WESTERN CAPE NEWSLETTERS | WES-KAAP NUUSBRIEWE

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2019 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2019

WESTERN CAPE NEWSLETTERS | WES-KAAP NUUSBRIEWE

Nuusbrief / Newsletter 46/2019 : SAOU Korporatiewe Geskenke / SAOU Corporate Gifts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 45/2019 : Seminaar oor “Abuse no more” beleid, alternatiewe tot lyfstraf en seksuele teistering / Seminar on Abuse no more, alternatives to corporal punishment and sexual harassment. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 44/2019 : Uitstel van die sluitingsdatum vir Vakaturelys 3 van 2019 (Skoolgebaseerde Opvoeders) / Extension of the closing date for Vacancy List 3 of 2019 (School based Educators). Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 43/2019 : Sterkte vir kwartaal 4 / Good luck for term 4. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 42/2019 : Wêreld Onderwysersdag 5 Okt 2019 / World Teachers’ Day 5 Oct 2019. Lees meer/Read more

PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 5/2019. Lees meer/Read more

PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 4/2019. Lees meer/Read more

PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 3/2019. Lees meer/Read more

PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 2/2019. Lees meer/Read more

PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 1/2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 41/2019 : Seminaar oor “Abuse no more” beleid, alternatiewe tot lyfstraf en seksuele teistering / Seminar on Abuse no more, alternatives to corporal punishment and sexual harassment. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 40/2019 : VKO-Simposium, 5 Okt 2019, Stellenbosch – Slegs in Afrikaans/ ECD Symposium, 5 Oct 2019, Stellenbosch – Only in Afrikaans. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 39/2019 : Gratis SAOU Geskenk, Evalueer ons diens / Free SAOU Gift, Evaluate our service. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 38/2019 : Herinnering – Admindag, 13 September 2019, Stellenbosch / Reminder – Admin Day, 13 September 2019, Stellenbosch. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 37/2019 : WKOD Provinsiale Kurrikulum Vakkomitees / WCED Provincial Curriculum Subject Commitees. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 36/2019 : WKOD Opname rondom klasruimtes en ander geboue / WCED Recording around classrooms and other buildings. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 35/2019 : Herinnering – Gratis SAOU Geskenk, Evalueer ons diens / Reminder – Free SAOU Gift, Evaluate our service. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 34/2019 : Gelukkige Vrouedag / Happy Women’s Day. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 33/2019 : Kwalifikasies vir aanstelling / Qualifications for appointment. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 32/2019 : “Mini-MBA” vir Skoolbestuur. Lees meer

Nuusbrief / Newsletter 31/2019 : Beplan u om af te tree of om te bedank? / Are you planning to retire or resign? Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 30/2019 : Betaling van salarisaanpassing (GGBS) / Payment for salary progression (IQMS). Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 29/2019 : Admindag, 13 September 2019, Stellenbosch / Admin Day, 13 September 2019, Stellenbosch. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 28/2019 : Promosie & Progressie einde van die jaar / Promotion & Progression end of year. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 27/2019 : Huldeblyk tydens Hoofdesimposium / Tribute during Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 26/2019 : Herinnering – Hoofdevergaderings / Reminder – Principals’Meetings, 22, 23 Jul’19. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 25/2019 : Vakaturelys 2 van 2019 vir Kantoorgebaseerde Opvoederposte / Vacancy List 2 of 2019 for Office Based Educators Posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 24/2019 : Vakaturelys 2 van 2019 vir Posvlak 1 Opvoederposte en Bevorderingsposte / Vacancy List 2 of 2019 for Post Level 1 Educator Posts and Promotion Posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 23/2019 : Hoofdevergaderings / Principals’Meetings, 22, 23 Jul’19. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 22/2019 : Positiewe Klaskamerbestuur en -Dissipline / Positive Classroom Management and -Discipline. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 21/2019 : Assesseringsakkommodasies, Konsessies, Leser-en-Skryweropleiding / Assessment accommodations, Concessions, Reader-and-scribe Training. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 20/2019 : Salarisverhogings / Salary Increases. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 19/2019 : Opleiding – Kurrikulumboustene en die invloed daarvan op lees / Training – Curriculum Building Blocks and the influence on reading. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 18/2019 : Herinnering – Beplan u om af te tree of om te bedank? / Reminder – Are you planning to retire or resign? Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 17/2019 : Beplan u om af te tree of om te bedank? / Are you planning to retire or resign? Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 16/2019 : Vakaturelys 1/2019 vir Opvoederposte by skole / Vacancy Bulletin 1/2019 for Educator posts at schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 15/2019 : Herinnering – Die beskerming van die opvoeder / Reminder – The protection of the educator. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 14/2019 : Herinnering – Opleiding, 21 Februarie 2019, Prins Alfred Hamlet / Reminder – Training, 21 February 2019, Prins Alfred Hamlet. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 13/2019 : Herinnering – Professionele optrede & Inklusiewe onderwys, Professionele Optrede, Differensiasie / Reminder – Professional conduct & Inclusive education, Professional Conduct, Differentiation. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 12/2019 : Die beskerming van die opvoeder / The protection of the educator. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 11/2019 : Vakaturelys 1/2019n vir Kantoorgebaseerde Opvoederposte / Vacancy Bulletin 1/2019 for Office-Based Educator Posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 10/2019 : Opleiding, 21 Februarie 2019, Prins Alfred Hamlet / Training, 21 February 2019, Prins Alfred Hamlet. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 09/2019 : Datumreservering – Die beskerming van alle opvoeders, 2 Maart 2019 / Save the date – The safety of all educators, 2 March 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 08/2019 : Boodskap van die Voorsitter SAOU Wes-Kaap / Message from the Chairman SAOU Western Cape. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 07/2019 : Professionele optrede & Inklusiewe onderwys / Professional conduct & Inclusive education. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 06/2019 : Opdatering van SAOU lede inligting / Updating SAOU database. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 05/2019 : Opleiding vir Nuutaangestelde Onderwysers / Training for Newly appointed Educators, 8 Feb’19, Stellenbosch. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 04/2019 : Datum waarop salarisse inbetaal word, Nuwe Voltydse Vakbondverteenwoordigers by die SAOU / Date on which salaries are paid, New Full-Time Shop Stewards at the SAOU. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 03/2019 : Die identifisering en ondersteuning van leerders met leerhindernisse in die inklusiewe klaskamer / The identification and support of learners with barriers to learning in the inclusive classroom. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 02/2019 : Hoofdevergadering / Principals’Meeting, 22 Jan’19, Brackenfell. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 01/2019 : Opleiding Kwartaal 1 / Training Term 1. Lees meer/Read more