FREE STATE NEWSLETTERS | VRYSTAAT NUUSBRIEWE

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2019 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2019

FREE STATE NEWSLETTERS | VRYSTAAT NUUSBRIEWE

PUR Verkiesingsnuusbrief / PEC Election Newsletter 5/2019 : Lees meer/Read more

PUR Verkiesingsnuusbrief / PEC Election Newsletter 4/2019 : Lees meer/Read more

PUR Verkiesingsnuusbrief / PEC Election Newsletter 3/2019 : Lees meer/Read more

PUR Verkiesingsnuusbrief / PEC Election Newsletter 2/2019 : Lees meer/Read more

PUR Verkiesingsnuusbrief / PEC Election Newsletter 1/2019 : Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 31/2019 : PUR Kontakbesonderhede, 2020 Opleidingsgeleenthede / PEC Contact Details, 2020 Training sessions. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 30/2019 : Opname t.o.v RO, asook SA poste / Survey regarding RE, as well as SE posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 29/2019 : SAOU Korporatiewe geskenk / SAOU Corporative gifts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 28/2019 : Korporatiewe geskenk, Vakaturelys2/2019, Behuisingstoelaag – Huurders / Corporative gifts, Vacancy list 2/2019, Housing allowance – Tenants. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 27/2019 : GEHS Behuisingstoelaag – Huurders / GEHS Housing Allowance – Tenants. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 26/2019 : Verandering van betaaldatum : Vrystaat Onderwysers / Change of pay date: Free State Educators. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 25/2019 : Laat jou stem hoor!, NOT 2019 / Make your voice heard!, NTA 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 24/2019 : Salarisprogressie vir Opvoeders, GEHS Behuisingstoelaag / Pay progression for Educators, GEHS Housing Allowance. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 23/2019 : Gratis Korporatiewe Geskenk, SAOU Evaluering / Free Corporate Gift, SAOU Evaluation. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 22/2019 : Ons salueer vroue in die Onderwys / We salute women in Education. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 21/2019 : Die 20ste “NTA” -inskrywings is nou oop! – Finaal, SAOU Gratis Korporatiewe Geskenke / The 20th NTA entries are open! – Final, SAOU Free Corporate Gift. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 20/2019 : Salarisprogressie vir 2019 vir Opvoeders, Diensvoordele / Pay Progression for 2019 for Educators, Service Benefits. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 19/2019 : Fianle Versoek – Huldeblyk tydens Hoosdesimposium / Final request – Tribute during Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 18/2019 : Die 20ste “NTA” -inskrywings is nou oop! / The 20th NTA entries are open! Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 17/2019 : Sterkte aan u almal, Neem eienaarskap van jou loopbaan / Good luck to you all, Take ownership of your career. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 16/2019 : Geniet u welverdiende vakansie / Enjoy your well-deserved holiday. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 15/2019 : Hoekom verkies ek SAOU as my Vakbond? / Why do I prefer SAOU as my Union? Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 14/2019 : Skoolvakansie Opleiding, Diens gedurende die skoolvakansie / School Vacation Training, Service during school holidays. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 13/2019 : Pensioenberekeninge vir SAOU Lede, Oorplasings / Pension Calculations for SAOU Members, Transfers. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 12/2019 : Beheerliggaam aanstellings – Opgedateerde inligting / Governing Body appointments – Updated information. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 11/2019 : Beheerliggaam aanstellings, Nasionale Onderwyserstoekennings : Governing Body appointments, Dept van Onderwys / National Teaching Awards : Dept of Education. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 10/2019 : Aanstellings: Tydelike Opvoeders, DPSA Skrywe: Vaderskapsverlof / Appointments: Temporary Educators, DPSA Circular: Paternity Leave. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 09/2019 : Sterkte aan almal, Aanstelling van Tydelike Opvoeders, Salarisverhoging vir Opvoeders / Good Luck to you all, Appointment of Temporary Educators, Salary increment for Educators. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 08/2019 : The Burning Question Is: My Principal says that I can take leave for a day or two if I pay the replacement from my own pocket. May I do this? Read more

Nuusbrief / Newsletter 07/2019 : Wat onderwysers moet weet! Hoe om ‘n moeilike kollega te hanteer. / What educators need to know! How to deal with a difficult colleague. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 06/2019 : Diens gedurende naweke & skoolvakansies, Behuisingsvoordeel Status / Service during weekends & school holidays, Housing Benefit Status. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 05/2019 : WhatsApp Boodskappe, PSCBC Agentskapfooi / WhatsApp Messages, PSCBC Agency Fee. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 04/2019 : Werwingsvergoeding, Aanstelling van tydelike opvoeders, Erkenning van diens by hertoetrede / Recruiters’ reward, Appointment of temporary educators, Recognition of service at re-appointment. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 03/2019 : Hoekom die SAOU kies? Agentskapsfooi vs SAOU lidmaatskap / Why choose the SAOU? Agency fee vs SAOU membership. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 02/2019 : Opleiding – Die invloed van generasies en slaggate waarin onderwysers hulself bevind het / Training – The influence of generations and pitfalls which teachers have experienced. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 01/2019 : Voorspoedige 2018, Eksamenuitslae, Nie-aanstelling van tydelike opvoeders / A prosperous 2018, Examination Results, Non-appointment of temporary educators. Lees meer/Read more