LEGAL SERVICES | REGSDIENSTE

FUNCTION

The main function of Legal Services is to provide legal advice, empowerment, training and representation to the SAOU and its members with regard to labour relations. This includes disciplinary hearings, disputes and negotiations.

PROCEDURE FOR ACQUIRING OUR SERVICES

Services are acquired through referral

All queries, disciplinary matters and disputes should firstly be reported to the relevant provincial SAOU office

When a matter cannot be dealt with at provincial level, legal services will be contacted for further assistance

Members are, however, welcome to make urgent legal enquiries with the legal services

T: 012 436 0900
F: 086 557 1017
E: regsdienste@saou.co.za

FUNKSIE

Regsdienste se hoof funksie is die verlening van regsadvies, bemagtiging, opleiding en verteenwoordiging aan die SAOU en SAOU-lede waar dit betrekking het tot arbeidsverhoudinge. Hierby ingesluit is dissiplinêre verhore, dispute en onderhandelingsaangeleenthede.

PROSEDURE OM DIENSTE TE BENUT

Dienste word deur verwysing verleen

Alle navrae,  dissiplinêre aangeleenthede en dispute moet eerstens by die betrokke provinsiale SAOU kantoor aangemeld word

Indien die aangeleentheid nie deur die provinsiale kantoor hanteer kan word nie, sal die regsdienste vir verdere bystand gekontak word

Alhoewel, lede is welkom om die regsdienste met dringende regsnavrae te kontak

T: 012 436 0900
F: 086 557 1017
E: regsdienste@saou.co.za

forms_icon
elrc
grievance

ADDITIONAL INFORMATION | ADDISIONELE INLIGTING

NEWSLETTERS | NUUSBRIEWE

Nuusbrief/Newsletter 06/2019 : Gratis Seminaar – Die invloed van die Europese Konvensie van menseregte op onderwys / Free Seminar – The influence of the European Convention of human rights on education, 18 Sept 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 05/2019 : Die betekenis van “amicus curiae” / The meaning of “amicus curiae” Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 04/2019 : Privaat gebruik van kannabis – implikasie vir skole (SAOU Regsopinie) / Private use of cannabis – implications for schools (SAOU Legal Opinion). Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 03/2019 : Vaderskap-Verlof / Paternity Leave. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 02/2019 : Grey Kollege – Verlof tot Appèl – Uitspraak 17 Jan’19 / Grey College – Leave to Appeal – Judgement 17 Jan’19. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 01/2019 : Onbeplande toelating van leerders – Advies aan skoolhoofde / Unplanned admission of learners to schools in 2019 – Advice to school principals. Lees meer/Read more

NUUSBRIEWE / NEWSLETTER 2018

NUUSBRIEWE / NEWSLETTERS 2017

THE SAOU’S LEGAL TEAM | DIE SAOU REGSSPAN

Piet-Delport

PIET DELPORT

Kinny-Labuschagne

ADV KINNY LABUSCHAGNE

adriana

ADRIANA DE NECKER

gau_stephan_vd_berg-2

STEPHAN VD BERG