LIMPOPO NEWSLETTERS | LIMPOPO NUUSBRIEWE

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2019 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2019

LIMPOPO NEWSLETTERS | LIMPOPO NUUSBRIEWE

Nuusbrief / Newsletter 38/2019 : Totsiens 2019 skooljaar!, Goodbye 2019 school year! Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 37/2019 : PUR Verkiesingsnuusbrief 5 van 2019 / PEC Election Newsletter 5 of 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 36/2019 : PUR Verkiesingsinligting 2019 / PEC Election Information 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 35/2019 : Behuisingstoelaag / Housing Allowance. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 34/2019 : PUR Verkiesingsinligting 2019 / PEC Election Information 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 33/2019 : Provinsiale Onderwystoekennings – SAOU wenners! / Provincial Teachers’ awards – SAOU winners! Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 32/2019 : Promosieposte steeds vakant – huidige stand van sake / Promotion posts still vacant – current situation. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 31/2019 : PUR Verkiesingsinligting 2019 / PEC Election Information 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 30/2019 : Wekom terug, Ter nagedagtenis / Welcome back, In memoriam. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 29/2019 : PUR Verkiesingsinligting 2019 / PEC Election Information 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 28/2019 : PUR Verkiesingsinligting 2019 / PEC Election Information 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 27/2019 : Nasionale Onderwystoekennings 2019, Onderwysersdag 5 Okt 2019 / National Teaching Awards 2019, Teachers’Day 5 Oct 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 26/2019 : Vrouedag viering, Herinnering Admin Personeel – Bederfdag / Women’s day celebrations, Reminder Admin Staff – Pamper Day. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 25/2019 : Admin Personeel – Bederfdag / Admin Staff – Pamper Day. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 24/2019 : Errata – Sluitingsdatum – Vakante Hoofposte / Errata – Closing date for Vacant Principal Ship posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 23B/2019 : Herinnering – Opleiding – Privaat en Onafhanklike Skole / Reminder – Empowerment – Private and Independent Schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 23/2019 : Opleiding – Privaat en Onafhanklike Skole / Empowerment – Private and Independent Schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 22/2019 : Ter nagedagtenis, Vakaturelyste verskyn / In memoriam, Publication of Vacancies. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 21/2019 : Onthou om te registreer vir die volgende opleiding / Remember to register for the next training. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 20/2019 : Onderwys Assistente – Studente in finale jaar van studie / Teacher Assistants – Students in final year of study. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 19/2019 : Vakaturelys Gauteng / Vacancy List Gauteng. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 18/2019 : Welkom terug! / Welcome back! Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 17/2019 : Winterbreek 2019 / Winter break 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 16/2019 : Ter Nagedagtenis / In Memoriam. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 15/2019 : SARO – Limpopo Kantoor, Departementele eksamens / SACE – Limpopo Office, Common Exams. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 14/2019 : Vrystaat Vakaturelys / Free-State Vacancylist. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 13/2019 : Herinnering – SV Opleiding, IQMS – Salarisprogessie / Reminder – School Representative Training, IQMS – Salary Progression. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 12/2019 : Herinnering – Skoolverteenwoordigers / Reminder – School representatives. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 11/2019 : SAOU Skoolverteenwoordigers, Vervroegde aftrede / SAOU School Representatives, Early Retirement . Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 10/2019 : Vakante poste – nou ‘n krisis in Limpopo / Vacant posts – now a crisis in Limpopo. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 09/2019 : Aan die einde van die eerste termyn van 2019, Opleiding – Remediërende Lees / At the end of the first term of 2019, Training – Remedial Reading. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 08/2019 : Vakaturelys 1/2019 vir Opvoederposte by skole / Vacancy Bulletin 1/2019 for Educator posts at schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 07/2019 : Ter Nagedagtenis, GEHS registrasie, Langsienserkenning / In Memoriam, GEHS Registration, Long Service Recognition, Retirement after 65. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 06/2019 : Lees: Die invloed van generasies en slaggate waarin onderwysers getrap het / Read: The influence of generations and pitfalls in which teachers have stepped. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 05/2019 : Vakaturelys 1 van 2019: Opvoeder (Bevordering) Posvlak 2 – 4 en Hoof en Opvoedkundige Terapeutposte / Vacancy List 1 of 2019 – Educator (Promotion) Post Level 2 – 4 and Chief and Education Therapist Posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 04/2019 : Opleidingsgeleentheid – Assessering van leerders met leerhindernisse / Empowerment Opportunity – Assessment of learners with learning barriers. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 03/2019 : Herinnering – Beginneropvoeders Opleiding / Reminder – Novice teachers empowerment. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 02/2019 : Beginneropvoeders Opleiding / Novice teachers empowerment. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 01/2019 : Welkom terug, Matriekuitslae 2018, Opleiding 2019 / Welcome back, Matric results 2018, Training 2019. Lees meer/Read more