EASTERN CAPE NEWSLETTERS 2018 | OOS-KAAP NUUSBRIEWE 2018

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2018 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2018

EASTERN CAPE NEWSLETTERS | OOS-KAAP NUUSBRIEWE

E-Nuus/E-News 42 van 2018 : Kantoorsluiting / Closing of Office. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 41 van 2018 : Beginneronderwyser Opleiding, Beaconhurst Skool, 4 Feb’19 / Novice Teacher Training, Beaconhurst School, 4 Feb’19. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 40 van 2018 : GKBS, Eksamens – Merkerslyste, 2019 Postevoorsiening / IQMS, Examinations – Marker Lists, 2019 Post Provisioning. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 39 van 2018 : Hoofdesamekoms / Principals’Gathering, Pine Lodge Resort, PE, 22 & 23 Feb’19. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 38 van 2018 : Postevoorsiening 2019 / Post Provisioning 2019. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 37 van 2018 : Public Service Staff Posts – Circular 21 of 2018. Read more

E-Nuus/E-News 36 van 2018 : Teken die datum aan / Save the date. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 35 van 2018 : Die Burger Youth Leadership Conference 14 – 20 December 2018. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 34 van 2018 : Opleidingsessies, Skoolbesoeke & Sake / Training Events, School Visits & Cases. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 33 van 2018 : Our sincere condolences / Addendum for Volume 5 of 2018. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 32 van 2018 : Happy Teacher’s Day! Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 31 van 2018 : SAOU (Oos-Kaap) wens alle lede ‘n aangename vakansie toe! / SAOU (Eastern Cape) wishes all members a pleasant holiday! Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 30 van 2018 : Inligting ontvang vanaf Dept van Onderwys / Information received from Dept of Education. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 29 van 2018 : Open Post Bulletin for Principals, Deputy Principals and HOD’s. Read more

E-Nuus/E-News 28 van 2018 : Inklusiewe Onderwys – Differensiasie in die klaskamer en die praktiese implementering van die SIAS beleid / Inclusive Education – Differentiation in the Classroom and the practical implementation of the SIAS Policy. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 27 van 2018 : Postevoorsiening 2019 : Vorderingsverslag Konsultasieproses / Post provisioning 2019 : Update Consultation process. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 26 van 2018 : Dringende boodskap aan alle Onderwysers / Urgent Message to all Teachers. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 25 van 2018 : ERRATUM – Open Educator Post 4 of 2018 / ERRATUM – Bulletin Vol 4 of 2018. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 24 van 2018 : Totsiens, Opleiding / Goodbye, Training. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 23 van 2018 : Growth and Sustainability – Ensuring the future of the Small and Medium Independent School. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 22 van 2018 : Gratis SAOU Geskenk / Free SAOU Gift. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 21 van 2018 : Gelukkige Vrouedag / Happy Women’s Day. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 20 van 2018 : Sosiale Media Werkswinkel / Social Media Workshop. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 19 van 2018 : Bederfdag / Admin Pamper Day, 9 September’18. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 18 van 2018 : Welkom terug, SAOU Opleiding, Teken die datum aan / Welcome back, SAOU Training, Save the date. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 17 van 2018 : Salarisaanpassings, Departementele Opleiding / Salary Adjustments, Departmental Training. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 16 van 2018 : PUR telefoonkonferensie met verwysing na Nasionale Nuusbrief 26A/B van 2018 / Executive Member Committee telephone conference with reference to National Newsletter 26A/B of 2018. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 15 van 2018 : Komende Opleidingsgeleenthede, Nasionale Senior Sertifikaat 2017, Salarisaanpassing en verbetering van Diensvoorwaardes 2018 / Upcoming Training Events, National Senior Certificate 2017, Salary Admission and improvement of Service Conditions 2018. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 14 van 2018 : Pre-Primêre Belangegroep Bemagtigingsessie / Pre-Primary Interest Group Empowerment Session. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 13 van 2018 : Huldeblyk tydens Hoofdesimposium / Tribute during Principals’ Symposium 2018. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 12 van 2018 : Welkom Terug!, Leiersberaad, Komende Opleidingsgeleenthede / Welcome Back!, Leaders’ Conference, Upcoming Training Events. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 11 van 2018 : Kantoorsluiting, Hoofdesimposium, E-Leer, Graad R / Office Closure, Principal Symposium, E-Learning, Grade R. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 10 van 2018 : Skoolbestuur in tye van verandering – Werkswinkel vir Skoolbestuur 2018 / School Management in times of change – Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 9 van 2018 : Kontemporêre Klaskamerpraktyk vir Onafhanklike Skole / Contemporary Classroom Practice for Independent Schools. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 8 van 2018 : LTSM 2018 Opname, Registrasie GEHS, Salarisprogressie (GKBS) / LTSM 2018 Survey, Enrolment GEHS, Salary Progression (IQMS). Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 7 van 2018 : Werkswinkel vir Skoolbestuur, SIAS Beleid, SARO Etiese Kode, School Management Workshop, SIAS Policy, SACE Ethical Code. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 6 van 2018 : BHL Verkiesings / SGB Elections. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 5 van 2018 : Hoofdeberaad, 9 & 10 Maart 2018 / Principals’ Conference, 9 & 10 March 2018. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 4 van 2018 : OKP Roadshow – Verhoudings maak saak / ECP Roadshow – Relationships matter. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 3 van 2018 : Opname – Tydelike Opvoeders / Survey – Temporary Teachers. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 2 van 2018 : OKP Roadshow – Verhoudings maak saak / ECP Roadshow – Relationships matter. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 1 van 2018 : Welkom, Ledekommunikasie, Lidmaatskapvorms, 2017-Leeruitslae, Welcome, Member Communication, Membership Forms.  Lees meer/Read more