NATIONAL NEWSLETTERS | NASIONALE NUUSBRIEWE 2016

news_icon

National Newsletters | Nasionale Nuusbriewe

SAOU Mall Nuus/News 2 of 2016 : Samba. Lees meer/Read more

SAOU Mall Nuus/News 1 of 2016 : Blue Label. Lees meer/Read more

Nuusbrief 36 van 2016 : Nuwe SAOU Mall skop af vandag / New SAOU Mall launching today. Lees meer/Read more

Nuusbrief 35 van 2016 : Nasionale Onderwystoekennings 2016 / National Teacher Awards 2016. Lees meer/Read more

Nuusbrief 34 van 2016 : SAOU Toep wenner, 2017 SAOU Kongrestoekennings / SAOU App winner, 2017 SAOU Congress Awards. Lees meer/Read more

Nuusbrief 33 van 2016 : Groete en Kersboodskap / Greetings and Christmas Message. Lees meer/Read more

Nuusbrief 32 van 2016 : Afskop van nuwe SAOU Mall / Launching of new SAOU Mall. Lees meer/Read more

Nuusbrief 31 van 2016 : SAOU Vakature blad, GEMS 2017 – Inligting oor opsies en premies / SAOU Vacancy page, GEMS 2017 – Information on options and premiums. Lees meer/Read more

Nuusbrief 30 van 2016 : Gelukkige Trekking 25 Nov’16 – Aflaai van Toep / Lucky Draw 25 Nov’16 – Download the App. Lees meer/Read more

Nuusbrief 29 van 2016 : Advertensie : Vakante Pos Provinsiale Sekretaris NWP. Lees meer/Read more

Nuusbrief 28 van 2016 : SAOU Verkiesing : Nuwe Presidente-in-Raad / SAOU Election : New Presidents-in-Council. Lees meer/Read more

Nuusbrief 27 van 2016 : GEMS 2017 Premie-Aanpassings, Godsdiensbeoefening by skole, Gratis SAOU Toep / GEMS 2017 Premium Adjustments, Religious observances in schools, Free SAOU App. Lees meer/Read more

Nuusbrief 26 van 2016 : Godsdiensbeoefening by skole, Gratis SAOU Toep / Religious observances in schools, Free SAOU App. Lees meer/Read more

Nuusbrief 25 van 2016 : Gratis SAOU Toep – Laai dit nou af / Free SAOU App – Dowload now. Lees meer/Read more

Nuusbrief 24 van 2016 : Werk is kosbaar – Wees verantwoordelik en professioneel in jou lewe! / Work must be treasured – Be responsible and professional in life! Lees meer/Read more

Nuusbrief 23 van 2016 : Gratis SAOU geskenk – maak jou keuse / Free SAOU gift – make your choice. Lees meer/Read more

Nuusbrief 22 van 2016 : GEMS – GEMS is financially sound. Lees meer/Read more

SAOU Verkiesingsbundel / Election Document 2016

Nuusbrief 21 van 2016 : GEMS Kiosk, Kwaliteit van dienslewering, Opvoeders gebruik skoolvakansie om vakkennis te verbeter / GEMS Kiosk, Quality of service delivery, Educators use school holidays to improve their subject knowledge. Lees meer/Read more

Nuusbrief 20 van 2016 : SACAI : Rekordeksamen- en Graad 11-Eksamenvraestelle vir hersieningsdoeleindes / Preliminary Examination and Grade 11 Examination papers for revision purposes. Lees meeer/Read more

Nuusbrief 19 van 2016 : Vakante Pos: Hoof Uitvoerende Beampte, SAKAI / Vacancy: Chief Executive Officer, SACAI. Lees meer/Read more

Nuusbrief 18 van 2016 : Evaluering deur Lede, SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, Die Noordelike Helpmekaar Studiefonds (NHSF) / Assessment by Members, Mathematics-in-Action. Lees meer/Read more

Nuusbrief 17 van 2016 : Vakante Pos: Hoof Uitvoerende Beampte, SAKAI / Vacancy: Chief Executive Officer, SACAI. Lees meer/Read more

Nuusbrief 16 van 2016 : Evaluering deur Lede / Assessment by Members. Lees meer/Read more

Nuusbrief 15 van 2016 : Konstitusionele Hofuitspraak : FEDSAS v MEC, Gauteng op 20 Mei 2016 / Constitutional Court Judgement : FEDSAS vs MEC, Gauteng on 20 May 2016. Lees meer/Read more

Nuusbrief 14 van 2016 : Algemene Salarisaanpassing 7.6% miv 1 April 2016 / General Salary adjustment 7.6% wef 1 April 2016. Lees meer/Read more

Nuusbrief 13 van 2016 : Kennisbou 3 – Wiskunde & Natuurwetenskap Opleiding / Knowledge Builder 3 – Mathematics and Natural Science Empowerment Courses. Lees meer/Read more

Nuusbrief 12 van 2016 : Hoofdesimposium / Principals’ Symposium 2016. Lees meer/Read more

Uitnodiging – Nasionale Hoofdesimposium 2016 / Invitation – National Principals’ Symposium 2016.

Nuusbrief 11 van 2016 : Algemene salarisaanpassing 7.6% miv 1 April 2016, Aanpassing van ledegeld, Nepotisme / General salary adjustment 7.6% wef 1 April 2016, Adjustment of membership fees, Nepotism. Lees meer/Read more

Nuusbrief 10 van 2016 : Tyd vir inkopies, Owerheidswerknemers Behuisingskema (OWBS) en Behuisingstoelaag, Erfenisstigting / Shopping Time, Government Employees Housing Scheme (GEHS) and Housing Allowance. Lees meer/Read more

Erfenisstigting 2016 / Implementation of Houding Allowance Adjustment for Employees in the Public Service who rent homes)

Nuusbrief 9 van 2016 : Vakante Pos Provinsiale Sekretaris Noord-Kaap. Lees meer

Nuusbrief 8 van 2016 : Krisis by Universiteite Uitslag van Meningspeiling, SAOU-Lede presteer by die 16de Jaarlikse Nasionale Onderwystoekennings / Crisis at Universities Result of Survey, SAOU Members excel at the 16th Annual National Teaching Awards. Lees meer/Read more

Nuusbrief 7 van 2016 : Krisis by Universiteit – Staak die sinnelose geweld / Crisis at Universities – Stop the senseless violence. Lees meer/Read more

Nuusbrief 6 van 2016 : Datumreservering Hoofdesimposium 2016, Mediese subsidie aapassing, SA Akademie vir Wetenskap en Kuns & SAOU Wiskunde-in-Aksie 2016 / Reservation of date Principals’Symposium 2016, Adjustment of Medical subsidy, Mathematics-in-Action 2016. Lees meer/Read more. DPSA Circular – Increase of Medical Sudsidy / Brief aan skool / Letter to school

Nuusbrief 5 van 2016 : Na die laaste klok lui…… / After the last bell has rung…….Lees meer/Read more. PAM – Chapter A

Nuusbrief 4 van 2016 : Pensioenhervorming, SAOU Lifestyle Mall / Pension Reform, SAOU Lifestyle Mall. Lees meer/Read more. GEPF on Pension Retirement Reforms

Nuusbrief 3 van 2016 : Owerheidswerknemers Behuisingskema (OWBS) en Behuisingstoelaag / Government Employees Housing Scheme (GEHS) and Housing allowance. Lees meer/Read more. Home Owners Housing Allowance / Tenants Housing Allowance

Nuusbrief 2 van 2016 : Owerheidswerknemers-Pensioenfonds (OWPF) Wat is die waarheid agter die gerugte? / Government Empoyees Pension Fund (GEPF) What is the truth behind the rumors? Lees meer/Read more

Nuusbrief 1 van 2016 : Nuwejaarsgroete van SAOU President / New Years message from the President of the SAOU. Lees meer/Read more