PROFESSIONAL NEWSLETTERS 2016

prof_news_icon

PROFESSIONAL NEWSLETTERS 2016 | PROFESSIONELE NUUSBRIEWE 2016

Insig/Insight 14 of 2016 : Kennisbou 2017 – Wees die verskil / Knowledge Builder 2017 – Be the difference. Lees meer/Read more

Insig/Insight 13 of 2016 : Nasionale Assessering Omsendskrywe No3 van 2016 / National Assessment Circular No3 of 2016. Lees meer/Read more

Insig/Insight 12 of 2016 : Inkrementele Implementering van Afrikatale, Bepaling van Opleidingbehoeftes / Incremental Implementation of African Languages, Determination of Training needs. Lees meer/Read more

Insig/Insight 11 of 2016 : Bepaling van Opleidingsbehoeftes 2017 / Determonation of Training needs 2017. Lees meer/Read more

Insig/Insight 10 of 2016 : Uitnodiging om kommentaar in te stuur op die Konsepbeleid en Leerprogramme vir kinders wat erg verstandelik gestrem is / Call for comments : Draft Policy and Learning  Programme for children with severe to profound learning disabilities. Lees meer/Read more

Insig/Insight 8 of 2016 : Die tegniese studierigting, Literatuurstudies vir implementering vir Graad 12 in 2017 / The technical field of study, Literature studies for implementation in Grade 12 in 2017. Lees meer/Read more

Insig/Insight 7 of 2016 : Nasionale Assessering : Wat wag in die toekoms? / National Assessment : What does the future hold? Lees meer/Read more

Insig/Insight 6 of 2016 : Kriteria vir Progressie in Grade 10-12 / Criteria for Progression in Grades 10-12. Lees meer/Read more

Insig/Insight 5 of 2016 : Konseprooster vir die NSS November 2017 eksamen / Draft timetable for the NSC 2017 November examination. Lees meer/Read more

Insig/Insight 4 of 2016 : Belangrike veranderinge aan NPPPR Beleid / Important changes to NPPPR Policy. Lees meer/Read more

Insig/Insight 3 of 2016 : Nee!! Het ek dit gemis? What?? No one told me!!  Lees meer/Read more.   Kliek hier vir video/Click here for clip

Insig/Insight 2 of 2016 : Hoe vergelyk SA Kurrikulum op Internasionale vlak? / How does the SA Curriculum compare with International Standards? Lees meer/Read more

Insig/Insight 1 of 2016 : Konsepbeleidsdokument : Kurrikulum en Assessering (Graad 1-3) / The Draft Policy on Curriculum and Assessment (Grade 1-3). Lees meer/Read more

Nuusbrief 10 van 2016 : Konsep Norme en Standaarde vir Publieke skole wat onderwys verskaf met ‘n gespesialiseerde fokus (Fokus-Skole) / Draft Norms and Standards for Public Schools that provide education with a specialised focus (Focus Schools). Lees meer/Read more

Nuusbrief 9 van 2016 : Gratis aanlyn Kursus in Inklusiewe Onderwys / Free Online Course in Inclusive Education. Lees meer/Read more

Nuusbrief 8 van 2016: Rapportering en aanwending van die JNA 2015 uitslae / Reporting and utilisation of the 2015 ANA results Lees meer/Read more

Nuusbrief 7 van 2016 : Konsepkalender vir die 2019 Akademiese Jaar / Proposed School Calendar for the 2019 Academic Year. Lees meer/Read more

Nuusbrief 6 van 2016 : Lees meer/Read more

Belangrike veranderinge aan Beleid/Important changes to Policy

Nuusbrief 5 van 2016 : Terugvoer oor die ontwikkeling van ‘n Beroepsgerigte en Vaardigheidskurrikulum / Feedback regarding the development of a Skills and Vocational Curriculum. Lees meer/Read more

Nuusbrief 4 van 2016 : Lees meer/Read more

Jongste stand van sake oor die Professionele Ontwikkelingspunte-Sisteem van SARO/Current state of the SACE Continious Professional Development Point System

Nuusbrief 3 van 2016 : Terugvoer oor die ontwikkeling van ‘n Beroepsgerigte en Vaardigheidskurrikulum / Feedback regarding the development of a Skills and Vocational Curriculum. Lees meer/Read more

Analise van die Nasionale Senior Sertifikaat Uitslae 2015/Analysis of the National Senior Certificate Results 2015. / Drie Studierigtings in Basiese Onderwys/Three-Tier System within Basic Education

Nuusbrief 2 van 2016 : ATKV Opstelkompetisie. Lees meer/Read more. Inskrywingsvorm Skryfkompetisie vir Senior Leerders. / Inskrywingsvorm Skryfkompetisie vir Junior Leerders. / Opstelkompitisie 2016

Nuusbrief 1 van 2016 : Regulasieveranderinge met betrekking tot die SA Kurrikulum vir gebaretaal en gepaardgaande slaagvereistes vir dowe leerders / Regulation changes pertaining to the SA Sign Language Curriculum and pass requirements for deaf learners. Lees meer/Read more