NORTH WEST NEWSLETTERS 2018 | NOORD-WES NUUSBRIEWE 2018

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2018 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2018

NORTH WEST NEWSLETTERS | NOORD-WES NUUSBRIEWE

NIB 43 van 2018 : Datumreservering – Opleidingsgeleenthede 2019 / Save the Date – Training Sessions 2019. Lees meer/Read more

NIB 42 van 2018 : Verspreiding van SAOU 2019 Korporatiewe Geskenke / Distribution of SAOU 2019 Corporate Gifts. Lees meer/Read more

NIB 41 van 2018 : Uitslag van Nominasieproses tot die Provinsiale Uitvoerende Raad (PUR) van Noordwes / Outcome of the Nomination Process on the Provincial Executive Council (PEC) of North West. Lees meer/Read more

NIB 40 van 2018 : SAOU Nominasie – Provinsiale Uitvoerende Raad Kring 4 : 2018 – 2019 / SAOU Nomination – Provincial Executive Council Circuit 4 : 2018 – 2019. Lees meer/Read more

NIB 39 van 2018 : Herinner – Leiersberaad 2018 / Reminder – Leadership Conference 2018. Lees meer/Read more

NIB 38 van 2018 : Herinnering – Opleiding-/Bemagtigingsgeleentheid: Multikulturele Klaskamers & 24 uur – Dit is die leerders se realiteit / Reminder – Training-/Empowerment Session: Multicultural Classrooms & 24 hours – This is the learners’ reality. Lees meer/Read more

NIB 37 van 2018 : Welkom terug, Herinnering – Leiersberaad 2018 / Welcome back, Reminder – Leadership Conference 2018. Lees meer/Read more

NIB 36 van 2018 : Leiersberaad 2018 / Leadership Conference 2018. Lees meer/Read more

NIB 35 van 2018 : Vakature – Voltydse Vakbondverteenwoordiger (VVV) SAOU (NW) / Vacancy – Full-Time Shop Steward (FTSS) SAOU (NW). Lees meer/Read more

NIB 34 van 2018 : NSS Eksamenrooster 2018 / NSC Examination Timetable 2018. Lees meer/Read more

NIB 33 van 2018 : Opleiding-/Bemagtigingsgeleentheid: Multikulturele Klaskamers & 24 uur – Dit is die leerders se realiteit / Training-/Empowerment Session: Multicultural Classrooms & 24 hours – This is the learners’ reality. Lees meer/Read more

NIB 32 van 2018 : Gelukkige Sekretaressedag / Happy Secretaries day. Lees meer/Read more

NIB 31 van 2018 : Oproep tot Publieke Deelname / Call for Public Comment. Lees meer/Read more

NIB 30 van 2018 : Inklusiewe Onderwys: Die implementering van die SIAS Beleid en Differensiasie in die klaskamer / Inclusive Education: The implementation of the SIAS Policy and Differentiation in the classroom. Lees meer/Read more

NIB 29 van 2018 : Bemagtigingsgeleentheid: Differensiasie – KABV (Individuele Onderrigplan (IOP) en Individuele Assesseringsplan (IAP)) / Empowerment Session: Differentiation – CAPS (Individualised Education Program (IEP) and Individualised Assessment Program (IAP)). Lees meer/Read more

NIB 28 van 2018 : Werwing van nuwe lede vir die SAOU NWP / Recruitment of new members for the SAOU NWP. Lees meer/Read more

NIB 27 van 2018 : Terugvoering rakende die Ingrypingsvergadering met die Minister van Basiese Onderwys, 25 Julie 2018, Mmbatho / Feedback on the Intervention meeting with the Minister of Basic Education, 25 July 2018, Mmbatho. Lees meer/Read more

NIB 26 van 2018 : Bemagtigingsgeleentheid – Sosiale Media / Empowerment Session – Social Media. Lees meer/Read more

NIB 25 van 2018 : Gauteng Vakaturelys : Bevorderingsposte (Posvlak 2-4) & Hoof, Terapeutposte / Gauteng Vacancy list : Promotional Posts (Post Level 2-4) and Chief/Therapist Posts. Lees meer/Read more

NIB 24 van 2018 : Welkom Terug, Datumreservering / Welcome Back, Date Reservations. Lees meer/Read more

NIB 23 van 2018 : Oop Vakaturelys – NW Departement van Onderwys / Open Vacancy List – NW Department of Education.  Lees meer/Read more

NIB 22 van 2018 : Skoolvakansie / School Holiday. Lees meer/Read more

NIB 21 van 2018 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid – Beginneropvoeders / Reminder – Empowerment Session – Novice Educators. Lees meer/Read more

NIB 20 van 2018 : Saamtrek – Belangegroep VKO, 9 Junie 2018 / Meeting – Interest Group ECD, 9 June 2018. Lees meer/Read more

NIB 19 van 2018 : Bemagtigingsgeleentheid – Beginneropvoeders / Empowerment Session – Novice Educators. Lees meer/Read more

NIB 18 van 2018 : Behuising : OWBS – Registrasie / Housing : GEHS – Registration. Lees meer/Read more

NIB 17 van 2018 : Kontemporêre Klaskamerpraktyk vir onafhanklike en Publiekeskole / Contemporary Classroom Practice for Independent and Public Schools. Lees meer/Read more

NIB 16 van 2018 : Werwing van lede vir die SAOU Noordwes / Recruitment of new members for the SAOU North West. Lees meer/Read more

NIB 15 van 2018 : Kontemporêre Klaskamerpraktyk vir onafhanklike en Publiekeskole / Contemporary Classroom Practice for Independent and Public Schools. Lees meer/Read more

NIB 14 van 2018 : OKP Oop Vakaturelys Hoof, Adjunkhoof en HOD / ECP Open Vacancy list Principal, Deputy Principal & HOD. Lees meer/Read more

NIB 13 van 2018 : Welkom Terug, Werkswinkel vir Skoolbestuur 2018 / Welcome back, Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

NIB 12 van 2018 : Skoolbestuur in tye van verandering – Werkswinkel vir Skoolbestuur 2018 / School Management in times of change – Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

NIB 11 van 2018 : Nie-betaling van tydelike opvoeders / Non-payment of temporary educators. Lees meer/Read more

NIB 10 van 2018 : NWP Vakaturelys – Departementele Omsendskrywe No 8 van 2018 / NWP Vacancy List – Departmental Circular No 8 of 2018. Lees meer/Read more

NIB 9 van 2018 : CPTD MS Seminars. Read more

NIB 8 van 2018 : Herinnering – Bemagtiging – Verhoudings maak saak / Reminder – Empowerment – Relationships matter. Lees meer/Read more

NIB 7 van 2018 : Herinnering – Opleiding – Skoolverteenwoordigers / Reminder – Training – School Representatives. Lees meer/Read more

NIB 6 van 2018 : Bemagtiging – Verhoudings maak saak / Empowerment – Relationships matter. Lees meer/Read more

NIB 5 van 2018 : GAU Vakaturelys: Hoof, Adjunkhoof & Terapeutposte / GAU Vacancy list: Principal, Deputy Principal & Education Therapist posts. Lees meer/Read more

NIB 4 van 2018 : Opleiding – Skoolverteenwoordigers / Training – School Representatives. Lees meer/Read more

NIB 3 van 2018 : Lede in Tydelike Departementele Poste / Members in Temporary Departmental Posts. Lees meer/Read more

NIB 2 van 2018 : Vakaturelys : NW Departement van Onderwys / Vacancy List : NW Department of Education. Lees meer/Read more

NIB 1 van 2018 : Welkom terug, Gr12 Uitslae 2017, Nuwe personeellid / Welcome back, Gr12 Results 2017, New Staff member. Lees meer/Read more