NORTH WEST NEWSLETTERS 2015 | NOORD-WES NUUSBRIEWE 2015

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

NORTH WEST NEWSLETTERS | NOORD-WES NUUSBRIEWE

Nuus in die Branding 44 van 2015 : Kersboodskap van die Voorsitter, NWP Dept Omsendbrief 39/2015, Ledenavrae / NWP Dept Circular 39/2015, Members’queries. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 43 van 2015 : Opleiding – Werkswinkels – Datumreservering 2016 / Training – Workshops – Date resevation 2016. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 42 van 2015 : 1% IQMS. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 41 van 2015 : SAOU Kalenders & Dagboeke 2016 / SAOU Calenders & Diaries 2016. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 40 van 2015 : Terugvoer vanuit die RAVO vergadering, 13 November 2015 / Feedback from the PELRC meeting, 13 November 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 39 van 2015: Finale Posvoorsiening 2016 / Final Post Establishment 2016. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 38 van 2015 : Bamagtiging : Potensiële Leiers 2015 / Empowerment : Potential Leaders 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 37 van 2015 : Saamtrek : Belangegroep VKO, 17 Oktober 2015 / Meeting : Interest Group ECD, 17 October 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 36 van 2015 : Bemagtigingsgeleenthede : Administratiewe Personeel / Empowerment Opportunities : Administrative Staff. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 35 van 2015 : Inligting rakende die afsterwe van Hoofde en Adjunkhoofde sedert September 2014 / Information regarding Principals and Deputy Principals who have passed away since September 2014. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 34 van 2015 : Dissipline Werkswinkels / Discipline Workshops. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 33 van 2015 : Elektroniese registrasie vir opleiding, Poste in Oos-Kaap, Kwazulu-Natal, Noord-Kaap / Electronic registrations, Posts in Eastern Cape, Kwazulu-Natal, Northern Cape. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 32 van 2015 : Vakaturelys : Skoolhoofposte & Leerder Ondersteuningsopvoeders / Vacancy List : Principal Posts and Learner Support Educator Posts. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 31 van 2015 : Terminering en Nie-Aanstelling van Tydelike Opvoeders / Termination and Non-Appointment of Temporary Educators. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 30 van 2015 : Salarisaanpassing 6.4% : Terugbetaling / Salary Adjustment of 6.4% : Back-payment. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 29 van 2015 : Kollektiewe Dispuut : Terminering van Tydelike Opvoeders se Kontrakte / Collective Dispute : Termination of Temporary Educators’ Contracts. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 28 van 2015 : Kontakbesonderhede Nuutaangestelde Voltydse Vakbondverteenwoordiger van die SAOU (NWP) / Contact Details Newly Appointed Full Time Shop Steward of the SAOU (NWP). Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 27 van 2015 : Terminering van diens Voltydse Vakbondverteenwoordiger : Me Ena de Bruyn / Termination of service Full-Time Shop Steward : Ms Ena de Bruyn. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 26 van 2015 : Bemagtigingsgeleentheid vir Beginneropvoeders / Empowerment Session for Novice Educators. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 25 van 2015 : POD Werswinkel : SIAS Implementering, 17 Junie 2015, Meerhofskool / POD Workshop : SIAS Implementation, 17 June 2015, Meerhofskool. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 24 van 2015 : Kantoorgebaseerde Opvoeders, Gesubsidieerde Voertuie : Boetes. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 23 van 2015 : Noordwes Departement van Onderwys en Sportontwikkeling onder Administrasie / North West Department of Education and Sport Development under Administration. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 22 van 2015 : Langdienserkenning vir Opvoeders / Long Service Recognition. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 21 van 2015 : Hersiene Posvoorsiening en Botalligverklaring van Tydelike Opvoeders / Amended Post Provisioning and Temporary Educators being declared in addition. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 20 van 2015 : Konsessies Opleiding, 9 Junie 2015, HS Schweizer Reneke / Concessions Training, 9 June 2015, HS Schweizer Reneke. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 19 van 2015 : Die Heraanstelling van Opvoeders wat bedank het of voortydig uit diens getree het / The Re-appointment of Educators who have resigned or who have retired prematurely. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 18 van 2015 : Nie-Aanstelling van Tydelike Opvoeders in Bevorderingsposte / Non-Appoinment of Temporary Educators in Promotion Posts. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 17 van 2015 : Reservering van Datums Opleiding en Werkswinkel / Reservation of Dates Training and Workshops. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 16 van 2015 : Hersiene Posvoorsiening en Botalligverklaring / Amended Post Provisioning and Educators being declared in addition. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 15 van 2015 : Gradering van skole / Grading of schools. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 14 van 2015 : Hersiene Posvoorsiening 2015 / Amended Post Establishment 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 13 van 2015 : Tydelike Opvoeders 2015 / Temporary Educators 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 12 van 2015 : Bilaterale gesprek tussen die SAOU (Noordwes) en die Noordwes Departement van Onderwys / Bi-lateral meeting between the SAOU (North West) and the North West Department of Education. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 11 van 2015 : 1 + 4 Projek Noordwes / 1 + 4 Project North West. Kliek hier vir meer inligting

Nuus in die Branding 10 van 2015 : SAOU (Noordwes) Dienslewering / SAOU (North West) Service Delivery. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 9 van 2015 : Verkiesing van ELSEN-Verteenwoordigers in noordwes / Election of ELSEN Representatives in North West. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 8 van 2015 : Posvoorsiening 2015 / Post Provisioning 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 7 van 2015 : Vetraging van die Betaling van Langdienserkenning / Delay in the payment of Long Service Awards. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 6 van 2015 : Addendum tot Departementele Omsendbrief 24/2014 : Bevorderingsposte in Noordwes / Addendum to Departmental Circular 24/2014 : Vacancy List for Promotion Posts in North West. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 5 van 2015 : Uitslag van Tussenverkiesing in Kring 1 / Outcome of the By-Election in Circuit 1 : Bojanala (Brits, Hartbeespoort, Rustenburg). Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 4 van 2015 : Sosiale Media / Social Media. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 3 van 2015 : Nominasie: Provinsiale Uitvoerende Raad: Kring 1 / Nomination: Provincial Executive Council: Circuit 1. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 2 van 2015 : Operasie Kennisbou Gesamentlike Bemagtigingsessie / Operation Knowledge Builder Joint Empowerment – Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, Noordwes – CAPS Opleiding vir Gr 7-9, 31 Jan’15, TUKS Groenkloof. Kliek hier vir meer inligting.

Nuus in die Branding 1 van 2015: Welkom terug, Graad 12 uitslae, Dagboeke 2015, Noordwes Geslote Vakaturelys: Bevorderingsposte, Dienslewering / Welcome back, Grade 12 results, Diaries 2015, Closed Vacancy list: Promotion Posts, Service delivery. Kliek hier vir meer inligting.

North West Department of Education Vacancy List No 24 of 2014