7 van 2017 : Inligting rakende afgestorwe SAOU lede sedert Julie 2014 / Information regarding SAOU members who passed away since July 2014. Lees meer/Read more

NIB 6 van 2017 : Opleiding – SAOU Skoolverteenwoordigers / Training – SAOU Shop Stewards. Lees meer/Read more

NIB 5 van 2017 : Vakature vir Voltydse Vakbondverteenwoordiger / Vacancy for Full-Time Shop Steward Limpopo. Lees meer/Read more

NIB 4 van 2017 : Opleiding vir alle Huidige-, en Potensiële Vakhoofde / Training opportunity for current-, and prospective, Head of Departments and Subject Heads. Lees meer/Read more

NIB 3 van 2017 : Aanvraag van Benoemings – SAOU Onderwystoekennings – SAOU erken lede se onderwysprestasies / Call for Nominations – SAOU Teaching Awards – SAOU acknowledges the achievements of members. Lees meer/Read more

NIB 2 van 2017 : Verkiesing 2017 SAOU Verteenwoordiger / Election 2017 SAOU Representative. Lees meer/Read more

NIB 1 van 2017 : Welkom terug, Matriekuitslae, Nuutaangestelde Hoofde, Opleiding, Nasieners / Welcome back, Matric results, Newly appointed Principals, Training, Markers. Lees meer/Read more

Memo 5 van 2017 : Vul van poste / Filling of posts. Lees meer/Read more

Memo 4 van 2017 : Afgestorwe Lede / Deceased Members. Lees meer/Read more

Memo 3 van 2017 : Salarisaanpassings / Salary Adjustments. Lees meer/Read more

Memo 2 van 2017 : Dringend : SAOU Kongres : Aanvraag van Benoemings – SAOU Onderwystoekennings – SAOU erken lede se onderwysprestasies / Urgent : SAOU Congress : Call for Nominations – SAOU Teaching Awards – SAOU acknowledges the achievements of members. Lees meer/Read more

Memo 1 van 2017 : LTSM Opname, Senior Sertifikaat Eksamenmerkers Aansoeke / Survey, Senior Certificate Exam Markers Applications. Lees meer/Read more