MPUMALANGA NEWSLETTERS 2015 | MPUMALANGA NUUSBRIEWE 2015

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

MPUMALANGA NEWSLETTERS | MPUMALANGA NUUSBRIEWE

Nuusbrief 47 van 2015 : Aanpassing van Behuisingstoelae vir Staatsdienswerknemers wat huiseienaars is / Adjustment of Housing Allowance for employees in the Public Service who are home-owners. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 46 van 2015 : Permanentmaking van Kwalifiserende Tydelike Kontrak-Opvoeders 2015 / Translation of Qualifying Temporary Educators appointed on Closed Contract 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 45 van 2015 : November 2015 Vakaturelys / November 2015 Vacancy List. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 44 van 2015 : Gelukwensing / Congratulations. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 43 van 2015 : Skoolkalender 2017 / School Calendar 2017. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 42 van 2015 : Bemagtigingsgeleentheid vir Bestuurspanne van skole. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 41 van 2015 : Verspreiding van SAOU 2016 Lessenaarkalenders en Dagboeke / Distribution of SAOU 2016 Desk Calendars and Diaries. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 40 van 2015 : Bemagtigingsgeleentheid vir Skoolbestuurspanne / Empowerment session for School Management Teams. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 39 van 2015 : Welkom terug / Welcome back. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 38 van 2015 : MDO en 1% salarisprogressie / MDE and 1% salary progression. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 37 van 2015 : Bemagtigingsgeleentheid vir Bestuurspanne, Riverside Estate, Middelbug, 10 Novermber 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 36 van 2015 : Saamtrek : Belangegroep VKO / Meeting : Interest Group ECD. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 35 van 2015 : Dissipline Werkswinkel : Laerskool Kragbron, 22 Augustus 2015 / Discipline Wokshop : Laerskool Kragbron, 22 August 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 34 van 2015 : Dissipline Werkswinkels – Presensielys / Discipline Workshops – Attendance Register. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 33 van 2015 : Dissipline Werkswinkels – Finale Presensielys / Discipline Workshops – Final Attendance Register. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 32 van 2015 : Dissipline Werkswinkels / Discipline Workshops. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 31 van 2015 : Aansoekvorm vir ‘n Beurs 2016 (Intern en Ekstern) / Bursary Application Form 2016 (Internal and External). Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 30 van 2015 : Welkom terug, Hoofdesimposium, Gelukwensing / Welcome Back, Principals’ Symposium, Congratulations. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 29 van 2015 : Dissipline Werkswinkels / Discipline Workshops. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 28 van 2015 : Datumreservering / Reservation of Dates. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 27 van 2015 : Salarisaanpassing 6,4% : Terugbetaling / Salary Adjustment of 6,4% : Back-Payment. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 26 van 2015 : Junie 2015 Vakaturelys / June 2015 Vacancy List. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 25 van 2015 : Bemagtigingsessies vir alle Gr RR – Gr 1 Opvoeders : Betekenisvolle oorgang Gr RR – Gr 1 / Empowerment Sessions for all Gr RR – Gr 1 Educators : Meaningful transition Gr RR – Gr 1. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 24 van 2015 : Bemagtigingsessies vir alle Gr RR – GR 1 Opvoeders : Betekenisvolle oorgang Graad RR – Graad 1 / Empowerment sessions for all Grade RR – Grade 1 Educators : Meaningful Transition Grade RR – Grade 1. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 23 van 2015 : Dissipline Werkswinkels / Discipline Workshops. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 22 van 2015 : Vergadering van die SAOU Mpumalanga Belangegroep : Kurrikulum Hoërskole gehou op 14 Mei 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 21 van 2015 : Bemagtigingsgeleentheid vir Administratiewe personeel, 27 Mei 2015, Olifants Rivier Lodge, Middelburg / Empowerment Session : Administrative Personnel, 27 May 2015, Olifants River Lodge, middelburg. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 20 van 2015 : Bemagtigingsessie vir alle Graad RR – 1 Opvoeders : Betekenisvolle oorgang Graad RR – 1 / Empowerment Sessions for all Grade RR – 1 Educators : Meaningful Transition Grade RR – 1. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 19 van 2015 : Konsessie Opleiding : Presensielyste / Cencessions Training : Attendance Registers. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 18 van 2015 : Bemagtigingsgeleentheid : Administratiewe Personeel, Olifants River Lodge, Middelburg, 27 Mei 2015. Kliek hier vir meer inliogting.

Nuusbrief 17 van 2015 : Konsessie Opleiding / Concessions Training. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 16 van 2015 : MDO skrywe : Kennisgewing van opleiding aan Skoolhoofde oor Kurrikulumbestuur gedurende die Junie/Julie skoolvakansie. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 15 van 2015 : HRM Directive No 8 of 2015 : Employment and Re-Employment Dispensation for Grade R Practitioners with effect from 1 April 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 14 van 2015. Bemagtigingsgeleentheid: Beginneropvoeders / Empowerment Session: Novice Educators. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 13 van 2015. MDO Omsendskrywe 12 van 2015: Toelating van Leerders vir 2016 Akademiese Jaar / MDE Circular 12 of 2015: Admission of Learners for 2016 Academic Year. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 12 van 2015. Memorandum: Appointment of Professionally Qualified Temporary Substitute RSA Educators. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 11 van 2015. Staatskoerant no 38249 van 27 November 2015 / Government Gazette no 38249 of 27 November 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 10 van 2015. Bemagtigingsgeleentheid Beginnersopvoeders, 18 Maart 2015, Riverside Estate, Middelburg / Empowerment Session Novice Educators, 18 March 2015, Riverside Estate, Middelburg. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 9 van 2015. Herinnering Operasie Kennisbou 31 Januarie 2015 / Reminder Operation Knowledge Builder 31 January 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 8 van 2015. MDO Omsendskrywe 2 van 2015 / MDE Circular 2 of 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 7 van 2015. SAOU (Mpumalanga) inligtingsvergaderings. SAOU (Mpumalanga) Information meetings. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 6 van 2015. Aftrede, bedanking met die intensie om terug te keer na die Onderwys; MDO Omsendskrywe 2 van 2015 / Retirement, resignation with the intention of coming back for employment; MDE Circular 2 of 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 5 van 2015. Operasie Kennisbou gesamentlike bemagtigingsessie: CAPS opleiding Gr 7 – 9: 31 Januarie 2015 / Operation Knowledge Builder joint empowerment session: CAPS for Grades 7 – 9: 31 January 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 4 van 2015. Permanentmaking van tydelike opvoeders / Permanent appointment of temporary educators. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 3 van 2015. MDE HRM Directive: Retirement, resignation with the intention of coming back for employment. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 2 van 2015. Inligtingsvergaderings / Information meetings. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 1 van 2015. Welkom terug; Mpumalanga diensleweringsmodel / Welcome back; Mpumalanga service delivery model. Kliek hier vir meer inligting.