MPUMALANGA NEWSLETTERS | MPUMALANGA NUUSBRIEWE 2017

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2017 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2017

MPUMALANGA NEWSLETTERS | MPUMALANGA NUUSBRIEWE

Nuusbrief 47 van 2017 : Bemagtiging – Opleiding 2018 – Datumreservering / Empowerment – Training 2018 – Reservation of dates. Lees meer/Read more

Nuusbrief 46 van 2017 : Limpopo Vakante Hoof Poste Lys 2-2017 / Limpopo Vacant Principal Posts List 2-2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 45 van 2017 : Bursary Advertisement for 2018/19 Financial Year (2018 Academic Year). Read more

Nuusbrief 44 van 2017 : Verspreiding van SAOU 2018 Korporatiewe Geskenke / Distribution of SAOU 2018 Corporate Gifts. Lees meer/Read more

Nuusbrief 43 van 2017 : #SkoolKaping / #SchoolCapture. Lees meer/Read more

Nuusbrief 42 van 2017 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid vir Bestuurspanne van skole / Reminder – Empowerment Session for Management Teams of schools, 7 Nov’2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 41 van 2017 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid vir Bestuurspanne van skole / Reminder – Empowerment Session for Management Teams of schools, 7 Nov’2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 40 van 2017 : September 2017 Oop Vakaturelys – Skoolhoofde, Opvoeder Bevorderingsposte, asook Ondersteuningspersoneelposte in skole / September 2017 Open Vacancy List – Principal posts, Promotional Educator posts and Support staff posts in schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief 39 van 2017 : Bemagtigingsgeleentheid vir Bestuurspanne van skole / Empowerment Session for Management Teams of schools, 7 Nov’2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 38 van 2017 : Herinnering Bemagtigingsgeleentheid: Konflikhantering binne die skoolgemeenskap / Reminder Empowerment Session: Conflict Management within the school community, September 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 37 van 2017 : Gratis SAOU geskenk en evaluering van SAOU (Mpumalanga) se Dienslewering / Free SAOU gift and evaluating of SAOU (Mpumalanga) Service Delivery. Lees meer/Read more

Nuusbrief 36 van 2017 : MDO Omsendskrywe 22 Augustus 2017 / MDE Circular 22 August 2017 – Inputs solicitated for 2018 grade June, September and November internal assessment timetables. Lees meer/Read more

Nuusbrief 35 van 2017 : Gratis SAOU geskenk, Evalueer ons diens / Free SAOU gift, Assess our service. Lees meer/Read more

Nuusbrief 34 van 2017 : Herinnering Bemagtigingsgeleentheid: Konflikhantering binne die skoolgemeenskap / Reminder Empowerment Session: Conflict Management within the school community, September 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 33 van 2017 : Mpumalanga Vacancy List: Posts related to Special School – and Boarding School Support. Read more

Nuusbrief 32 van 2017 : Bemagtigingsgeleentheid: Regte van die Opvoeder – Sluitingsdatum uitgestel / Empowerment Session: Rights of the Educator – Closing date extended. Lees meer / Read more

Nuusbrief 31 van 2017 : Vrouedag / Women’s Day. Lees meer/Read more

Nuusbrief 30 van 2017 : MDO kennisgewing: Grondslagfase inligtingsessie gedurende Oktober 2017 skoolvakansie / MDE notice: Foundation phase information sharing event during October 2017 school holiday. Lees meer/Read more

Nuusbrief 29 van 2017 : Behuisingstoelaag, G.K.B.S en ander sake / Housing allowance, IQMS and other matters. Lees meer/Read more

Nuusbrief 28 van 2017 : HRM Directive No 7 of 2017 : Withdrawel and replacement of HRM Directive no 5 of 2017 : Clarity on the moratorium on the filling of posts / Duidelikheid rakende die moratorium op die vulling van poste. Lees meer/Read more

Nuusbrief 27 van 2017 : Bemagtigingsgeleentheid: Konflikhantering binne die skoolgemeenskap / Empowerment Session: Conflict Management within the school community. Lees meer/Read more

Nuusbrief 26 van 2017 : VRYSTAAT Vakaturelys : Hoofdeposte / FREE STATE Vacancy list : Principal posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief 25 van 2017 : GAUTENG Vakaturelys : Bevorderingsposte (PL 2-4) en Hoof/Terapeutposte / GAUTENG Vacancy list : Promotional Posts (PL 2-4) and Chief/Education Therapist posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief 24 van 2017 : Bemagtigingsgeleentheid: Regte van die Opvoeder / Empowerment Session: Rights of the Educator. Lees meer/Read more

Nuusbrief 23 van 2017 : Datumreservering : Opleiding-/Bemagtigingsgeleenthede / Reservation of dates : Training-/Empowerment sessions. Lees meer/Read more

Nuusbrief 22 van 2017 : Herinnering – Eendagkursus – Fianansiële Bestuur / Reminder – One Day Course – Financial Management. Lees meer/Read more

Nuusbrief 21 van 2017 : Gebeurlikheidsplan Protesoptredes Stakings. Lees meer

Nuusbrief 20 van 2017 : GAUTENG Vakaturelys: Bevorderingsposte (PL 2-4) en Hoof / Terapeutposte / GAUTENG Vacancy list: Promotional Posts (PL 2-4) and Chief/Education Therapist posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief 19 van 2017 : OLSOB Werkswinkel / ELSEN Workshop. Lees meer/Read more

Nuusbrief 18 van 2017 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid : Administratiewe Personeel, 17 Mei 2017, Middelburg. Lees meer/Read more

Nuusbrief 17 van 2017 : Eendagkursus – Fianansiële Bestuur / One Day Course – Financial Management. Lees meer/Read more

Nuusbrief 16 van 2017 : SAOU Nasionale Kongres 2017 – 40 Jaar SAOU Lidmaatskap, Lys van afgestorwe lede / SAOU National Congress 2017 – 40 Years SAOU Membership, List of deceased members. Lees meer/Read more

Nuusbrief 15 van 2017 : Bemagtigingsgeleentheid : Administratiewe Personeel, 17 Mei 2017, Middelburg. Lees meer/Read more

Nuusbrief 14 van 2017 : Datumreservering – Bemagtiging Admin Personeel. Lees meer/Read more

Nuusbrief 13 van 2017 : Herinnering – Bemagtigingsessies – Suksesvolle skole se X-Faktor / Reminder – Empowerment sessions – The X-Factor of successful schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief 12 van 2017 : Aanvraag van benoemings, SAOU Onderwystoekennings, SAOU erken lede se onderwysprestasie / Call for nominations, SAOU teaching awards, SAOU acknowledges the achievements of members. Lees meer/Read more

Nuusbrief 11 van 2017 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid Beginneropvoeders, 8 Maart 2017 / Reminder – Empowerment Session Novice Educators, 8 March 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 10 van 2017 : Bemagtigingsessies – Suksesvolle skole se X-Faktor / Empowerment sessions – The X-Factor of successful schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief 9 van 2017 : Herinnering – Opleiding – Die Grondslagfase is die venster van geleentheid / Reminder – Training – The Foundation Phase is the window of opportunity. Lees meer/Read more

Nuusbrief 8 van 2017 : Bemagtigingsgeleentheid Beginneropvoeders, 8 Maart 2017 / Empowerment Session Novice Educators, 8 March 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 7 van 2017 : Herinnering – Opleiding – Die Grondslagfase is die venster van geleentheid / Reminder – Training – The Foundation Phase is the window of opportunity. Lees meer/Read more

Nuusbrief 6 van 2017 : MPU Inligtingsvergaderings. Lees meer

Nuusbrief 5 van 2017 : Aanvraag van benoemdes – SAOU Onderwystoekennings – SAOU erken lede se onderwysprestasies / Call for nominations – SAOU Teaching awards – SAOU acknowledges the achievements of members. Lees meer/Read more

Nuusbrief 4 van 2017 : Opleiding – Die Grondslagfase is die venster van geleentheid / Training – The Foundation Phase is the window of opportunity. Lees meer/Read more

Nuusbrief 3 van 2017 : Verkiesing van SAOU-Skoolverteenwoordigers 2017 / Election of SAOU School Representatives 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 2 van 2017 : Datumreservering / Reservation of dates. Lees meer/Read more

Nuusbrief 1 van 2017 : Welkom terug / Welcome back. Lees meer/Read more