NORTHERN CAPE NEWSLETTERS | NOORD-KAAP NUUSBRIEWE 2017

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2017 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2017

NORTHERN CAPE NEWSLETTERS | NOORD-KAAP NUUSBRIEWE

Nuusbief 39 van 2017 : Vakansiegroete, Belangrike datums / Important dates. Lees meer/Read more

Nuusbief 38 van 2017 : Bemagtigingsessie / Empowerment session. Lees meer/Read more

Nuusbief 37 van 2017 : Skoolhoofdeseminaar 2018 / School Principal’s Seminaar 2018. Lees meer/Read more

Nuusbief 36 van 2017 : Privinsiale Onderwystoekennings 2017, Skoolhoofdeseminaar 2018 / Provincial Teacher Awards 2017, Principal’s Seminar 2018. Lees meer/Read more

Nuusbief 35 van 2017 : #SkoolKaping / #SchoolCapture. Lees meer/Read more

Nuusbief 34 van 2017 : Bemagtiging, Omskakelings, Aansoek om Spresiale Onderrig, Ledetal / Empowerment, Conversions, Application for Special needs Education, Member numbers. Lees meer/Read more

Nuusbief 33 van 2017 : Skoolhoofde – SAOU NKP Jaarprogram 2018 / Principals – SAOU NCP 2018 Programme. Lees meer/Read more

Nuusbief 32 van 2017 : World Teacher’s Day. Read more

Nuusbief 31 van 2017 : Beoogde COSATU-staking / Planned strike by COSATU. Lees meer/Read more

Nuusbief 30 van 2017 : SBL Kontrakte, 2018 Personeelvoorsiening, SAOU NKP Ledesyfers / SGB Contract, 2018 Staff Establishment, SAOU NCP Member Numbers. Lees meer/Read more

Nuusbief 29 van 2017 : Die bestuur en hantering van uitdagende en aggressiewe gedrag in hoofstoom laer- en hoërskole, asook OLSOB-skole, 19 Okt 2017 / Managing challenging and aggressive behaviour in public primary- and secondary schools, as well as ELSEN Schools, 19 Oct 2017. Lees meer/Read more

Nuusbief 28 van 2017 : Verlof, Betaling van plaasvervanger, Sekretaressedag / Leave, Payment of substitutes, Secretary Day. Lees meer/Read more

Nuusbief 27 van 2017 : Huldeblyk tydens Hoofdesimposium / Tribute during Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

Nuusbief 26 van 2017 : Godsdiensbeoefening in skole / Religious observances in schools. Lees meer/Read more

Nuusbief 25 van 2017 : Herinnering : Finansiële Opleiding vir Skoolbesture, 9 Augustus 2017 / Reminder : Financial Training Workshop, 9 August 2017. Lees meer/Read more

Nuusbief 24 van 2017 : Baie geluk, Bemagtigingsessies, Skoolhoofdesimposium / Congratulations, Empowerment Sessions, Principal’s Symposium. Lees meer/Read more

Nuusbief 23 van 2017 : Wintervakansie / Winter holiday. Lees meer/Read more

Nuusbief 22 van 2017 : Finansiële Opleiding vir Skoolbesture, 9 Augustus 2017 / Financial Training Workshop, 9 August 2017. Lees meer/Read more

Nuusbief 21 van 2017 : SAOU Bemagtigingsessie, Huurders en die GEHS, GEMS / SAOU Empowerment session, Tenants and the GEHS, GEMS. Lees meer/Read more

Nuusbief 20 van 2017 : POD Bemagtigingsessie / PSS Empowerment session – I can vs IQ – Moet ek hier werk, of wil ek hier werk. Lees meer/Read more

Nuusbief 19 van 2017 : Sekretaressedag / Secretary Day, 6 September 2017. Lees meer/Read more

Nuusbief 18 van 2017 : Finansiële Opleiding vir Skoolbesture, 9 Augustus 2017 / Financial Training Workshop, 9 August 2017. Lees meer/Read more

Nuusbief 17 van 2017 : Vakaturelys, Plaasvervangers tydens verlof, Vervroegde Aftrede, Waarnemerstoelaes / Vacancy List, Substitutes during leave, Early retirement, Acting allowances. Lees meer/Read more

Nuusbief 16 van 2017 : Bemagtigingsgeleenthede in die Tweede Semester 2017 / Empowerment sessions for the Second Semester 2017. Lees meer/Read more

Nuusbief 15 van 2017 : Vir aandag – Skoolverteenwoordigers / For attention – School representatives. Lees meer/Read more

Nuusbief 14 van 2017 : SAOU POD Bemagtiging, 23 Mei 2017 / SAOU POD Empowerment, 23 May 2017. Lees meer/Read more

Nuusbief 13 van 2017 : Vervroegde Aftrede, Bemagtiging deur POD / Early Retirement, Empowerment sessions. Lees meer/Read more

Nuusbief 12 van 2017 : SAOU Hoofdesimposium 2017 / SAOU Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

Nuusbief 11 van 2017 : SAOU POD kom na ‘n dorp naby jou – Bemagtigingsessies / SAOU PSS is coming to a town near you – Empowerment sessions. Lees meer/Read more

Nuusbief 10 van 2017 : SAOU Nasionale Kongres 2017 – 40 Jaar SAOU Lidmaatskap, Lys van afgestorwe lede / SAOU National Congress 2017 – 40 Years SAOU Membership, List of deceased members. Lees meer/Read more

Nuusbief 9 van 2017 : KABV, SASAMS en nuwe gewigte vir Gr R – 3, Verlof en betaling van ‘n plaasvervanger, Salarisverhoging / CAPS, SASAMS and new weightings for Fr R – 3, Leave and the payment of a substitute, Salary increase. Lees meer/Read more

Nuusbief 8 van 2017 : Aanvraag van Benoemings – SAOU Onderwystoekennings. Lees meer

Nuusbief 7 van 2017 : Salarisse – Tydelike Onderwysers, Ledegetal / Salaries – Temporary Teachers, Member numbers. Lees meer/Read more

Nuusbief 6 van 2017 : Baie Belangrik!! Hoofde Seminaar op Douglas, 20 Feb’17 / Very Important!! Principle Seminar at Douglas, 20 Feb’17. Lees meer/Read more

Nuusbief 5 van 2017 : Ongekwalifiseerde Onderwysers, Aanstellingsbriewe en Diensaanvaarding / Under- or Unqualified Teachers, Appointment letters and Assumption of Duty. Lees meer/Read more

Nuusbief 4 van 2017 : Aanvraag van Benoemings – SAOU Onderwystoekennings – SAOU erken lede se onderwysprestasies / Call for Nominations – SAOU Teaching Awards – SAOU acknowledges the achievements of members. Lees meer/Read more

Nuusbief 3 van 2017 : Baie Belangrik! / Very Important! Lees meer/Read more

Nuusbief 2 van 2017 : Verkiesing van SAOU-Skoolverteenwoordiger 2017 / Election of SAOU school representatives 2017. Lees meer/Read more

Nuusbief 1 van 2017 : Welkom Terug, Matriek 2016, Opleiding / Welcome back, Matric 2016, Training. Lees meer/Read more