MPUMALANGA NEWSLETTERS | MPUMALANGA NUUSBRIEWE

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

MPUMALANGA NEWSLETTERS | MPUMALANGA NUUSBRIEWE

Nuusbrief 56 van 2016 : Nov’16 MPU Oop Vakaturelys / Nov’16 MPU Open Vacancy List. Lees meer/Read more

Nuusbrief 55 van 2016 : Verspreiding van SAOU 2017 Korporatiewe Geskenke / Distribution of SAOU 2017 Corporate Gifts. Lees meer/Read more

Nuusbrief 54 van 2016 : Nuutverkose PUR / Newly Elected PEC. Lees meer/Read more

Nuusbrief 53 van 2016 : Lys van Registrasies : Bestuurspan Bemagtiging / Registration List : Empowerment Session for Management Teams. Lees meer/Read more

Nuusbrief 52 van 2016 : Bestuurspan Bemagtiging – Lys van registrasies / Empowerment Session for Management Teams – Registration List. Lees meer/Read more

Nuusbrief 51 van 2016 : Postevoorsiening 2017, Permanentmaking van Tydelike Opvoeders en Bevorderingsvakaturelys / Post Provisioning 2017, Permanent appointment of Temporary Educators and Promotional Posts Vacancy List. Lees meer/Read more

Nuusbrief 50 van 2016 : Konstitueringsvergadering van die PUR / Constituting meeting of the PEC. Lees meer/Read more

Nuusbrief 49 van 2016 : Rapport Onderwyskonferensie 2016. Lees meer

Nuusbrief 48 van 2016 : Goeie wense vir laaste kwartaal & IQMS / Best wishes for final quarter & IQMS. Lees meer/Read more

Nuusbrief 47 van 2016 : Bemagtigingsgeleentheid vir Bestuurspanne van skole (slegs in afrikaans), 9 November 2016. Lees meer

Nuusbrief 46 van 2016 : Postevoorsieningskale 2017 / Post Provisioning Norms 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 45 van 2016 : Datumreservering Bestuurspanbemagtiging 9 November 2016 / Reservation of Date Management Teams Empowerment Session 9 November 2016. Lees meer/Read more

Nuusbrief 44 van 2016 : Postevoorsieningskale vir 2017 / Post Provisioning Norms for 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 43 van 2016 : PUR Verkiesing 2016 – Uitslag / PEC Election 2016 – Results. Lees meer/Read more

Nuusbrief 42 van 2016 : PUR Verkiesing 2016 / PEC Election 2016. Lees meer/Read more

Ehlanzeni / Gert Sibande  / Nkangala-Oos  / Nkangala-Wes

Nuusbrief 41 van 2016 : Sekretaresse Dag / Secretary Day. Lees meer/Read more

Nuusbrief 40 van 2016 : SARO Sertifikaat / SACE Certificate. Lees meer/Read more

Nuusbrief 39 van 2016 : Verkiesing / Election 2016. Lees meer/Read more

Nuusbrief 38 van 2016 : Hoofdesimposium / Principals’ Symposium 5-7 Sept’16. Lees meer/Read more

Nuusbrief 37 van 2016 : Inligtingsessies, 30, 31 Aug’16 en 1 Sept’16.  Lees meer

Nuusbrief 36 van 2016 : Bemagtigingsessies – Skryfvaardighede – Presensielyste / Empowerment sessions – Teaching Handwriting – Attendance Registers. Lees meer/Read more

Nuusbrief 35 van 2016 : Opleidingsgeleentheid – Program ter verryking van begaafde leerders / Training session / Strategies to accommodate gifted learners. Lees meer/Read more

Nuusbrief 34 van 2016 : Bemagtigingsessies – Skryfvaardighede Aug’16 / Empowerment sessions – Teaching Handwriting Aug’16. Lees meer/Read more

Nuusbrief 33 van 2016 : MDO : Julie 2016 Vakaturelys : Hoofposte, Promosieposte vir Opvoeders en Ondersteuningspersoneelposte in skole / MDE : July 2016 Open Vacancy List : Principal Posts, Promotional Educator Posts and Support Staff Posts in schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief 32 van 2016 : Opleidingsgeleentheid – Program ter verryking van begaafde leerders / Training Session – Strategies to accommodate gifted learners. Lees meer/Read more

Nuusbrief 31 van 2016 : Bevorderingsvakaturelys, Hoofdesimposium – Afgestorwenes, Nepotisme in die werksplek / Promotional Vacancy List, Principals’ Symposium – Deceased Members, Nepotism. Lees meer/Read more

Nuusbrief 30 van 2016 : Bemagtigingsessies – Skryfvaardighede Aug’16 / Empowerment sessions – Teaching Handwriting Aug’16. Lees meer/Read more

Nuusbrief 29 van 2016 : Opleidingsgeleentheid – Program ter verryking van Begaafde Leerders / Training Session – Strategies to accommodate Gifted Learners. Lees meer/Read more

Nuusbrief 28 van 2016 : Datumreservering – Opleidingsgeleenthede, Begaafde Leerders, Gr R Skoolgereedheid en Skryfvaardigheid in die Grondslagfase / Save the Dates – Training Sessions, Gifted Learners, Gr R School Readiness and Writing Skills in the Foundation Phase. Lees meer/Read more

Nuusbrief 27 van 2016 : Notice on Teacher’s Camp Workshop for English First Additional Language Teachers of Under Performing Schools. Read more

Nuusbrief 26 van 2016 : Kennisbou 3 / Knowledge Builder 3. Lees meer/Read more

Nuusbrief 25 van 2016 : Inligtingsvergadering. Lees meer

Nuusbrief 24 van 2016 : Dissipline Werkswinkel, 14 Mei 2016 / Discipline Workshop, 14 May 2016. Lees meer/Read more

Nuusbrief 23 van 2016 : Dissipline Werkswinkel, 14 Mei 2016 / Discipline Workshop, 14 May 2016. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 2/2016 : Wiskunde en Natuurwetenskap – Registrasie Lees meer
Mathematics and Natural Science – Registration Read more

Nuusbrief 22 van 2016 : Landienserkenning vir Opvoeders, PSCBC Resolusie 1 van 2012 / Long Service Recognition, PSCBC Resolution 1 of 2012. Lees meer/Read more

Nuusbrief 21 van 2016 : Dissipline Werkswinkel, 14 Mei’16 / Discipline Workshop, 14 May’16. Lees meer/Read more

Nuusbrief 20 van 2016 : Sake voortspruitend uit SAOU MPU Uitvoerende Raadsvergadering, 9 Maart 2016 / Matters arising from the SAOU MPU Executive Council meeting, 9 March 2016. Lees meer/Read more

Nuusbrief 19 van 2016 : Opleidingsgeleentheid vir Grondslagfase Onderwysers, 12 Maart 2016, LS Bergland, Nelspruit / Training Session for Foundation Phase Teachers, 12 March 2016, LS Bergland, Nelspruit. Lees meer/Read more

Nuusbrief 18 van 2016 : Bemagtigingsessie vir Beginneropvoeders, 15 Maart 2016, Riverside Estate, Middelburg / Empowerment Session for Novice Educators, 15 March 2016, Riverside Estate, Middelburg. Lees meer/Read more

Nuusbrief 17 van 2016 : Grondslagfase Opleiding 5 en 12 Maart 2016 Presensielyste / Foundation Phase Training 5 and 12 March 2016 Attendance Registers. Lees meer/Read more

Nuusbrief 16 van 2016 : MDO Direktief No 6 van 2016 / MDE Directive No 6 of 2016 : Interim measures for the re-employment of foreign educators for 2016. Lees meer/Read more

Nuusbrief 15 van 2016 : Bemagtigingsessies Grondslagfase / Empowerment sessions Foundation Phase. Lees meer/Read more

Nuusbrief 14 van 2016 : Bemagtigingsgeleentheid vir Beginneropvoeders, 15 Maart 2016 / Empowerment session for Novice Educators, 15 March 2016. Lees meer/Read more

Nuusbrief 13 van 2016 : Inligtingsvergadering (Nuusbrief 4 van 2016 verwys) / Information Meetings (Newsletter 4 of 2016 refers). Lees meer/Read more

Nuusbrief 12 van 2016 : Revised notice of Relinquishing of post (Form EDU6) with exit information. Read more

Nuusbrief 11 van 2016 : VKO Inligtingsvergaderings / ECD Roadshows. Lees meer/Read more

Nuusbrief 10 van 2016 : Bemagtigingsessies Inligtingsvergaderings gedurende eerste kwartaal / Empowerment Sessions Information Meetings during the first term. Lees meer/Read more

Nuusbrief 9 van 2016 : Datumreservering : Wiskunde- en Wetenskaponderwysers / Save the date : Mathematics and Natural Science Teachers. Lees meer/Read more

Nuusbrief 8 van 2016 : HRM Directive no 6 of 2015 on the application for housing allowance in the Department. Lees meer/Read more

Nuusbrief 7 van 2016 : Bemagtigingsessies : Grondslagfase Maart 2016 / Empowerment Sessions : Foundation Phase March 2016. Lees meer/Read more

Nuusbrief 6 van 2016 : Bemagtigingsessies : Grondslagfase Maart 2016 / Empowerment Sessions : Foundation Phase March 2016. Lees meer/Read more

Nuusbrief 5 van 2016 : Uitnodiging om te dien as lid van ‘n paneel van SARO Etiekkomitee / Invitation to serve as Panellist of SACE Ethics Committee. Lees meer/Read more

Nuusbrief 4 van 2016 : Inligtingsvergaderings. Lees meer/Read more

Nuusbrief 3 van 2016 : Bemagtigingsgeleentheid : Beginneropvoeders / Empowerment Session : Novice Educators. Lees meer/Read more

Nuusbrief 2 van 2016 : HRM Directive No 1 of 2016 : Clarity pertaining to the impact of the Retirement Reforms effective as from 1 march 2016, on government employees. Lees meer/Read more

Nuusbrief 1 van 2016 : Welkom terug, SAOU (MPU) verwelkom nuwe Voltydse Vakbondverteenwoordigers, Datumreservering / Welcome back, SAOU (MPU) welcomes a New Full Time Shop Steward, Reservation of dates. Lees meer/Read more