NORTH WEST NEWSLETTERS | NOORD-WES NUUSBRIEWE 2017

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2017 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2017

NORTH WEST NEWSLETTERS | NOORD-WES NUUSBRIEWE

NIB 53 van 2017 : Verkiesing van SAOU-skoolverteenwoordigers 2018 / Election of SAOU school representatives 2018. Lees meer/Read more

NIB 52 van 2017 : Verspreiding van SAOU 2018 Korporatiewe Geskenke / Distribution of SAOU 2018 Corporate Gifts. Lees meer/Read more

NIB 51 van 2017 : Limpopo Vakante Hoof Poste Lys 2-2017 / Limpopo Vacant Principal Posts List 2-2017. Lees meer/Read more

NIB 50 van 2017 : SAOU NW Organogram. Lees meer/Read more

NIB 49 van 2017 : #SkoolKaping / #SchoolCapture. Lees meer/Read more

NIB 48 van 2017 : Vakature – Voltydse Vakbondverteenwoordiger (VVV) SAOU (NW) Sekondering / Vacancy – Full-Time Shop Steward (FSS) SAOU (NW) Secondment. Lees meer/Read more

NIB 47 van 2017 : Opleiding – Die Grondslagfase is die venster van geleentheid / Training – The Foundation Phase is the window of opportunity. Lees meer/Read more

NIB 46 van 2017 : Herinnering – Vakature – Voltydse Vakbondverteenwoordiger (VVV) SAOU (NW) Sekondering / Reminder – Vacancy – Full-Time Shop Steward (FSS) SAOU (NW) Secondment. Lees meer/Read more

NIB 45 van 2017 : Herinnering – Leiersberaad 2017 – “Tekens van die tye” / Reminder – Leadership Conference 2017 – “Signs of the times.” Lees meer/Read more

NIB 44 van 2017 : Herinnering – Bemagtigingsessies – Die X-Faktor van suksesvolle skole / Reminder – Empowerment sessions – The X-Factors in successful schools. Lees meer/Read more

NIB 43 van 2017 : Vakature – Voltydse Vakbondverteenwoordiger (VVV) SAOU (NW) Sekondering / Vacancy – Full-Time Shop Steward (FSS) SAOU (NW) Secondment. Lees meer/Read more

NIB 42 van 2017 : Bemagtigingsessies – Die X-Faktor van suksesvolle skole / Empowerment sessions – The X-Factors in successful schools. Lees meer/Read more

NIB 41 van 2017 : Leiersberaad 2017 – “Tekens van die tye” / Leadership Conference 2017 – “Signs of the times.” Lees meer/Read more

NIB 40 van 2017 : Vakaturelys: Noord-Wes Departement van Onderwys en Sportontwikkeling / Vacancy list: North West Department of Education and Sports Development. Lees meer/Read more

NIB 39 van 2017 : Gratis SAOU geskenk en evaluering van SAOU (Noord-Wes) se Dienslewering / Free SAOU gift and evaluating of SAOU (North West) Service Delivery. Lees meer/Read more

NIB 38 van 2017 : ERRATUM : Eenmalige omskakeling van Tydelike Onderwysers na Permanent / ERRATUM : Once off conversion of Temporary Teachers to Permanent. Lees meer/Read more

NIB 37 van 2017 : Eenmalige omskakeling van Tydelike Onderwysers na Permanent / Once off conversion of Temporary Teachers to Permanent. Lees meer/Read more

NIB 36 van 2017 : GKBS Terugbetaling / IQMS Pay back. Lees meer/Read more

NIB 35 van 2017 : Gratis SAOU geskenk, Evalueer ons diens / Free SAOU gift, Assess our service. Lees meer/Read more

NIB 34 van 2017 : Bemagtigingsgeleenthede : Administratiewe Personeel / Empowerment Opportunities : Administrative Staff. Lees meer/Read more

NIB 33 van 2017 : Vrouedag / Women’s Day. Lees meer/Read more

NIB 32 van 2017 : Wat beteken Geslote Vakaturelys? / What is the meaning of Closed Vacancy List? Lees meer/Read more

NIB 31 van 2017 : Departementele vorms / Departmental forms. Lees meer/Read more

NIB 30 van 2017 : Sifting, Kortlysting en Onderhoude / Screening, Shortlisting and Interviews. Lees meer/Read more

NIB 29 van 2017 : OLSOB Werkswinkel / ELSEN Workshop, 13 September 2017. Lees meer/Read more

NIB 28 van 2017 : GAUTENG Vakaturelys : Bevorderingsposte (PL 2-4) en Hoof/Terapeutposte / GAUTENG Vacancy list : Promotional Posts (PL 2-4) and Chief/Education Therapist posts. Lees meer/Read more

NIB 27 van 2017 : Eenmalige omskakeling van Tydelike Onderwysers na Permanent / Once off Conversion of Temporary Teachers to Permanent. Lees meer/Read more

NIB 26 van 2017 : Vrouedag 2 Augustus 2017, Potchefstroom / Women’s Day 2 August 2017, Potchefstroom. Lees meer/Read more

NIB 25 van 2017 : Sluitingsdatum Omsendskrywe 13 van 2017 / Closing Date Circular 13 of 2017. Lees meer/Read more

NIB 24 van 2017 : Erratums op Omsendskrywe 13 van 2017 / Erratums on Circular 13 of 2017. Lees meer/Read more

NIB 23 van 2017 : Mag Tydelike- of Beheerliggaamopvoeders aansoek doen vir Promosieposte? / Are Temporary or School Governing Body Employees allowed to apply for Promotion Posts? Lees meer/Read more

NIB 22 van 2017 : Erratum – Geslote Vakaturelys vir Bevorderingsposte : Noord-Wes / Erratum – Closed Vacancy List for Promotional Posts : North West. Lees meer/Read more

NIB 21 van 2017 : Herinnering – Eendagkursus – Finansiele Bestuur / Reminder – One Day Course Financial Management. Lees meer/Read more

NIB 20 van 2017 : Geslote Vakaturelys vir Bevorderingsposte : Noord-Wes / Closed Vacancy List for Promotional Posts : North West. Lees meer/Read more

NIB 19 van 2017 : Herinnering – Eendagkursus – Finansiele Bestuur / Reminder – One Day Course Financial Management. Lees meer/Read more

NIB 18 van 2017 : GAUTENG Vakaturelys: Bevorderingsposte (PL 2-4) en Hoof / Terapeutposte / GAUTENG Vacancy list: Promotional Posts (PL 2-4) and Chief/Education Therapist posts. Lees meer/Read more

NIB 18 van 2017 : GAUTENG Vakaturelys: Bevorderingsposte (PL 2-4) en Hoof / Terapeutposte / GAUTENG Vacancy list: Promotional Posts (PL 2-4) and Chief/Education Therapist posts. Lees meer/Read more

NIB 17 van 2017 : Eendagkursus – Fianansiële Bestuur / One Day Course – Financial Management. Lees meer/Read more

NIB 16 van 2017 : SAOU Nasionale Kongres 2017 – 40 Jaar SAOU Lidmaatskap, Lys van afgestorwe lede / SAOU National Congress 2017 – 40 Years SAOU Membership, List of deceased members. Lees meer/Read more

NIB 15 van 2017 : Nie-Betaling van Tydelike Opvoeders / Non-Payment of Temporary Educators. Lees meer/Read more

NIB 14 van 2017 : Aanvraag van benoemings, SAOU Onderwystoekennings, SAOU erken lede se onderwysprestasie / Call for nominations, SAOU teaching awards, SAOU acknowledges the achievements of members. Lees meer/Read more

NIB 13 van 2017 : Mediaverklaring – Vetraging in die betaling van Tydelike Opvoeders / Media statement – Delay in the processing of salaries of temporary educators. Lees meer/Read more

NIB 12 van 2017 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid – Beginneropvoeders, 9 Maart’17 / Reminder – Empowerment session – Novice Educators, 9 March’17. Lees meer/Read more

NIB 11 van 2017 : Aftredekongres / Retirement Congress. Lees meer/Read more

NIB 10 van 2017 : Mediaverklaring deur SAOU – Vertraging in die betaling van tydelike opvoeders / Media statement by SAOU – Delay in the processing of salaries of temporary educators. Lees meer/Read more

NIB 9 van 2017 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid – Beginneropvoeders, 9 Maart’17 / Reminder – Empowerment session – Novice Educators, 9 March’17. Lees meer/Read more

NIB 8 van 2017 : Nie-Betaling van Tydelike Opvoeders / Non-Payment of Temporary Educators. Lees meer/Read more

NIB 7 van 2017 : Bemagtigingsgeleentheid – Beginneropvoeders, 9 Maart’17 / Empowerment session – Novice Educators, 9 March’17. Lees meer/Read more

NIB 6 van 2017 : Salarisse van lede in Tydelike Departementele Poste / Salaries of members in Temporary Dapartmental Posts. Lees meer/Read more

NIB 5 van 2017 : Opleiding – SAOU Skoolverteenwoordigers / Training – SAOU School Representatives. Lees meer/Read more

NIB 4 van 2017 : Lede in Tydelike Departementele Poste / Members in Temporary Departmental Posts. Lees meer/Read more

NIB 3 van 2017 : Aanvraag van Benoemings – SAOU Onderwystoekennings – SAOU erken lede se onderwysprestasies / Call for Nominations – SAOU Teaching Awards – SAOU acknowledges the achievements of members. Lees meer/Read more

NIB 2 van 2017 : Verkiesing van SAOU-skoolverteenwoordigers 2017 / Election of SAOU school representatives 2017. Lees meer/Read more

NIB 1 van 2017 : Voorspoedige 2017, Nuwe Provinsiale Sekretaris, Eksamenuitslae, Belangrike datums / A prosperous 2017, New Provincial Secretary, Examination results, Important Dates. Lees meer/Read more