National Newsletters 2018

news_icon

National Newsletters | Nasionale Nuusbriewe

Nuusbrief 47 van 2018 : Aanpassing van GEMS Subsidie 2019 / Adjustment of GEMS Subsidy 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief 46 van 2018 : Tenders – SAOU Voertuie / Tenders – SAOU Vehicles. Lees meer/Read more

Nuusbrief 45 van 2018 : Nuwe Aanstellings – Direkteur Operasioneel en Direkteur Finansies en Administrasie / New Appointments – Director Operational and Director Finance and Administration. Lees meer/Read more

Nuusbrief 44 van 2018 : Smeerveldtog teen SAOU neem ‘n nuwe wending / Smear campaign against SAOU reaches new lows.  Lees meer/Read more

Nuusbrief 43 van 2018 : Verdere terugvoering aan lede mbt die verslag van Regter Hartzenberg / Further feedback to members in regard to Judge Hartzenberg’s report. Lees meer/Read more

Nuusbrief 42 van 2018 : Media Release – FEDUSA Welcomes Hartzenberg Report on SAOU, 12 November 2018. Read more

Nuusbrief 41 van 2018 : Forensiese Ondersoek – Bevindinge van Regter Hartzenberg en Forensiese Ouditeure / Forensic Investigation – Findings of Judge Hartzenberg and Forensic Auditors. Lees meer/Read more

Verslag van Regter Hartzenberg. Lees meer

Nuusbrief 40 van 2018 : RAVO Kollektiewe Ooreenkomste / ELRC Collective Agreements. Lees meer/Read more

Nuusbrief 39 van 2018 : Evalueer ons diens / Evaluate our service. Lees meer/Read more

Nuusbrief 38 van 2018 : VAKATURE (SAOU) Operasionele Direkteur, VAKATURE (SAEF) Direkteur: Groep Administrasie / VACANCY (SAOU) Operational Director, VACANCY (SAEF) Director: Group Administration. Lees meer/Read more

Nuusbrief 37 van 2018 : GKBS Salarisprogressie (1.3%), Hoofdesimposium 2019 Datumreservering / IQMS Salary progression (1.3%), Principals’ Symposium 2019 Save the Date . Lees meer/Read more

Nuusbrief 36 van 2018 : SACAI: Hoof Uitvoerende Beampte / Chief Executive Officer. Lees meer/Read more

Nuusbrief 35 van 2018 : Die SAOU doen ‘n beroep op die Minister van Basiese Onderwys om effektiewe aksie teen onbeheerste geweld in skole te neem / The SAOU calls on the Minister of Basic Education to take effective action against unbridled violence in schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief 34 van 2018 : Gratis SAOU Geskenk, Kinderpensioenvoordeel / Free SAOU Gift, Child’s Pension Benefit. Lees meer/Read more

Nuusbrief 33 van 2018 : Gratis SAOU Geskenk – Maak jou keuse voor 24 Augustus 2018, Behuisingstoelaag / Free SAOU Gift – Exercise your choice before 24 August 2018, Housing Allowance. Lees meer/Read more

Nuusbrief 32 van 2018 : SAOU State 2017/18 – Skoon en ongekwalifiseerd, Gratis SAOU Geskenk – Maak jou keuse / SAOU Statement 2017/18 – Clean and unqualified, Free SAOU Gift – Exercise your choice. Lees meer/Read more

Nuusbrief 31 van 2018 : Gratis SAOU Geskenk – Maak jou keuse / Free SAOU Gift – Exercise your choice. Lees meer/Read more

Nuusbrief 30 van 2018 : Hoofdesimposium 2018 – Rekordgetal van 920 Registrasies, Hoe beïnvloed egskeiding jou pensioen? / Principals’ Symposium 2018 – Record number of 920 registrations, How does a divorce affect your pension? Lees meer/Read more

Nuusbrief 29 van 2018 : SAOU Kommentaar op Uitspraak van Konstitusionele Hof / SAOU Comment on Appeal of Constitutional Court. Lees meer/Read more

Nuusbrief 28 van 2018 : SAOU verwelkom 358 nuwe lede, Verslag van regter – Aantygings teen SAOU leierskap / SAOU Welcome 358 new members, Report of judge – Allegations against SAOU leaders. Lees meer/Read more

Nuusbrief 27 van 2018 : Omnibus 4, SARO Verslag / Omnibus 4, SACE Report. Lees meer/Read more

Nuusbrief 26B van 2018 : SAOU reaction to FBSAOU – The smear campaign against the SAOU has escalated to new dimensions, SAOU members must be on their guard. Read more

Nuusbrief 26A van 2018 : SAOU reaksie op FBSAOU – Smeerveldtog teen SAOU betree nuwe dimensie, SAOU-Lede moet op hoede wees. Lees meer

Nuusbrief 25 van 2018 : Salarisonderhandelinge 2018 – Resolusie geteken / Salary Negotiations 2018 – Resolution signed. Lees meer/Read more

Nuusbrief 24 van 2018 : Salarisonderhandelinge 2018 – Finale ledemandaat / Salary Negotiations 2018 – Final member mandate. Lees meer/Read more

Nuusbrief 23 van 2018 : Salarisonderhandelinge 2018 Herinnering – Finale ledemandaat word versoek / Salary Negotiations 2018 Reminder – Final member mandate requested. Lees meer/Read more

Nuusbrief 22 van 2018 : Salarisonderhandelinge Afgehandel – Finale ledemandaat word versoek / Salary Negotiations Completed – Final member mandate requested. Lees meer/Read more

Nuusbrief 21 van 2018 : Hoofdesimposium 2018 Pre-finale Program / Principals’ Symposium 2018 Pre-final Programme. Lees meer/Read more

Nuusbrief 20 van 2018 : Ondersoek deur Regter – Uitnodiging om klagtes te rapporteer / Investigation by Judge – Invitation to report complaints. Lees meer/Read more

Brief aan SAOU lede van die lesenaar van die President en HUB / Letter to SAOU members from the desk of the President and CEO. Lees meer/Read more

Nuusbrief 19 van 2018 : Jongste aanbod in “PSCBC” insake 2018 Salarisonderhandelinge / Latest on Salary negotiations 2018 in PSCBC. Lees meer/Read more

Nuusbrief 18 van 2018 : Salarisonderhandelinge 2018 – Terugvoer oor die opname vir die Interim Mandaat / Salary negotiations 2018 – Feedback on survey for Interim Mandate. Lees meer/Read more

Nuusbrief 17A van 2018 : Die verhouding deur en tussen die SAOU en SAEF. Lees meer

Nuusbrief 16 van 2018 : Salarisonderhandelinge 2018 – Staatsdiensvakbonde baie vies oor uitstel, Uitslag van SAOU interim mandaat / Salary Adjustments 2018 – Public sector unions upset about postponement, Result of interim SAOU mandate. Lees meer/Read more

Nuusbrief 15 van 2018 : Mediaverklaring – SAOU teleurgesteld oor kritiek op opvoeders se vergoeding, Salarisonderhandelinge 2018 / Media Statement – SAOU disappointed by criticism of educator compensation,  Salary Negotiation 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 14 van 2018 : Korter 2018 Desembervakansie / Shorter 2018 December holiday. Lees meer/Read more

Nuusbrief 13 van 2018 : Salarisonderhandelinge 2018 – Verklaring deur die Departement Staatsdiens en Administrasie – Uitstel tot 3 Mei 2018 / Salary Adjustments 2018 – Statement by Department Public Service and Administration – Postponement until 3 May 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 12 van 2018 : Salarisonderhandelinge 2018 – Jongste stand van sake en versoek vir interim mandaat / Salary Adjustments 2018 – Latest state of affairs and request for interim mandate.  Lees meer/Read more

Nuusbrief 11 van 2018 : Salarisonderhandelinge 2018 – Jongste stand van sake / Salary Adjustments 2018 – Latest state of affairs. Lees meer/Read more

Nuusbrief 10 van 2018 : GEMS – BTW Verhoging vanaf 1 April 2018 / GEMS – VAT Increase on 1 April 2018. Lees meer/Read more

Nasionale Hoofdesimposium 2018 Uitnodiging / National Principals’ Symposium 2018 Invitation

Nuusbrief 09B van 2018 : Newsletter from the SAOU Standing Committee to members – Report published in the Rapport Newspaper, 18 March 2018. Read more

Nuusbrief 09A van 2018 : Nuusbrief van SAOU Dagbestuur aan Lede – Berig in Rapport van 18 Maart 2018. Lees meer

Nuusbrief 08 van 2018 : Salarisonderhandelinge 2018 – Huidige stand van onderhandelinge / Salary negotiations 2018 – Current state of negotiations. Lees meer/Read more

Nuusbrief 07 van 2018 : Algemene Inligtingsvergadering 14 Maart 2018 / General Information Meeting 14 March 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 06 van 2018 : Omnibus#3, Aanpassing van SARO heffing / Adjustment of SACE levy. Lees meer/Read more

Nuusbrief 05 van 2018 : SACAI Uitvoerende Beampte Pos 1, Koördineerder Redaksionele sake en Opleiding Pos 2 / SACAI Executive Officer Post 1, Co-Ordinator Editorial Matters and Training Post 2. Lees meer/Read more

Nuusbrief 04 van 2018 : Opvolg nuusbrief – Aankoop en Finansiering van skoolvoertuie en- toerusting / Follow-up newsletter – Purchasing and financing of school vehicles and equipment. Lees meer/Read more

Nuusbrief 03 van 2018 : Salarisonderhandelinge 2018 – Wat is die jongste stand van sake? / Salary negotiations 2018 – What is the latest state of affairs? Lees meer/Read more

Nuusbrief 02 van 2018 : Skoolhoofde: Vermy die risiko’s van dissiplinêre verhore en finansiële wanpraktyke / School Principals: Avoid the risk of disciplinary hearings and financial mismanagement. Lees meer/Read more

Nuusbrief 01 van 2018 : SA Akademie vir Wetenskap en Kuns – Nominasies vir Akademiepryse / GEMS – Medical Subsidy. Lees meer/Read more