LIMPOPO NEWSLETTERS | LIMPOPO NUUSBRIEWE

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

LIMPOPO NEWSLETTERS | LIMPOPO NUUSBRIEWE

NIB 51 van 2016 : Vakansie groete / Holiday greetings. Lees meer/Read more

NIB 50 van 2016 : Vakature vir Voltydse Vakbondverteenwoordiger LIM / Vacancy Full Time Shop Steward LIM. Lees meer/Read more

NIB 49 van 2016 : Nov’16 MPU Oop Vakaturelys / Nov’16 MPU Open Vacancy List. Lees meer/Read more

NIB 48 van 2016 : ERRATA – Nuusbrokkies ter insae vir alle lede / News snippers for inspection by all members. Lees meer/Read more

NIB 47 van 2016 : Nuusbrokkies ter insae vir alle lede / News snippers for inspection by all members. Lees meer/Read more

NIB 46 van 2016 : Verspreiding van Korporatiewe Geskenk / Distribution of Corporate Gifts. Lees meer/Read more

NIB 45 van 2016 : Nuutverkose PUR / Newly elected PEC. Lees meer/Read more

NIB 44 van 2016 : Vakature vir Voltydse Vakbondverteenwoordiger – sluitingsdatum verleng / Vacancy for Full-Time Shop Steward Limpopo – Closing date extended. Lees meer/Read more

NIB 43 van 2016 : Rapport Onderwyskonferensie 2016. Lees meer

NIB 42 van 2016 : Vakature vir Voltydse Vakbondverteenwoordiger / Vacancy for Full-Time Shop Steward Limpopo. Lees meer/Read more

NIB 41 van 2016 : Voornemende Onderwyskandidate 2017 – Funza Lushaka Beurse / Prospective candidates for Education 2017 – Funza Lushaka Bursaries. Lees meer/Read more

NIB 40 van 2016 : PUR Verkiesing 2016 – Uitslae / PEC Election 2016 – Results. Lees meer/Read more

NIB 39 van 2016 : Herinnering – PUR Verkiesing 2016 / Reminder – PEC Election 2016. Lees meer/Read more

NIB 38 van 2016 : PUR Verkiesing 2016 / PEC Election 2016. Lees meer/Read more

Kring / Circuit 1

Kring / Circuit 2

Kring / Circuit 3

NIB 37 van 2016 : Sekretaressedag / Secretary’s Day. Lees meer/Read more

NIB 36 van 2016 : Herinnering : PUR Verkiesing 2016 / Reminder : PEC Election 2016. Lees meer/Read more

NIB 35(2) van 2016 : Herinnering : Dissipline Werkswinkels / Reminder : Discipline Workshops. Lees meer/Read more

NIB 35 van 2016 : Dissipline Werkswinkels / Discipline Workshops. Lees meer/Read more

NIB 34 van 2016 : Verkiesing / Election 2016. Lees meer/Read more

NIB 33 van 2016 : Bemagtigingsgeleentheid – Admin Personeel – Program / Empowerment Opportunity – Admin Staff – Program. Lees meer/Read more

NIB 32 van 2016 : Bemagtigingsgeleentheid – Admin Personeel / Empowerment Opportunity – Admin Staff. Lees meer/Read more

NIB 31 van 2016 : Vakaturelys Mpumalanga / Vacancy Circular Mpumalanga. Lees meer/Read more

NIB 30 van 2016 : Vakaturelys Vrystaat – Skoolgebaseerde opvoeders Bevorderingsposte / Vacancy Circular Free State – School-Based Educator Promotion. Lees meer/Read more

NIB 29 van 2016 : Nepotisme – Baantjies vir Boeties in die werkplek / Nepotism – Cronyism in the workplace. Lees meer/Read more

NIB 28 van 2016 : Innige meegevoel en simpatie / Deepest condolences and sympathy. Lees meer/Read more

NIB 27 van 2016 : Munisipale Verkiesings 2016, Pro-Aktiewe Gebeurlikheidsplan / Municipal Elections 2016, Pro-Active Plan of Action. Lees meer/Read more

NIB 26 van 2016 : Welkom terug, Kennisbou III / Welcome back, Knowledge Builder III. Lees meer/Read more

NIB 25 van 2016 : Handboeke, Norme en Standaarde / Textbooks, Norms and Standards. Lees meer/Read more

NIB 24 van 2016 : Bestuur- en Leiersbemagtigingsgeleentheid, 22 en 23 Junie 2016 / Management and Leaders’ Empowerment Opportunity, 22 and 23 June 2016, ATKV Klein-Kariba. Lees meer/Read more

NIB 23 van 2016 : Skoolbestuurspanne- en Leiersbemagtiging, 22 en 23 Junie 2016, Klein Kariba / School Management Teams and Leaders’ Empowerment, 22 and 23 June 2016, Klein Kariba. Lees meer/Read more

NIB 22 van 2016 : Bemagtigingsgeleentheid vir Beginneropvoeders, 14 Junie 2016 / Empowerment Opportunity for Novice Teachers, 14 June 2016. Lees meer/Read more

NIB 21 van 2016 : Meegevoel, Junie Eksamens / Condolences, Junie Exams. Lees meer/Read more

NIB 20 van 2016 : Opleiding : Soomlose oorgang van Graad 3 na Graad 4 / Training : Seamless transition from Grade 3 to Grade 4. Lees meer/Read more

NIB 19 van 2016 : Meegevoel, Oortollige verklaring van poste / Condolences, Declaring Excess Posts. Lees meer/Read more

NIB 18 van 2016 : Errata Vakante Bevorderingsposte, Hemelvaartdag / Errata Vacant Promotional Posts, Ascension Day. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 2/2016 : Wiskunde en Natuurwetenskap – Registrasie Lees meer
Mathematics and Natural Science – Registration Read more

NIB 17 van 2016 : Bemagtigingsessie vir lede in Nie-Departementele Poste / Empowerment Session for members in Non-Departmental Posts. Lees meer/Read more

NIB 16 van 2016 : Opleiding / Werkswinkel Skoolgereedheid Graad R en 1 / Training / Workshop School Readiness Grade R and 1. Lees meer/Read more

NIB 15 van 2016 : Opleidingsgeleenthede in Limpopo (2de Kwartaal) / Empowerment Opportunities in Limpopo (2nd Term) Lees meer/Read more

NIB 14 van 2016 : Langdienserkenning / Long Service Awards. Lees meer/Read more

NIB 13 van 2016 : Welkom terug, Medelye, Vakaturelyste / Welcome back, Condolences, Vacancy Lists. Lees meer/Read more

NIB 12 van 2016 : Oorsig oor 1ste Kwartaal van 2016 / Review on 1st Term of 2016. Lees meer/Read more

NIB 11 van 2016 : SAOU LIM in kontak met Limpopo Departement van Onderwys / SAOU LIM in contact with Limpopo Department of Education. Lees meer/Read more

NIB 10 van 2016 : Mediese Subsidie Aanpassings, Oud Model C Skole in Limpopo / Medical Aid Adjustments, Old Model C Schools in Limpopo. Lees meer/Read more

NIB 09 van 2016 : Opvoeder, Senior Opvoeder of Meester Opvoeder. Wat is die verskil? / Teacher, Senior Teacher of Master Teacher. What is the difference? Lees meer/Read more

NIB 08 van 2016 : Seënwense en groete, Nominasie Provinsiale Uitvoerende Raad (Kring 2) / Greetings and Blessings, Nominations Provincial Executive Council (Circuit 2). Lees meer/Read more

NIB 07 van 2016 : Hersiende PAM verskyn / Reviewed PAM published. Lees meer/Read more

NIB 06 van 2016 : Inligtingsvergaderings Februarie/Maart 2016 / Information sharing meetings February/March 2016. Lees meer/Read more

NIB 05 van 2016 : SAOU Skole gee die pas aan met matriekuitslae van 2015 / SAOU Schools is setting the pace with the matric results of 2015. Lees meer/Read more

NIB 04 van 2016 : Nuwe Pensioenbepalings – Hoe raak dit SAOU lede? / New Pension reforms – How does it affect SAOU members? Lees meer/Read more

NIB 03 van 2016 : Belangrike datums vir kwartaal 1 van 2016 / Important dates for 1st term of 2016. Lees meer/Read more

NIB 02 van 2016 : Datumreservering / Save the date. Lees meer/Read more

NIB 01 van 2016 : Welkom terug, DWBS / Welcome back, GEHS. Lees meer/Read more