WESTERN CAPE NEWSLETTERS 2018 | WES-KAAP NUUSBRIEWE 2018

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2018 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2018

WESTERN CAPE NEWSLETTERS | WES-KAAP NUUSBRIEWE

Nuusflits 55 van 2018 : Boodskap van die Voorsitter : SAOU WKP / Message from the Chairman : SAOU WCP. Lees meer/Read more

Nuusflits 54 van 2018 : Opleidingsprogram 2019 / Training Programme 2019. Lees meer/Read more

Nuusflits 53 van 2018 : SAOU Korporatiewe Geskenke / SAOU Corporate Gifts. Lees meer/Read more

Nuusflits 52 van 2018 : Vakaturelys 4/2018 vir Kantoorgebaseerde Staatsdiensposte by Hoofkantoor / Vacancy Bulletin 4/2018 for Office-Based Public Service Posts at Head Office. Lees meer/Read more

Nuusflits 51 van 2018 : Opvoeders in Tydelike Kontrakposte / Educators in Temporary Contract Posts. Lees meer/Read more

Nuusflits 50 van 2018 : Betaling van Salarisaanpassing (GGBS) / Payment for Salary Progression (IQMS). Lees meer/Read more

Nuusflits 49 van 2018 : Verandering van datums vir Prosesse vir Kortlysting en Onderhoude / Change of dates for Shortlisting and Interview Processes. Lees meer/Read more

Nuusflits 48 van 2018 : Herinnering – Hoofdevergadering, 16 Okt’18, LS Brackenfell / Reminder – Principals’ Meeting, 16 Oct’18, Brackenfell PS. Lees meer/Read more

Nuusflits 47 van 2018 : Hoofdevergadering, 16 Okt’18, LS Brackenfell / Principals’ Meeting, 16 Oct’18, Brackenfell PS. Lees meer/Read more

Nuusflits 46 van 2018 : Vakaturelys 3 van 2018 / Vacancy List 3 of 2018. Lees meer/Read more

Nuusflits 45 van 2018 : Behuising : Maak seker jou aansoek is volledig / Housing : Make sure your application is complete. Lees meer/Read more

Nuusflits 44 van 2018 : 37% Addisionele Betaling aan Kontrakpersoneel / 37% Additional Payment to Contract Staff. Lees meer/Read more

Nuusflits 43 van 2018 : Beplan u om af te tree of om te bedank? / Are you planning to retire or resign? Lees meer/Read more

Nuusflits 42 van 2018 : Herinnering – Vakature Voltydse Vakbondverteenwoordiger SAOU WKP / Reminder – Vacancy Full Time Shop Steward SAOU WCP. Lees meer/Read more

Nuusflits 41 van 2018 : Herinnering – Admindag / Reminder – Admin Day 2018. Lees meer/Read more

Nuusflits 40 van 2018 : Gelukkige Vroudeag 2018 / Happy Women’s Day 2018. Lees meer/Read more

Nuusflits 39 van 2018 : Verantwoordelike gebruik van Sosiale Media / Responsible use of Social Media. Lees meer/Read more

Nuusflits 38 van 2018 : Vakature Voltydse Vakbondverteenwoordiger SAOU WKP / Vacancy Full Time Shop Steward SAOU WCP. Lees meer/Read more

Nuusflits 37 van 2018 : Vakaturelys 2/2018 vir Kantoorgebaseerde Poste by Hoofkantoor en Distrikskantore / Vacancy List 2/2018 for Office-Based Posts at Head Office and District Offices. Lees meer/Read more

Nuusflits 36 van 2018 : Admindag / Admin Day 2018. Lees meer/Read more

Nuusflits 35 van 2018 : Herinnering – Inklusiewe Onderwys : Differensiasie in die klaskamer en die praktiese implementering van die SIAS Beleid / Reminder – Inclusive Education : Differentiation in the classroom and the practical implementation of the SIAS Policy. Lees meer/Read more

Nuusflits 34 van 2018 : Inklusiewe Onderwys : Differensiasie in die klaskamer en die praktiese implementering van die SIAS Beleid / Inclusive Education : Differentiation in the classroom and the practical implementation of the SIAS Policy. Lees meer/Read more

Nuusflits 33 van 2018 : Wysiging van Wes-Kaap Provinsiale Onderwyswetgewing / Amendment of Western Cape Provincial Education Law. Lees meer/Read more

Nuusflits 32 van 2018 : Provinsiale VOO-Kurrikulum Vakkomitee / Provincial FET Curriculum Subject Committee. Lees meer/Read more

Nuusflits 31 van 2018 : Spesiale Vakaturelyste vir Kantoorgebaseerde Poste by Hoofkantoor en Distrikkantore / Special Vacancy Lists for Office-Based Posts at Head Office and District Offices. Lees meer/Read more

Nuusflits 30 van 2018 : Herinnering – Bemagtigingsontbyt vir Onderwysers / Reminder – Empowerment breakfast for Educators. Lees meer/Read more

Nuusflits 29 van 2018 : Onthou die datums – Konnekt 2018 / Save the dates – Konnekt 2018. Lees meer/Read more

Nuusflits 28 van 2018 : Nuwe Sluitingsdatum – Spesiale Vakaturelys 1 van 2018 : New closing date – Skoolhoofposte / Special Vacancy List 1 of 2018 : Principal Posts. Lees meer/Read more

Nuusflits 27 van 2018 : Spesiale Vakaturelys 1 van 2018 : Skoolhoofposte / Special Vacancy List 1 of 2018 : Principal Posts. Lees meer/Read more

Nuusflits 26 van 2018 : Bemagtigingsontbyt vir Onderwysers / Empowerment breakfast for Educators. Lees meer/Read more

Nuusflits 25 van 2018 : Hoofdevergadering, 7 en 8 Mei 2018 / Principals’ Meeting, 7 and 8 May 2018. Lees meer/Read more

Nuusflits 24 van 2018 :  Kontemporêre Klaskamerpraktyk vir Onafhanklike Skole / Contemporary Classroom Practice for Independent Schools. Lees meer/Read more

Nuusflits 23 van 2018 : Herinnering – SAOU Opleiding – Verhoudings maak saak / Reminder – SAOU Training – Relationships matter. Lees meer/Read more

Nuusflits 22 van 2018 : Huldeblyk tydens Hoofdesimposium / Tribute during Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

Nuusflits 21 van 2018 : Herinnering – Opleiding – Waarnemer tydens prosesse van kortlysting en onderhoude / Reminder – Training – Observor during processes of shortlisting and interviews. Lees meer/Read more

Nuusflits 20 van 2018 : SAOU Opleiding – Verhoudings maak saak / SAOU Training – Relationships matter. Lees meer/Read more

Nuusflits 19 van 2018 : Skoolbestuur in tye van verandering – Werkswinkel vir Skoolbestuur 2018 / School Management in times of change – Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

Nuusflits 18 van 2018 : Opleiding – Waarnemer tydens prosesse van kortlysting en onderhoude / Training – Observor during processes of shortlisting and interviews. Lees meer/Read more

Nuusflits 17 van 2018 : Uitdienstrede / Termination of Service. Lees meer/Read more

Nuusflits 16 van 2018 : 2de Kwartaal Opleidingsprogram 2018 / 2nd Term Training Programme 2018. Lees meer/Read more

Nuusflits 15 van 2018 : Beplan u om af te tree of om te bedank? / Are you planning to retire or resign? Lees meer/Read more

Nuusflits 14 van 2018 : Finansiële Bestuur / Financial Management. Lees meer/Read more

Nuusflits 13 van 2018 : Kontantbonus vir Langdienserkenning / Cash Bonus for Long Service Recognition. Lees meer/Read more

Nuusflits 12 van 2018 : Inligtingsvergadering : Kaapse Wynland Distrik / Information meeting : Cape Winelands District. Lees meer/Read more

Nuusflits 11 van 2018 : Herinnering – Opleiding vir Nuutaangestelde Onderwysers / Reminder – Training for Newly appointed Educators. Lees meer/Read more

Nuusflits 10 van 2018 : Uitdienstrede / Termination of Service. Lees meer/Read more

Nuusflits 9 van 2018 : SAOU Inligtingsvergadering, Maart 2018 / SAOU Information Meeting, March 2018. Lees meer/Read more

Nuusflits 8 van 2018 : Kontrakaanstellings / Contract Appointments. Lees meer/Read more

Nuusflits 7 van 2018 : Opleiding vir Nuutaangestelde Onderwysers / Training for Newly appointed Educators. Lees meer/Read more

Nuusflits 6 van 2018 : E-Werwing / E-Recruitment. Lees meer/Read more

Nuusflits 5 van 2018 : Hoofdevergadering, 6 Feb 2018, LS Brackenfell / Principals’ Meeting, 6 Feb 2018, Brackenfell PS. Lees meer/Read more

Nuusflits 4 van 2018 : Professionele opleiding, sagte vaardighede en werksetiket / Professional conduct, soft skills and word ethic. Lees meer/Read more

Nuusflits 3 van 2018 : Opdatering van SAOU Lede inligting / Updating SAOU Database. Lees meer/Read more

Nuusflits 2 van 2018 : Hoofdevergadering, 6 Feb’2018, LS Brackenfell / Principals’ Meeting, 6 Feb’18, PS Brackenfell. Lees meer/Read more

Nuusflits 1 van 2018 : Welkom terug / Welcome back. Lees meer/Read more