Professional Newsletters 2015

PROFESSIONAL NEWSLETTERS 2015 | PROFESSIONELE NUUSBRIEWE 2015

Nuusbrief 33 van 2015 : Senior Fase : Opname in terme van punte aanpassing, slaagvereistes en punte samestelling / Senior Phase : Survey in terms of adjustment of marks, promotion requirements and mark compilation. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 32 van 2015 : Professionele Leergemeenskappe (PLG’S) / Professional Learning Communities (PLC’S). Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 31 van 2015 : Poor performance in Maths Inclusive Education Moedeloos? Oorweldig? Oorwerk? The SAOU might have the answer. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 30 van 2015 : Getting on Board : Samewerking vermag die ondenkbare. Wil jy deel wees? Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 29 van 2015 : Moedertaalonderrig kan die verskil maak. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 28 van 2015 : Promosie, Progressie, Kondonering en die implikasie van Nasionale Assessering Omsendskrywe No 3 van 2015 in terme van punte aanpassing vir die Senior Fase (Grade 7-9) / Promotion, Progression, Condonation and the implications of National Assessment Circular No 3 of 2015 in terms of mark adjustment for the Senior Phase (Grades 7-9). Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 27 van 2015 : Wiskunde Werkswinkel Gauteng / Mathematics Workshop Gauteng. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 26 van 2015 : Die SAOU en JNA : Hoekom is die streep getrek? / The SAOU and ANA : Why has the line been drawn? Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 25 van 2015 : Opleidingsgeleentheid : Delphi – Beste praktyke en wenke van ‘n wenner / Training session : Delphi – Best practices and tips from a winner. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 24 van 2015 : Inkrementele implementering van afrikatale / Incremental implementation of african languages. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 23 van 2015 : Geskiedenis as verpligte vak / History as compulsory subject. Kliek hier hier vir meer inligting.

Nuusbrief 22 van 2015 : Pretoria Simposium : Inklusiewe Onderwys en Spesiale Onderwysbehoeftes : Tema – Superhero’s / Pretoria Symposium : Inclusive Education and Special Needs Education : Theme – Super Heroes. Kliek hier vir nuusbrief.

Nuusbrief 21 van 2015 : Nasionale Simposium : Inklusiewe Onderwys en Spesiale Onderwysbehoeftes : Tema – Superhero’s / National Symposium : Inclusive Education and Special Needs Education : Theme – Super Heroes. Kliek hier vir nuusbrief. Noordelike Program/Northern Program. Suidelike Program/Southern Program.

Nuusbrief 20 van 2015 : JNA Konsep Beleidsdokument / ANA Draft Policy. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 19 van 2015 : VOO Literatuur / FET Literature. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 18 van 2015 : Riglyn vir die Implementering van Promosie en Progressie / Guideline for the Implementation of Promotion and Progression. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 17 van 2015 : Inisiatiewe vir die tweede helfte van 2015 / Initiatives for the second semester of 2015. Kliek hier vir die nuusbrief. / Draft National Norms and Standards / List of Sample Schools.

Nuusbrief 16 van 2015 : Tegniese Studierigting / Technical Field of Study. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 15 van 2015 : Konsepkalender vir die 2017 Akademiese Jaar / Proposed School Calendar for the 2017 Academic Year. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 14 van 2015 : OLSOB Somposium, 11 & 12 September 2015, Wes-Kaap en 18 & 19 September 2015, Gauteng / ELSEN Symposium, 11 & 12 September 2015, Western Cape and 18 & 19 September 2015, Gauteng. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 13 van 2015 : SARO vereistes ten opsigte van Professionele Ontwikkelingspunte / SACE requirements regarding Continious Professional Educator Development Points. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 12 van 2015 : Nasionale Senior Sertifikaat Eksamen : Konseprooster 2016 / National Senior Certificate Examination : 2016 Draft Timetable. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 11 van 2015 : Die Beginsel van Kondonering / The Principle of Condonation. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 10 van 2015 : Praktiese Implementeringsimplikasies van die Progressiebeginsel / Practical Implications of Progression. Kliek hier vir meer inligting

Nuusbrief 9 van 2015 : Konsessie Opleiding / Cencessions Training. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 8 van 2015 : Analise van die Nasionale Senior Sertifikaat Uitslae 2014 / Analysis of the National Senior Certificate Results 2014. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 7 van 2015 : Jaarlikse Nasionale Assessering : Beweeg on in die regte rigting? / Annual National Assessment : Are we moving in the right direction? Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 6 van 2015 : Progressie, Promosie en Kondonering / Progression, Promotion and Condonation. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 5 van 2015 : Die “1+4 Intervensiemodel” / The “1+4 Intervention Model” Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 4 van 2015 : Nuutste inligting rakende inkrementele implementering van Afrikatale (IIAT) / Update regarding incremental implementation of African languages (IIAL). Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 3 van 2015 : Hersiene SIAS Beleid / Revised SIAS Policy. Kliek hier vir meer inligting.

Nuusbrief 2 van 2015 : Konsepwysigings aan die NKV en versoek tot kommentaar / Draft amendments to the NCS and request to comment. Kliek hier vir meer inligting. Kliek hier vir Staatskoerant / Government Gazette Vol. 593, No 38225.

Nuusbrief 1 van 2015 : Welkom terug / Welcome back. Kliek hier vir meer inligting.