National Newsletters 2015

news_icon

NATIONAL NEWSLETTERS 2016 | NASIONALE NUUSBRIEWE 2016

Wiskunde-in-Aksie en Wiskunde-Pretdag 2015 – Nasionale Wenners. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief van Viva (Virtuele Instituut vir Afrikaans) – Wen groot pryse met jou uitbeelding van afrikaanse idiome. Kliek hier vir meer inligting.

Uitnodiging : Wiskunde-in-Aksie vir Laerskoolleerders! / Invitation : Wiskunde-in-Aksie for Primary School Learners. Kliek hier vir meer inligting.

 

Nuusbrief 61 van 2015 : Kersgroete / Christmas greetings. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 60 van 2015 : SAOU Lifestyle Mall – Nou Beskikbaar!! / SAOU Lifestyle Mall – Available Now!! Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 59 van 2015 : Nasionale Onderwystoekennings 2015 / National Teacher Awards 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 58 van 2015 : Salarisonderhandelinge 2015 : Terugbetaling van agterstallige diensvoordele, BL-aanstellings vir 2016 : Wat is die bepalings van die WAV? / Salary negotiations 2015 : Retrospective payment of service benefits, Educators appointed by the SGB for 2016 : What does the LRA determine? Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 57 van 2015 : JNA 2015 Advies aan SAOU-Lede in reaksie op Departement se onverantwoorbare opdragte / ANA 2015 Advice to all SAOU members in reaction to the Department’s unjustified directives. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 56 van 2015 : JNA Mediasie loop uit op dooie punt / ANA Mediation results in dead lock. Kliek hier vir meer inligting. Settlement Agreement on the Annual National Assessment / Termination Of Mediation Process

Nuusbrief 55 van 2015 : SAOU Mall – Die aftelling het begin / The count down has begun. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 54 van 2015 : Advertisement : Vacant Post (Secondment) Media and Communications Officer : Executive Centre, Pretoria. Click here for more information.

Nuusbrief 53 van 2015 : JNAs – Jongste nuus voortspruitend uit mediaproses / ANAs – Latest news emanating from mediation process. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 52 van 2015 : SAOU Hoofdesimposium 2016, Vakante Pos – Provinsiale Sekretaris OVS / SAOU Principals’Symposium 2016. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 51 van 2015 : Toelating van Leerders – Bepaling van skoolkapasiteit, JNAs / Admission of Learners – Determination of school capacity, ANAs. Kliek hier vir meer inligting. Norms and Standards on School Infrastructure Okt 2013.

Nuusbrief 50 van 2015 : Owerheidswerknemers Pensioenfonds (OWPF) – Wat is die waarheid agter die gerugte? / Government Empoyees Pension Fund (GEPF) – What is the truth behind the rumours? Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 49 van 2015 : 5 Oktober 2015 = Wereld Onderwysersdag / 5 October 2015 = World Teachers’ Day. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 48 van 2015 : Advertensie Lededienste Konsultant by SAOU Nasionale kantoor. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 47 van 2015 : Reaksie op voorgenome JNAs op 1-4 Desember 2015 / Reaction to envisaged ANAs on 1-4 December 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 46 van 2015 : Mediaverklaring deur die SAOU : Minister se omkeer ten opsigte van 2015 JNA: Is dit die mees verantwoordelike benadering? / Media Statement by the SAOU : Minister’s about-face on ANA 2015 : Is this the most responsible approach? Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 45 van 2015 : 2015 JNA uitgestel / 2015 ANA postponed. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 44 van 2015 : Die moontlike boikot van die 2015 JNS’s / The possible boycott of the 2015 ANA’s. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 43 van 2015 : Lyfstraf in skole, OWPF – Wat is die waarheid agter die gerugte? / Corporal punishment, GEPF – What is the truth behind the rumours? Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 42 van 2015 : Salarisonderhandelinge 2015 : Terugbetaling van agterstallige Diensvoordele / Salary Negotiations 2015 : Retrospective payment of Service Benefits. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 41 van 2015 : SAOU Kommunikasie Opname, 16de Jaarlikse Nasionale Onderwystoekennings 2015 / SAOU Communication Survey, 16th Annual National Teaching Awards 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 40 van 2015 : SACAI Rekordeksamenvraestelle / SACAI Preliminary Examination Papers. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 39 van 2015 : Salarisonderhandelinge – Implementering van ooreenkomste / Salary Negotiations – Implementation of agreements. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 38 van 2015 : Ledegeldverhoging, Taaloord / Increase of Membership fees. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 37 van 2015 : Vakante Pos : Assistent-Provinsiale Sekretaris SAOU Wes-Kaap. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 36 van 2015 : Salarisonderhandelinge : Salarisdispuut opgelos / Salary Negotiations : Salary dispute resolved. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 35 van 2015 : SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, Studielenings : Noordelike Helpmekaar Studiefonds. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 34 van 2015 : Rapport Onderwysfonds, Wat is jou keuse. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 33 van 2015 : Salarisonderhandelinge 2015 : Vakbonde onttrek uit ooreenkoms / Salary Negotiations 2015 : Unions withdraw from agreement. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 32 van 2015 : SAOU 20ste Hoofdesimposium, SASOO/GBF Handleiding vir Skoolbestuur / SAOU 20th Principals’ Symposium, SAFET/GBF Manual for School Management. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 31 van 2015 : Salarisonderhandelinge – Wat is die jongste stand van sake? / Salary Negotiations – What is the latest? Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 30 van 2015 : Wat is jou keuse? SAOU-Dagboek of Lid van ‘n groot Koöperatiewe Koopskema? Verlenging van geleentheid om keuse uit te oefen / What is your choice? SAOU Diary or Member of a Big Co-Operative Buying Scheme? Extention of opportunity to exercise your choice.

Nuusbrief 29 van 2015 : Operasie Kennisbou 2 – Opknapping van Vakkennis – Wiskunde en Natuurwetenskap Intermediêre Fase (Graad 4-6). Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 28 van 2015 : Algemene Salarisaanpassing – Aanpassing van 7% na 6.4% – Vakbonde weier om staat se interprestasie te aanvaar / General Salary Adjustment – Adjustment from 7% to 4.6% – Unions refuse to accept state’s interpretation. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 27 van 2015 : Algemene Salarisaanpassing – Ontstellende Nuus – Aanpassing van 7% na 6.4% / General Salary Adjustment – Disturbing News – Adjustment from 7% to 6.4%. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 26 van 2015 : SASOO Handleiding vir Skoolbestuur / SAFFET Manual for School Management. Kliek hier vir meer inligting.

Uitnodiging : Wiskunde-in-Aksie vir Laerskoolleerders! / Invitation : Wiskunde-in-Aksie for Primary School Learners. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 25 van 2015 : Evaluering deur Lede : Kwaliteit van SAOU se Dienslewering / Assessment by Members : Quality of SAOU’s Service Delivery. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 24 van 2015 : Wat is jou keuse? SAOU-Dagboek of Lid van ‘n groot Koöperatiewe Koopskema? / What is your choice? SAOU Diary or Member of a Big Co-Operative Buying Scheme?

Nuusbrief 23 van 2015 : Salarisonderhandelinge 2015 : Inhoud van Kollektiewe Ooreenkomste / Salary Negotiations 2015 : Contents of Collective Agreements. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 22 van 2015 : Salarisonderhandelinge 2015 : Uitslag van Lede Stemming / Salary Negotiations 2015 : Result of Ballot. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 21 van 2015 : Salarisonderhandelinge 2015 : Staat maak finale aanbod : Wat is die Mandaat van SAOU-Lede? / Salary Negotiations 2015 : State submits final offer : What is the Mandate of SAOU Members? Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 20 van 2015 : Salarisonderhandelinge 2015 : Wat is die jongste stand van sake? / Salary Negotiations 2015 : What is the latest state of affairs? Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 19 van 2015 : 20ste Hoofdesimposium / 20th Principals’ Symposium. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 18 van 2015 : SACAI : Rekordeksamenvraestelle / SACAI : Preliminary Examination Papers. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 17 van 2015 : Salarisonderhandelinge 2015 : Protesoptog op 23 April : SAOU neem nie deel nie / Salary Negotiations 2015 : Protest March on 23 April : SAOU will not participate. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 16 van 2015 : Salarisonderhandelinge 2015 – Vorderingsverslag 16 April / Salary Negotiations 2015 – Progress Report 16 April. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 15 van 2015 : Benoemings – Identifisering van Beste Afrikaanse Wiskunde Opvoeder. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 14 van 2015 : GEMS – Update on the Family Practitioner (FP) nomination and specialist referral rules. Click here for more information.

Nuusbrief 13 van 2015 : Besluite geneem deur die Dagbestuur van die SAOU op 23 Maart 2015 / Dicisions taken by the Standing Committee of the SAOU on 23 March 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 12 van 2015 : 20ste Hoofdesimposium / 20th Principals’ Symposium. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 11 van 2015 : Werkswinkel vir Skoolbestuurspanne / Workshop for School Management Teams. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 10 van 2015 : Salarisonderhandelinge 2015 – Rooi ligte flikker / Salary Negotiations 2015 – Red lights are flickering. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 9 van 2015 : SAOU Lede presteer tydens die 2014 Nasionale Onderwystoekennings / SAOU Members excel at the 2014 National Teaching Awards. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 8 van 2015 : Aansteeklike siektes in skole, Siekeboeë en soortgelyke mediese fasiliteite by skole en koshuise / Communicable illnesses in schools, Sick Bays and similar Medical facilities in schools and hostels. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 7 van 2015 : Uitnodiging aan Hoërskole om Rekordeksamenvraestelle wat deur die Suid-Afrikaanse Komprehensiewe Assesseringsinstituut (SACAI) ontwikkel is te gebruik / Invitation to High Schools to make us of Record examination papers development by the South African Comprehensive Assessment Institute (SACAI). Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 6 van 2015 : Gratis kort kursusse : Noordwes Universiteit, Datumreservering – SAOU Hoofdesimposium 2015 / Free short courses : Northwest University, Reservation of Date – SAOU Principals’ Symposium 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 5 van 2015 : Vorderingsverslag – Oordrag van VOO Kolleges na die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) / Progress Report – Transfer of College staff to Department of Higher Education and Training (DHET). Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 4 van 2015 : 1 + 4 Projek, Datumreservering / 1 + 4 Project, Reservation of Date. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 3 van 2015 : Salarisonderhandelinge. Wat is die jongste stand van sake? Wat is die SAOU mandaat? / Salary Negotiations. What is the latest state of affairs? What is the SAOU’s mandate? Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 2 van 2015 : Nasionale Onderwystoekennings 2014 : SAOU-Lede presteer / National Teaching Awards 2014 : SAOU-Members excel. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 1 van 2015 : Groeteboodskap vanaf die President, SAOU App, SAOU Inbelsentrum / Greetings from the President, SAOU App. Kliek hier vir meer inligting.