MPUMALANGA NEWSLETTERS 2018 | MPUMALANGA NUUSBRIEWE 2018

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2018 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2018

MPUMALANGA NEWSLETTERS | MPUMALANGA NUUSBRIEWE

NIB 49 van 2018 : Datumreservering – Opleidingsgeleenthede 2019 / Save the Date – Training Sessions 2019. Lees meer/Read more

NIB 48 van 2018 : Verspreiding van SAOU 2019 Korporatiewe Geskenke / Distribution of SAOU 2019 Corporate Gifts. Lees meer/Read more

NIB 47 van 2018 : Postevoorsiening 2019 / Post Provisioning 2019. Lees meer/Read more

NIB 46 van 2018 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid vir Bestuurspanne van Skole / Reminder – Empowerment Session for Management Teams of Schools. Lees meer/Read more

NIB 45 van 2018 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid vir Bestuurspanne van Skole / Reminder – Empowerment Session for Management Teams of Schools. Lees meer/Read more

NIB 44 van 2018 : MDO oop Vakaturelys – September 2018 Bevorderingsposte vir Onderwysers en Kritieke Ondersteuningsposte in skole / MDE Open Vacancy List – Septemeber 2018 Promotional Educators Posts and Critical Support Posts in Schools. Lees meer/Read more

NIB 43 van 2018 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid vir Bestuurspanne van Skole / Reminder – Empowerment Session for Management Teams of Schools. Lees meer/Read more

NIB 42 van 2018 : Bemagtigingsgeleentheid vir Bestuurspanne van Skole / Empowerment Session for Management Teams of Schools. Lees meer/Read more

NIB 41 van 2018 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid: Sosiale Media & Onderhoude / Reminder – Empowerment Session: Social Media & Interviews. Lees meer/Read more

NIB 40 van 2018 : Gelukkige Sekretaressedag / Happy Secretaries day. Lees meer/Read more

NIB 39 van 2018 : Oproep tot Publieke Deelname / Call for Public Comment. Lees meer/Read more

NIB 38 van 2018 : MDO Omsendskrywe, 20 Augustus 2018 – “Inputs Solicitated for 2019 Grade June, September and November Internal Assessment Timetables.” / MDE Circular, 20 August 2018 – “Inputs Solicitated for 2019 Grade June, September and November Internal Assessment Timetables.” Lees meer/Read more

NIB 37 van 2018 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid: OLSOB Werkswinkel / Reminder – Empowerment Session: LSEN Workshop. Lees meer/Read more

NIB 36 van 2018 : Bemagtigingsgeleentheid: OLSOB Werkswinkel / Empowerment Session: LSEN Workshop. Lees meer/Read more

NIB 35 van 2018 : Bemagtigingsgeleentheid: Sosiale Media & Onderhoude / Empowerment Session: Social Media & Interviews. Lees meer/Read more

NIB 34 van 2018 : Permanentmaking van Tydelike Opvoeders / Translation of Temporary Educators to Permanent. Lees meer/Read more

NIB 33 van 2018 : Gauteng Vakaturelys : Bevorderingsposte (Posvlak 2-4) & Hoof, Terapeutposte / Gauteng Vacancy list : Promotional Posts (Post Level 2-4) and Chief/Therapist Posts. Lees meer/Read more

NIB 32 van 2018 : Welkom Terug, Datumreservering / Welcome Back, Date Reservations. Lees meer/Read more

NIB 31 van 2018 : Skoolvakansie / School holiday. Lees meer/Read more

NIB 30 van 2018 : Draft : Admission Policy for Mpumalanga Provincial Public Ordinary Schools. Lees meer/Read more

NIB 29 van 2018 : HRM Directive no 5 of 2018-Revised process flow iro employees who exit the services of the MDoE. Lees meer/Read more

NIB 28 van 2018 : Opleiding-/Bemagtigingsgeleentheid: Tegnologie in die klaskamer & 24 uur: Dit is die leerders se realiteit / Training-/Empowerment Session: Technology in the classroom & 24 hours: This is the learners’ reality. Lees meer/Read more

NIB 27 van 2018 : Saamtrek – Belangegroep VKO, 9 Junie 2018 / Meeting – Interest Group ECD, 9 June 2018. Lees meer/Read more

NIB 26 van 2018 : Herinnering – Kontemporêre Klaskamerpraktyk vir onafhanklike en Publiekeskole / Reminder – Contemporary Classroom Practice for Independent and Public Schools. Lees meer/Read more

NIB 25 van 2018 : MDO Vakaturelys : Kantoorgebaseerdeposte  / MDE Vacancy List : Office based posts. Lees meer/Read more

NIB 24 van 2018 : Aanstelling van nuwe Skoolhoofde in Mpumalanga, Herinnering – Inklusiewe Onderwys – Die implementering van die SIAS Beleid en Differensiasie in die klaskamer / New Principals appointed in Mpumalanga, Reminder – Inclusive Education – The implementation of the SIAS Policy and differentiation in the classroom. Lees meer/Read more

NIB 23 van 2018 : Kontemporêre Klaskamerpraktyk vir onafhanklike en Publiekeskole / Contemporary Classroom Practice for Independent and Public Schools. Lees meer/Read more

NIB 22 van 2018 : OKP Oop Vakaturelys Hoof, Adjunkhoof en HOD / ECP Open Vacancy list Principal, Deputy Principal & HOD. Lees meer/Read more

NIB 21 van 2018 : Inklusiewe Onderwys – Die implementering van die SIAS Beleid en Differensiasie in die klaskamer / Inclusive Education – The implementation of the SIAS Policy and differentiation in the classroom. Lees meer/Read more

NIB 20 van 2018 : Welkom Terug, Werkswinkel vir Skoolbestuur 2018 / Welcome back, Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

NIB 19 van 2018 : Skoolbestuur in tye van verandering – Werkswinkel vir Skoolbestuur 2018 / School Management in times of change – Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

NIB 18 van 2018 : Algemene Inligtingsvergaderings, 19 & 22 Maart 2018 / General Information Sessions, 19 & 22 March 2018. Lees meer/Read more

NIB 17 van 2018 : Algemene Inligtingsvergaderings, 19 & 22 Maart 2018 / General Information Sessions, 19 & 22 March 2018. Lees meer/Read more

NIB 16 van 2018 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid – Beginneropvoeders / Reminder – Empowerment session – Novice Educators. Lees meer/Read more

NIB 15 van 2018 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid – Beginneropvoeders / Reminder – Empowerment session – Novice Educators. Lees meer/Read more

NIB 14 van 2018 : MDO Vakaturelys : Kantoorgebaseerdeposte / MDE Vacancy List : Office based posts. Lees meer/Read more

NIB 13 van 2018 : Probleme met Eposstelsel / Email system problems. Lees meer/Read more

NIB 12 van 2018 : Headcount and verification of learners. Read more

NIB 11 van 2018 : Bestuursplan vir SBL – Verkiesing IIAL Opleiding / SGB Elections Management Plan – IIAL Training. Lees meer/Read more

NIB 10 van 2018 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid – Verhoudings maak saak / Reminder – Empowerment session – Relationships matter. Lees meer/Read more

NIB 9 van 2018 : Lede in Tydelike Departementele Poste / Members n Temporary Departmental Posts. Lees meer/Read more

NIB 8 van 2018 : Herinnering – Bemagtigingsgeleenthede / Reminder – Empowerment sessions. Lees meer/Read more

NIB 7 van 2018 : GAU Vakaturelys: Hoof, Adjunkhoof & Terapeutposte / GAU Vacancy list: Principal, Deputy Principal & Education Therapist posts. Lees meer/Read more

NIB 6 van 2018 : Skoolverteenwoordigers / School Representatives. Lees meer/Read more

NIB 5 van 2018 : Bemagtigingsgeleentheid – Beginneropvoeders, 7 Maart 2018 / Empowerment session – Novice Educators, 7 March 2018. Lees meer/Read more

NIB 4 van 2018 : Bestuursplan vir die identifisering en plasing van Opvoeders / Management Plan for the identification and transfer of Educators. Lees meer/Read more

NIB 3 van 2018 : Bemagtiging : Verhoudings maak saak / Empowerment : Relationships matter. Lees meer/Read more

NIB 2 van 2018 : Welkom terug, Gr12 Uitslae 2017, Nuwe personeellid / Welcome back, Gr12 Results 2017, New Staff member. Lees meer/Read more

NIB 1 van 2018 : Oop Vakaturelys : Bevorderings- en Ondersteuningspersoneelposte / Open Vacancy List : Promotional- and Support Staff Posts. Lees meer/Read more