National Newsletters

news_icon

National Newsletters | Nasionale Nuusbriewe

Nuusbrief / Newsletter 39/2019 : Wêreldonderwysersdag / World Teachers’ Day. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 38/2019 : SAOU Verkiesing 2019, Uitnodiging vir kommentaar – TVET Konsep akademiese kalender  2021 / SAOU Election 2019, Call for comments – TVET Draft academic calendar 2021. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 37/2019 : Die SAOU doelgerig vorentoe! / The SAOU purposefully ahead! Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 36/2019 : Pensioen – Benutting van pensioenfondsbates / Pension – Utilisation of pension fund assets. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 35/2019 : Egskeiding – Die “skoon-breuk” beginsel – ‘n Nuwe benadering / Divorce – The “clean break” principle – A new approach. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 34/2019 : Laat jou stem hoor! / Make your voice heard! Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 33/2019 : Vrouedag 9 Augustus / Women’s Day 9 August. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 32/2019 : Aanpassing van die Behuisingstoelae / Adjustment of Housing Allowance. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 31/2019 : Gratis SAOU Geskenk, Evalueer ons diens, Ondersoek teen die SAOU / Free SAOU Gift, Evaluate our Service, Investigation against the SAOU. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 30/2019 : Verkiesing van SAOU Leiers 2019 / Election of SAOU Leaders 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 29/2019 : Smeerveldtog – Feite en Fiksie / Smear Campaign – Facts and Fiction. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 28/2019 : Elke SAOU-Lid neem kennis – Gratis SAOU geskenk – Maak jou keuse / Every SAOU Member take note – Free SAOU Gift – Exercise your choice. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 27/2019 : SAOU State 2018/19 Skoon en ongekwalifiseerd, SAOU Hoofdesimposium / SAOU Statements 2018/19 Clean and unqualified, SAOU Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 26/2019 : Vertel ons wat is die omstandighede by jou skool? / Tell us what are the circumstances at your school? Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 25/2019 : Evalueer ons diens / Evaluate our service. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 24/2019 : Verwagte veranderinge vir skole – Maar, waar sal die geld vandaan kom? / Expected changes for schools – But, where will the money come from? Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 23/2019 : Smeerveldtog – “Die waarheid sal seëvier” / Smear Campaign – “The truth shall prevail” Lees meer / Read more

Nuusbrief / Newsletter 22/2019 : Seksualiteitsonderrig, Pensioen Slenter / Sexuality Education, Pension Scam. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 21/2019 : GEMS Trustee Verkiesing / GEMS Election of Trustees. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 20/2019 : Tender op SAOU voertuie / Tender for SAOU vehicles. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 19/2019 : SAOU Hoofdesimposium – Huldeblyk tydens Hoofdesimposium, Opleiding gedurende skoolvakansies / SAOU Principals’ Symposium – Tribute during Principals’ Symposium, Training during school holidays. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 18/2019 : Seksualiteitsonderrig – Boikot word in die vooruitsig gestel / Sexuality Education – Boycot foreseen. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 17/2019 : SAOU Hoofdesimposium, 1 tot 4 Sept’19, Port Elizabeth / SAOU Principals’ Symposium, 1 to 4 Sept’19, Port Elizabeth. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 16/2019 : Noordelike Helpmekaar Studiefonds (NHSF), Ledegeld verhoging 3% / Membership fee increase 3%. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 15/2019 : SAOU Hoofdesimposium, Vervroegde pensioen – Opportunistiese Fiansiële Adviseurs / SAOU Principals’ Symposium, Early Retirement – Opportunistic Financial Advisers. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 14/2019 : SAOU Hoofdesimposium, Vervroegde pensioen sonder penalisasie / SAOU Principals’ Symposium, 1 – 4 Sept’19, Port Elizabeth, Early Retirement without penalisation. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 13/2019 : SAOU Hoofdesimposium, Vervroegde pensioen sonder penalisasie / SAOU Principals’ Symposium, 1 – 4 Sept’19, Port Elizabeth, Early Retirement without penalisation. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 12/2019 : Salarisaanpassings, Omnibus 7 / Salary adjustments, Omnibus 7. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 11/2019 : OWPF Perspektief op alarmistiese gerugte, SAOU Hoofdesimposium / GEPF Perspective on alarmist rumours, SAOU Principals’ Symposium, 1 – 4 Sept’19. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 10/2019 : Salarisaanpassings / Salary adjustments (1 April 2019). Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 09/2019 : SAOU Hoofdesimposium / SAOU Principals’ Symposium, 1 – 4 Sept’19, Port Elizabeth. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 08/2019 : Nie ‘n skeidingspakket nie, maar vervroegde pensioen, Veiligheid in skole – Kontrolelys / Not a severance package but early retirement, School Safety – Diagnostic Tool. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 07/2019 : Hoofdesimposium, GEPF, NTA Toekennings / Principals’ Symposium, GEPF, NTA Awards. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 06/2019 : Regstelling van Diskriminerende Pensioenpraktyke (SKBR Resolusie 2 van 2018) / The Redress of Discriminatory Pension Practices (PSCBC Resolution 2 of 2018). Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 05/2019 : Privaat Selfone, Tender op SAOU voertuie / Private Cell Phones. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 04/2019 : GEPF en OBK moet verduidelik / GEPF and PIC must explain. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 03/2019 : Implementering van 0.3% salarisprogressie / Implementation of 0.3% salary progression. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 02/2019 : Schweizer-Reneke – Wat staan ander skole te doen? / Schweizer-Reneke – What should other schools do? Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 01/2019 : GEPF – SAOU spreek bekommernisse aan / GEPF – SAOU addresses concerns. Lees meer/Read more