Professional Newsletters

prof_news_icon

PROFESSIONAL NEWSLETTERS 2018 | PROFESSIONELE NUUSBRIEWE 2018

Nuusbrief 13 van 2018: Dié Skoolbestuurspanne is wenners / These School Management Teams are winners. Lees meer/Read more

Nuusbrief 12 van 2018: POD van die SAOU, Aangewese Vakke, Geskiedenis / PDS of the SAOU, Designated subjects, History. Lees meer/Read more

Nuusbrief 11 van 2018: Kies so die regte skool / Opdaterings in die Manual for School Management, Werkswinkel vir Skoolbesture 2018 / This is how one goes about choosing the right school for your child, Updates in the Manual for School Management, Workshop for School Management. Lees meer/Read more

Nuusbrief 10 van 2018: Wiskunde-en-Wetenskap-Olimpiade 2018 / Maths-and-Science-Olympiad 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 9 van 2018: Gedifferensieerde Kurrikulum en Assesseringsbeleid vir skole met leerders wat erg verstandelik gestremd is (SID – leerders) / Differentiated Curriculum and Assessment policy for learners with severe intellectual disability at SID-Schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief 8 van 2018: Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders (SARO), Werkswinkel vir Skoolbestuur 2018, Konnekt – Verhoudings maak saak / Registration with the South African Council for Educators (SACE), Workshop for School Management 2018, Konnekt – Relationships matter. Lees meer/Read more

Nuusbrief 7 van 2018: Werkswinkel vir Skoolbestuur / Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 6 van 2018: Analise van die Nasionale Senior Sertifikaat uitslae 2017, Boeliery in die skoolomgewing / Analysis of the National Senior Certificate results 2017, Bullying in the school environment. Lees meer/Read more

Nuusbrief 5 van 2018: Werkswinkel vir Skoolbestuur, 14 – 16 Junie 2018 / School for Management Workshop, 14 – 16 June 2018, Bloemfontein. Lees meer/Read more

Nuusbrief 4 van 2018: Terug-Skool-Toe-Gids vir Beginneropvoeders / Back-To-School-Guide for Beginner Teachers. Lees meer/Read more

Nuusbrief 3 van 2018: Elektroniese Meningsopname – Internskappe – Interns en Skoolhoofde, SAOU Nasionale Werkswinkel vir Skoolbesture 2018 / Electronic survey – Internships – Interns and Principals, SAOU National Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 2 van 2018: Elektroniese meningsopname – Die onderrig van lees in die Grondslag-, Intermediêre- en Senior Fases / Newsletter 2 of 2018:  Electronic survey – Teaching reading in the Foundation-, Intermediate- and Senior Phases. Lees meer/Read more

Nuusbrief 1 van 2018 / Newsletter 1 of 2018. Lees meer/Read more