NORTHERN CAPE NEWSLETTERS 2018 | NOORD-KAAP NUUSBRIEWE 2018

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2018 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2018

NORTHERN CAPE NEWSLETTERS | NOORD-KAAP NUUSBRIEWE

Nuusbief 42 van 2018 : Vakansiegroete / Holiday greetings. Lees meer/Read more

Nuusbief 41 van 2018 : Aanpassing van GEMS Subsidie 2019 / Adjustment of GEMS Subsidy 2019. Lees meer/Read more

Nuusbief 40 van 2018 : Skoolhoofdeseminaar, Sol Plaatjies Universiteit, Kimberley, 28 Feb’19 tot 1 Maart’19 / Principal Seminar, Sol Plaatjies University, Kimberley, 28 Feb’19 till 1 March’19. Lees meer/Read more

Nuusbief 39 van 2018 : Opleiding en Bemagtiging vir 2019, Waarneming in ‘n hoër pos, Insentiewe / Training and Empowerment for 2019, Acting in a higher post, Incentives. Lees meer/Read more

Nuusbief 38 van 2018 : Datums van skoolsluiting, Presteerder, Oorplasings, Korporatiewe Geskenk / School Closing Dates, Performer, Transfers, Corporate Gifts. Lees meer/Read more

Nuusbief 37 van 2018 : IQMS, Korter skoolvakansie / IQMS, Shorter School Holiday. Lees meer/Read more

Nuusbief 36 van 2018 : Die Burger Jeugleierskongres, 14 – 20 Desember 2018 / Die Burger Youth Leadership Conference, 14 – 20 December 2018. Lees meer/Read more

Nuusbief 35 van 2018 : Ledesyfers, Uitdagings / Member numbers, Challenges. Lees meer/Read more

Nuusbief 34 van 2018 : Nuwe Voltydse Vakbondverteenwoordigers, Insentiewe, IQMS Betalings / Newly Appointed Full Time Shop Stewards, Incentives, IQMS Payments. Lees meer/Read more

2019 School Calender

Nuusbief 33 van 2018 : Ons sê Totsiens / Saying good bye. Lees meer/Read more

Nuusbief 32 van 2018 : Oproep tot Publieke Deelname / Call for Public Comment. Lees meer/Read more

Nuusbief 31 van 2018 : Twee Vakatures Voltydse Vakbondverteenwoordigers (VVV) SAOU Noord-Kaap / Two Vacancies Full-Time Shop Stewards (FSS) SAOU Northern Cape. Lees meer/Read more

Nuusbief 30 van 2018 : Wat is my regte? Grieweproses, SBL-Kontrakte / What is my right? – Grievance Procedure, SGB Contracts. Lees meer/Read more

Nuusbief 29 van 2018 : Gelukkige Vroudeag 2018 / Happy Women’s Day 2018. Lees meer/Read more

Nuusbief 28 van 2018 : PUR Tussenverkiesing, Bemagtiging vir Sekretaresses en Admin Personeel / PEC By-Election, Empowerment for Secretaries & Admin Staff. Lees meer/Read more

Nuusbief 27 van 2018 : Tussenverkiesing in Hantam, Geskenk vir Skoolverteenwoordigers / Hantam By-Election, School Representative’s Gift. Lees meer/Read more

Nuusbief 26 van 2018 : Salarisaanpassing 2018 / Salary Adjustment 2018. Lees meer/Read more

Nuusbief 25 van 2018 : Internskappe, Bemagtiging vir Sekretaresses en Admin / Internships, Empowerment for Secretaries and Admin Staff. Lees meer/Read more

Nuusbief 24 van 2018 : GEMS, SARO / GEMS, SACE. Lees meer/Read more

Nuusbief 23 van 2018 : Sekretaresse & Admin Seminaar / Secretary & Admin Seminar. Lees meer/Read more

Nuusbief 22 van 2018 : Drukspykers op die vloer! / Nails on the floor! Lees meer/Read more

Nuusbief 21 van 2018 : Seminaar vir Sekretaresses en Admin Personeel by skole / Seminar for Secretaries and Admin Staff. Lees meer/Read more

Nuusbief 20 van 2018 : Insentiewe / Incentives. Lees meer/Read more

Nuusbief 19 van 2018 : Gelukkige Moedersdag / Happy Mothersday. Lees meer/Read more

Nuusbief 18 van 2018 : Konnekt 2018 – Verhoudings maak saak, Mei 2018 / Konnekt 2018 – Relationship matter, May 2018. Lees meer/Read more

Nuusbief 17 van 2018 : SAOU Roadshow – Verhoudings maak saak, Mei 2018 / SAOU Roadshow – Relationship matter, May 2018. Lees meer/Read more

Nuusbief 16 van 2018 : Huldeblyk tydens Hoofdesimposium / Tribute during Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

Nuusbief 15 van 2018 : Salarisonderhandelinge – Die Feite / Salary Negotiations – The Facts. Lees meer/Read more

Nuusbief 14 van 2018 : Geseënde Paasfees / Happy Easter. Lees meer/Read more

Nuusbief 13 van 2018 : Grief – Insentiewe / Grievance – Incentives. Lees meer/Read more

Nuusbief 12 van 2018 : Werksaamhede by die Provinsiale RAVO, Arbeidsaksie / Provincial Chamber of ELRC, Labour action. Lees meer/Read more

Nuusbief 11 van 2018 : Werkswinkel vir Skoolbestuur – Skoolbestuur in tye van verandering / Workshop for School Management – School management in times of change. Lees meer/Read more

Nuusbief 10 van 2018 : Agterstallige Salarisse / Outstanding Salaries. Lees meer/Read more

Nuusbief 9 van 2018 : Hernuwing van lidmaatskap, Werwing van nuwe lede / Renewal of membership, Recruiting new members. Lees meer/Read more

Nuusbief 8 van 2018 : Bemagtiging – Rassisme in die werkplek, My veiligheid in die skool omgewing / Empowerment – Racism in the workplace, My safety in the school environment, April 2018. Lees meer/Read more

Nuusbief 7 van 2018 : SBL Verkiesings, Behuisingstoelaag, Die Michael Pachut Sage / SGB Elections, Housing Allowance, The Michael Pachut Saga. Lees meer/Read more

Nuusbief 6 van 2018 : Bemagtigingsessie, LS Newton, 8 Maart 201 / Empowerment session, Newton PS, 8 March 2018. Lees meer/Read more

Nuusbief 5 van 2018 : SAOU Personeelontwikkeling – Hoe oorleef ek, want ek gee, en en ek gee en ek gee… Hoe hou ek my emmer vol? Lees meer/Read more

Nuusbief 4 van 2018 : Omskakelings – Die SAOU verklaar ‘n grief / Conversions – The SAOU declares a grievance. Lees meer/Read more

Nuusbief 3 van 2018 : Belangrike datums / Important dates. Lees meer/Read more

Nuusbief 2 van 2018 : Skoolverteenwoordigers, Matriekuitslae 2017, Road Trip (Bemagtiging) NB datums, Skoolhoofdeseminaar, OLSOB Werswinkel, GEMS / School Representatives, Matric Results 2017, Road Trip (Empowerment) NB Dates, Principal Seminar, ELSEN Empowerment, GEMS. Lees meer/Read more

Nuusbief 1 van 2018 : Welkom Terug / Welcome Back. Lees meer/Read more