GAUTENG NEWSLETTERS | GAUTENG NUUSBRIEWE

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2019 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2019

GAUTENG NEWSLETTERS | GAUTENG NUUSBRIEWE

Nuusbrief / Newsletter 34/2019 : PUR Tussenverkiesing – Stemprosedure, PUR-Lid Kring 5 / PEC By-Lection 2019 – Voting Procedure, PEC member Circuit 5. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 33/2019 : PUR Tussenverkiesing / PEC By-Lection 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 32/2019 : Uitslag van die Verkiesing van die PUR  / Result of the Election of the PEC. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 31/2019 : PUR Verkiesingsinligting 2019 / PEC Election Information 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 30/2019 : Vakaturelys 4 van 2019 – Hoofde poste, Posvlak 4 / Vacancy Circular 4 of 2019 – Principal posts, Post Level 4. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 29B/2019 : PUR Verkiesingsinligting 2019, Kring 8 / PEC Election Information 2019, Circuit 8. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 29B/2019 : PUR Verkiesingsinligting 2019, Kring 7 / PEC Election Information 2019, Circuit 7. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 29B/2019 : PUR Verkiesingsinligting 2019, Kring 4 / PEC Election Information 2019, Circuit 4. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 29A/2019 : PUR Verkiesingsinligting 2019 / PEC Election Information 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 28/2019 : Vakture : Voltydse Vakbondverteenwoordiger (VVV) SAOU Gauteng / Vacancy : Full-Time Shop Steward (FSS) SAOU Gauteng. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 27/2019 : PUR Verkiesingsinligting B 2019 / PEC Election Information B 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 26/2019 : PUR Verkiesingsinligting 2019 / PEC Election Information 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 25/2019 : LSOB Opleiding, GDO Behuisingstoelaag / LSEN Training, GDE Housing Allowance. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 24/2019 : Gratis Korporatiewe Geskenk / Free Corporate Gift. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 23/2019 : Opleiding – Alle Hoofde & Administratiewe Assistente (Dept en BL-Aanstellings – Lede en Nie-Lede) / Training – All Principals & Administrative Assistants (Dept and GB Appointees – Members and Non-Members) Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 22/2019 : Vakaturelys 3 van 2019 – Opvoeder Posvlak 2-4 en Hoof/Opvoedkundige Terapeutposte / Vacancy Circular 3 of 2019 – Educator Post Level 2-4 and Chief /Education Therapist posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 21/2019 : Welkom Terug, Opleiding / Welcome back, Training. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 20/2019 : Geniet die vakansie / Enjoy the holiday. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 19/2019 : Kennisbou – Laerskole Begeleide Leesgroepe en Lees / Knowledge Builder – Primary Schools Guided Reading Groups and Reading. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 18/2019 : Aanlyn Registrasie : Gr 1 en Gr 8 Leerders / On-Line Registration : Gr 1 and Gr 8 Learners. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 17/2019 : Bemagtigingsgeleentheid – Beginneropvoeders, 29 Mei’19 / Empowerment Session – Novice Educators, 29 May’19. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 16/2019 : Aanlyn registrasie – Gr 1 en Gr 8 Leerders / On-Line registration – Gr 1 and Gr 8 Learners. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 15/2019 : Opleiding – Kurrikulum Boustene in die Laerskool / Training – Curriculum building blocks in the Primary school. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 14/2019 : Kennisbou – Remediërende Lees Werkswinkel / Knowledge Builder – Remedial Reading Workshop. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 13/2019 : Welkom Terug!, Bestuurspanbemagtiging 11 en 12 April’19 / Welcome Back!, Management Empowerment 11 and 12 April’19. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 12/2019 : Geniet die vakansie, Opleidingsgeleenthede in 2de kwartaal / Enjoy the break, Training opportunities in 2nd quarter. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 11/2019 : Laaste kans om te registreer – Bestuurspanbemagtiging / Last change to register – Management Empowerment, 11 & 12 April 2019, Vanderbijlpark. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 10/2019 : Regstelling van diskriminerende pensioenpraktyke / Correction of discriminatory pension practices. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 09/2019 : Bestuurspanbemagtiging / Management Empowerment, 11 & 12 April 2019, Vanderbijlpark. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 08/2019 : Instandhouding van geboue / Maintenance of buildings. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 07/2019 : Kennisbou – Laerskole begeleide leesgroepe / Knowledge Builder – Primary schools guided reading groups. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 06/2019 : Vakaturelys 1 van 2019 : Vakaturelys: Opvoeder (Bevordering) Posvlak 1 – 4 en Hoof/Opvoedkundige Terapeutposte / Vacancy List 1 Of 2019 – Educator (Promotion) PL 2- 4 and Chief/Education Therapist Posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 05/2019 : Nominasie – Provinsiale Uitvoerende Raad Kring 2 en 3 2019 / Nomination – Provincial Executive Council Circuit 2 and 3 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 04/2019 : Bemagtigingseminaar vir Nuutaangestelde Hoofde en Adjunkhoofde / Empowerment Seminar for Newly appointed Principals and Deputy Principals. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 03/2019 : Positiewe Klaskamerbestuur en Dissipline, Effektiewe onderrig van EAT-Leerders / Positive Classroom Management and Discipline, Effective training of FAL-Learners. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 02/2019 : SAOU Gauteng Voorsitter, Ondervoorsitter en Kantoorpersoneel / SAOU Gauteng Charperson, Vice-Chairperson and Office Personnel. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 01/2019 : Welkom terug, Eksamen uitslae 2018, GEMS / Welcome back, Exam results 2018, GEMS. Lees meer/Read more