NATIONAL NEWSLETTERS | NASIONALE NUUSBRIEWE 2017

National Newsletters | Nasionale Nuusbriewe

Nuusbrief 45 van 2017 : GEMS – Maak ‘n ingeligte keuse vir 2018 / GEMS – Make an informed decision for 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 44 van 2017 : Dissipline in skole is werklik problematies en opvoeders is slagoffers van teistering / Discipline in schools is truly challenging and educators are victims of harassment. Lees meer/Read more

Nuusbrief 43 van 2017 : 16 Dae van aktivisme teen geslagsgeweld / Media information – 16 Days of activism against gender-based violence. Lees meer/Read more

Nuusbrief 42 van 2017 : Datumreservering – Hoofdesimposium & Werkswinkel vir Skoolbestuur 2018 / Save the Date – Principals’ Symposium & Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 41 van 2017 : #SkoolKaping / #SchoolCapture. Lees meer/Read more

Nuusbrief 40 van 2017 : SAOU Mediaverklaring – Skoolkaping, geweld en ‘n tekort aan Onderwysposte / SAOU Media Statement – School capture, Violence and a Shortage of Teaching Posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief 39 van 2017 : Wysiging aan Onderwyswette – Geleentheid vir kommentaarlewering / Amendment to Education Laws – Opportunity for comment. Lees meer/Read more

Nuusbrief 38 van 2017 : SAOU Omnibus. Lees meer/Read more

Nuusbrief 37 van 2017 : Wêreld Onderwysersdag, Intra en Interprovinsiale Oorplasings / World Teachers’ Day, Media Release – Fedusa, ELRC – Resolving disputes, Intra- and Inter-Provincial Transfers. Lees meer/Read more

Nuusbrief 36 van 2017 : Godsdiens in skole / Religion in schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief 35 van 2017 : Ope brief aan die OWPF Raad van Trustes in verband met die moontlike misbruik van OWPF Fondse / Open letter to the GEPF about the possible abuse of GEPF Funds. Lees meer/Read more

Nuusbrief 34 van 2017 : Die SAL en die moontlike misbruik van OWPF fondse / The SAA and the possible abuse of GEPF funds. Lees meer/Read more

Nuusbrief 33 van 2017 : Netwerk 24 se artikel oor “Stokkiesdraai” is ‘n onbillike veralgemening / Article on Netwerk 24 referring to “Bunking” is an unfair generalisation. Lees meer/Read more

Nuusbrief 32 van 2017 : Gratis SAOU geskenk – Maak jou keuse / Free SAOU gift – Make your choice. Lees meer/Read more

Nuusbrief 31 van 2017 : Evalueer ons diens – Kwaliteit van SAOU se dienslewering / Assess our service – Quality of SAOU’s service delivery. Lees meer/Read more

Nuusbrief 30 van 2017 : Godsdiens in Onderwys – Ogod se deursigtige vyeblaar / Religion in Education – Ogod’s transparent fig leaf. Lees meer/Read more

Nuusbrief 29 van 2017 : Reaksie op Mediaberigte, SAOU Hoofdesimposium Augustus 2017 / Reaction to Media Statements, PSCBC : Amendment of Pension Benefits and Creation of New Benefits, SAOU Principals’ Symposium August 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 28 van 2017 : Uitspraak in godsdiens in skole saak / Judgement in religion in schools case. Lees meer/Read more

Nuusbrief 27 van 2017 : Hoofdesimposium – Hoogtepunte op die program, Boodskap van GEMS / Principals’ Symposium – Programme highlights, Message from GEMS. Lees meer/Read more

Nuusbrief 26 van 2017 : Behuisingstoelaag – Aanwys van begunstigdes / Housing Allowance – Nomination of beneficiaries. Lees meer/Read more

Nuusbrief 25 van 2017 : SAOU Werkswinkel vir Skoolbesture – Effektiewe Bestuur, 24 – 26 Aug’17 / SAOU Workshop for School Management – Effective Management, 24 – 26 Aug’17. Lees meer/Read more

Nuusbrief 24 van 2017 : “Staatsdienspensioenfonds” OWPF / “Public Service Pension Fund” GEPF. Lees meer/Read more

Nuusbrief 23 van 2017 : Herinnering – SAOU Hoofdesimposium 2017, GEMS / Reminder – SAOU Principals’ Symposium 2017, GEMS. Lees meer/Read more

Nuusbrief 22 van 2017 : Handleiding vir Skoolbestuur / Manual for School Management. Lees meer/Read more

Nuusbrief 21 van 2017 : GEPF – Egskeiding, Inligting en Begunstigdes / GEPF – Divorce, Information and Beneficiaries. Lees meer/Read more

Nuusbrief 20 van 2017 : SAOU Werkswinkel vir Skoolbesture, 24 – 26 Aug’17 / SAOU Workshop for School Management, 24 – 26 Aug’17. Lees meer/Read more

Nuusbrief 19 van 2017 : Godsdiens in skole – Wat is die posisie van die SAOU? / Religion in schools – What is the SAOU’s position? Lees meer/Read more

Nuusbrief 18 van 2017 : SACAI Rekordeksamen- en Graad 11 Eksamenvraestelle vir Hersieningsdoeleindes / SACAI Preliminary Examination and Grade 11 Examination papers for Revision purposes. Lees meer/Read more

Nuusbrief 17 van 2017 : Nasionale Norme en Standaarde vir skool befondsing, Langdienserkenning / National Norms and Standards for school funding, Long Service Recognition. Lees meer/Read more

Nuusbrief 16 van 2017 : SAOU Werkswinkel vir Skoolbesture, 24-26 Augustus 2017, NMMU / SAOU Workshop for School Management, 24-26 August, NMMU. Lees meer/Read more

Nuusbrief 15 van 2017 : Godsdiens in skole – SAOU onttrek as Amicus Curiae / Religion in schools – SAOU withdraws as Amicus Curiae. Lees meer/Read more

Nuusbrief 14 van 2017 : Godsdiens in skole, 7,3% Aanpassing / Religion in schools, 7,3% Adjustment. Lees meer/Read more

Nuusbrief 13 van 2017 : Geluk aan die Nasionale Onderwystoekennings se wenners / Congratulations to the National Teaching Awards’ winners. Lees meer/Read more

Nuusbrief 12 van 2017 : SAOU Werkswinkel vir Skoolbesture, 24-26 Augustus 2017, NMMU / SAOU Workshop for School Management, 24-26 August, NMMU. Lees meer/Read more

Nuusbrief 11 van 2017 : SAOU Hoofdesimposium 2017 – Uitnodiging / SAOU Principals’ Symposium 2017 – Invitation. Lees meer/Read more

Nuusbrief 10 van 2017 : Godsdiensbeoefening – Behou die status quo / Religious observances – Retain the status quo. Lees meer/Read more

Nuusbrief 9 van 2017 : Algemene salarisaanpassing / General salary adjustment. Lees meer/Read more

Nuusbrief 8 van 2017 : SAOU en Godsdiensbeoefening by skole / SAOU and Religious Observances in schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief 7 van 2017 : Finsa Finansiering / Finsa Financing. Lees meer/Read more

Aanlyn handleiding vir Skoolbestuur – Nuwe inisiatief deur die SAOU en GBF / Online Manual for School Management – A new initiative by the SAOU and GBF. Lees meer/Read more

Nuusbrief 6 van 2017 : Aanlyn Handleiding vir Skoolbestuur Spesiale aanbod / Online Manual for School Management Special offer. Lees meer/Read more

Aanlyn Handleiding vir Skoolbestuur bekendstelling 1 Maart’17 / Online Manual for School Management launching 1 March’17. Lees meer/Read more

Nuusbrief 5 van 2017 : Godsdiensbeoefening in skole – SAOU maak gereed vir hofsaak / Religious Observances in schools – SAOU prepares for court case. Lees meer/Read more

Nuusbrief 4 van 2017 : Dept van Hoër Onderwys en Opleiding reik uit ‘n Nywerheids -aksieplan / Dept of Higher Education and Training issued an Industrial Action Management Plan. Lees meer/Read more

Nuusbrief 3 van 2017 : Vakante Pos : Professionele Beampte Gauteng. Lees meer

Nuusbrief 2 van 2017 : Datumreservering, Insig nuusbrief 1 van 2017 / Save the date, Insight newsletter 1 of 2017. Lees meer/Read more

Nuusbrief 1 van 2017 : Vakante Pos – Adviseur SAOU Regsdienste. Lees meer