NORTH WEST NEWSLETTERS | NOORD-WES NUUSBRIEWE

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

NORTH WEST NEWSLETTERS | NOORD-WES NUUSBRIEWE

NIB 36 van 2016 : Kersgroete, Personeel / Christmas greetings, Staff. Lees meer/Read more

NIB 35 van 2016 : Nuutverkose PUR (NW) / Newly Elected PEC (NW). Lees meer/Read more

NIB 34 van 2016 : 1% IQMS / PMDS. Lees meer/Read more

NIB 33 van 2016 : Korporatiewe Geskenke, IQMS & PMDS Betalings / Corporate Gifts, IQMS & PMDS Payments. Lees meer/Read more

NIB 32A van 2016 : Lys van Registrasies : SAOU Leiersberaad (NW) 11 en 12 November 2016 / Registration List : SAOU Leadership Conference (NW) 11 and 12 November 2016. Lees meer/Read more

NIB 32 van 2016 : Konstitueringsvergadering van SAOU NW PUR / Constituting meeting of SAOU NW PEC. Lees meer/Read more

NIB 31 van 2016 : Lys van registrasies : SAOU Leierberaad / Registration List : SAOU Leadership Conference 11 & 12 November 2016. Lees meer/Read more

NIB 30 van 2016 : Leierberaad / Leadership Conference 11 & 12 November 2016. Lees meer/Read more

NIB 29 van 2016 : Verkiesing 2016 – Uitslae / Election 2016 – Results. Lees meer/Read more

NIB 28 van 2016 : Leiersberaad 2016, Konka Kampe, Rustenburg / Leadership Conference 2016. Lees meer/Read more

NIB 27 van 2016 : Volg binnekort

NIB 26 van 2016 : Verkiesing / Election 2016. Lees meer/Read more

NIB 25 van 2016 : Nasionale Hoofdesimposium / National Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

NIB 24 van 2016 : Promosieposte / Promotional Posts. Lees meer/Read more

NIB 23 van 2016 : Vakaturelys Wes-Kaap / Vacancy Circular Western Cape. Lees meer/Read more

NIB 22 van 2016 : Vakaturelys / Vacancy Circular Mpumalanga. Lees meer/Read more

NIB 21 van 2016 : Gauteng Vakaturelys – Posvlak 1 (Opvoeder), Adjunkhoof en Hoofposte / Gauteng Vacancy List – Post Level 1 (Educator), Deputy Principal and Principal Posts. Lees meer/Read more

NIB 20 van 2016 : Vakaturelys vir Bevorderingsposte / Vacancy List for Promotional Posts – North West Circular 6 of 2016. Lees meer/Read more

NIB 19 van 2016 : SAOU Inligtingsvergaderings / SAOU Information Meetings. Lees meer/Read more

NIB 18 van 2016 : Werkswinkel vir Bestuurspanne – Is ek op die regte pad? Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 2/2016 : Wiskunde en Natuurwetenskap – Registrasie Lees meer
Mathematics and Natural Science – Registration Read more

NIB 17 van 2016 : Dissipline Werkswinkel / Discipline Workshop, 25 April 2016. Lees meer/Read more

NIB 16 van 2016 : Langdienserkenning vir Opvoeders, PSCBC Resolusie 1 van 2012 / Long Service Recognition, PSCBC Resolution 1 of 2012. Lees meer/Read more

NIB 15 van 2016 : POD Werkswinkel : SIAS Implementering / POD Workshop : SIAS Implementation. Lees meer/Read more

NIB 14 van 2016 : Oop Vakaturelyste in Limpopo : Vakante Hoofposte, Adjunkhoofposte, Departementshoofposte / Open Vacancy Lists in Limpopo : Vacant Principal Posts, Deputy Principal Posts, Head of Department Posts. Lees meer/Read more

NIB 13 van 2016 : Werkswinkel : Fasilitering van ‘n soomlose oorgang van Gr 3 na Gr 4 / Workshop : Facilitating a seamless transition from Gr 3 to Gr 4. Lees meer/Read more

NIB 12 van 2016 : Wysiging aan die Jaarprogram van die SAOU NWP : SIAS Implementering / Change to the programme of the SAOU NWP : SIAS Implementation. Lees meer/Read more

NIB 11 van 2016 : Mediese Subsidie aanpassings / Medical Aid Adjustments. Lees meer/Read more

NIB 10 van 2016 : Bemagtigingsessie Skoolgereedheid en Skryfvaardigheid : Die invloed daarvan op Graad R en 1 / Empowerment Session School Readiness and Writing Skills : The influence on Grade R and 1. Lees meer/Read more

NIB 09 van 2016 : Dissipline Bemagtigingsgeleenthede, 27 Februarie 2016 / Discipline Empowerment session, 27 February 2016. Lees meer/Read more

NIB 08 van 2016 : Vakaturelys 5 2016 : Beskikbare Hoofposte by skole in die NWP / Vacancy List 5 2016 : School Principals in the NWP. Lees meer/Read more

NIB 07 van 2016 : Inligtingsvergaderings : Pensioenaangeleenthede / Information Meetings : Pension Matters. Lees meer/Read more

NIB 06 van 2016 : Inligtingsvergadering : Beginneronderwysers / Information Meetings : Novice Teachers. Lees meer/Read more

NIB 05 van 2016 : Dissipline Bemagtigingsgeleentheid, 27 Feb’2016 / Discipline Empowerment Session, 27 Feb’2016. Lees meer/Read more

NIB 04 van 2016 : SAOU (NWP) Aanstelling : Professionele Konsultant Mnr Dougie Golden / SAOU (NWP) Appointment : Professional Consultant Mr Dougie Golden. Lees meer/Read more

NIB 03 van 2016 : 1% IQMS. Lees meer/Read more

NIB 02 van 2016: Aanpassing van Behuisingstoelaag vir Huiseienaars / Adjustment of Housing Allowance for Home-Owners. Lees meer/Read more

NIB 01 van 2016 : Welkom terug, Datumreservering / Welcome back, Reservation of dates. Lees meer/Read more