PROFESSIONAL NEWSLETTERS 2018 | PROFESSIONELE NUUSBRIEWE 2018

prof_news_icon

PROFESSIONAL NEWSLETTERS 2018 | PROFESSIONELE NUUSBRIEWE 2018

Nuusbrief 30 van 2018: Afsluiting en Groete 2018 / Conclusion and Greetings 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 29 van 2018: Polisieklaring – SARO / Police Clearance – SACE. Lees meer/Read more

Nuusbrief 28 van 2018: SARO Opname vir hoofde van skole met interns/studente / SACE Survey for schools with interns/students. Lees meer/Read more

Nuusbrief 27 van 2018: Registrasie by SARO – mag persone wat voorlopig by SARO geregistreer is, skoolhou sonder toesig van ‘n gekwalifiseerde opvoeder? / Registration at SACE – may persons who are provisionally registered at SACE, teach a class without supervision by a qualified teacher? Lees meer/Read more

Nuusbrief 26 van 2018: Progressie, Promosie en Kondonering 2018 / Progression, Promotion and Condonation 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 25 van 2018: Registrasie van Onderwysers by SARO / Registration of Teachers with SACE. Lees meer/Read more

Nuusbrief 24 van 2018: Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders (SARO) / Registration with the South African Council for Educators (SACE). Lees meer/Read more

Nuusbrief 23 van 2018: Versoek om Publieke Kommentaar te lewer : “Technical Occupational Subject” / Call for Comments: Technical Occupational Subjects. Lees meer/Read more

Nuusbrief 22 van 2018: Aangewese vakke, Suksesvolle skole bou op die insette van suksesvolle gemeenskappe / Designated Subjects, Successful schools build on the efforts of successful communities. Lees meer/Read more

Nuusbrief 21 van 2018: Belangrik – Nasionale Omsendskrywe 1 van 2018 Punte- Aanpassings en Spesiale Kondonering Dispensasie vir leerders in die Senior Fase (Gr 7-9), Suksesvolle skole bou op die insette van suksesvolle gemeenskappe / Important – National Circular 1 of 2018 Marks Adjustments and a Special Condonation Dispensation for learners in the Senior Phase (Gr 7-9), Successful schools build on the effort of successful communities. Lees meer/Read more

Nuusbrief 20 van 2018: Moet selfone in skole toegelaat word?, Oproep tot Publieke Deelname / Should cell phones be allowed in schools?, Call for Public Comment. Lees meer/Read more

Nuusbrief 19 van 2018: Oproep tot Publieke Deelname – Lewer kommentaar op die voorgestelde veranderinge aan Hoofstuk 4 van die KABV / Call for Public Comment – Comment on the Draft Amendments to Chapter 4 of the CAPS Statement. Lees meer/Read more

Nuusbrief 18 van 2018: Posvlak 1 Opvoeders – SAOU POD Simposium – #Toekomsgereed! / Post Level 1 Educators – SAOU PDS Symposium – #Futureready! Lees meer/Read more

Nuusbrief 17 van 2018: Posvlak 1 Opvoeders – SAOU POD Simposium – #Toekomsgereed!, Kommer oor omvattende seksualiteitsonderrig (CSE) / Post Level 1 Educators – SAOU PDS Symposium – #Futureready!, Concern about the proposed CSE Policy. Lees meer/Read more

Nuusbrief 16 van 2018: Welkom terug, Onafhanklike skole / Welcome back, Independent schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief 15 van 2018: Versoek om publieke kommentaar / Call for public comments Lees meer/Read more

Nuusbrief 14 van 2018: Skryf nou in vir die Wiskunde-en-Weteskap-Olimpiade en staan ‘n kans om te WEN! / Enter the Maths and Science Olympiad now and stand a chance to WIN! Lees meer/Read more

Nuusbrief 13 van 2018: Dié Skoolbestuurspanne is wenners / These School Management Teams are winners. Lees meer/Read more

Nuusbrief 12 van 2018: POD van die SAOU, Aangewese Vakke, Geskiedenis / PDS of the SAOU, Designated subjects, History. Lees meer/Read more

Nuusbrief 11 van 2018: Kies so die regte skool / Opdaterings in die Manual for School Management, Werkswinkel vir Skoolbesture 2018 / This is how one goes about choosing the right school for your child, Updates in the Manual for School Management, Workshop for School Management. Lees meer/Read more

Nuusbrief 10 van 2018: Wiskunde-en-Wetenskap-Olimpiade 2018 / Maths-and-Science-Olympiad 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 9 van 2018: Gedifferensieerde Kurrikulum en Assesseringsbeleid vir skole met leerders wat erg verstandelik gestremd is (SID – leerders) / Differentiated Curriculum and Assessment policy for learners with severe intellectual disability at SID-Schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief 8 van 2018: Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders (SARO), Werkswinkel vir Skoolbestuur 2018, Konnekt – Verhoudings maak saak / Registration with the South African Council for Educators (SACE), Workshop for School Management 2018, Konnekt – Relationships matter. Lees meer/Read more

Nuusbrief 7 van 2018: Werkswinkel vir Skoolbestuur / Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 6 van 2018: Analise van die Nasionale Senior Sertifikaat uitslae 2017, Boeliery in die skoolomgewing / Analysis of the National Senior Certificate results 2017, Bullying in the school environment. Lees meer/Read more

Nuusbrief 5 van 2018: Werkswinkel vir Skoolbestuur, 14 – 16 Junie 2018 / School for Management Workshop, 14 – 16 June 2018, Bloemfontein. Lees meer/Read more

Nuusbrief 4 van 2018: Terug-Skool-Toe-Gids vir Beginneropvoeders / Back-To-School-Guide for Beginner Teachers. Lees meer/Read more

Nuusbrief 3 van 2018: Elektroniese Meningsopname – Internskappe – Interns en Skoolhoofde, SAOU Nasionale Werkswinkel vir Skoolbesture 2018 / Electronic survey – Internships – Interns and Principals, SAOU National Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 2 van 2018: Elektroniese meningsopname – Die onderrig van lees in die Grondslag-, Intermediêre- en Senior Fases / Newsletter 2 of 2018:  Electronic survey – Teaching reading in the Foundation-, Intermediate- and Senior Phases. Lees meer/Read more

Nuusbrief 1 van 2018 / Newsletter 1 of 2018. Lees meer/Read more