WESTERN CAPE NEWSLETTERS | WES-KAAP NUUSBRIEWE

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

WESTERN CAPE NEWSLETTERS | WES-KAAP NUUSBRIEWE

Nuusflits 49 van 2016 : Dankie & Groete / Thank you & Greetings. Lees meer/Read more

Nuusflits 48 van 2016 : Behuisingstoelaag / Housing Allowance. Lees meer/Read more

Nuusflits 47 van 2016 : Boodskap van die Voositter SAOU WKP / Message from the Chairman SAOU WCP. Lees meer/Read more

Nuusflits 46 van 2016 : Nov’16 MPU Oop Vakaturelys / Nov’16 MPU Open Vacancy List. Lees meer/Read more

Nuusflits 45 van 2016 : Dagboeke en Kalenders / Diaries and Calenders. Lees meer/Read more

Nuusflits 44 van 2016 : Vakaturelys vir Kantoorgebaseerde Opvoeders / Vacancy List for Office-Based Educators. Lees meer/Read more

Nuusflits 43 van 2016 : Hofinterdik teen SADOU en COSAS rondom sistemiese toetsing / Court inderdict against SADTU and COSAS regarding systemic testing. Lees meer/Read more

Nuusflits 42 van 2016 : Vakaturelys 3/2016 vir Bevorderingsposte / Vacancy List 3/2016 for Promotion Posts. Lees meer/Read more

Nuusflits 41 van 2016 : Vakaturelys vir Bevorderingsposte / Vacancy List for Promotion Posts. Lees meer/Read more

Nuusflits 40 van 2016 : Datumreservering / Reservation of dates 2017. Lees meer/Read more

Nuusflits 39 van 2016 : PUR Verkiesing 2016 / PEC Election 2016. Lees meer/Read more

Nuusflits 38 van 2016 : PUR Verkiesing 2016 – Uitslae / PEC Election 2016 – Results. Lees meer/Read more

Nuusflits 37 van 2016 : PUR Verkiesing 2016 / PEC Election 2016. Lees meer/Read more

Nuusflits 36 van 2016 : Herinnering aan die SAOU PUR Verkiesing / Reminder of the SAOU PEC Elections. Lees meer/Read more

Nuusflits 35 van 2016 : GGBS / IQMS. Lees meer/Read more

Nuusflits 34 van 2016 : SAOU skakel oor na nuwe elektroniese versendingstelsel / SAOU changes to a new electronic distribution system. Lees meer/Read more

Nuusflits 33 van 2016 : SAOU Verkiesing / SAOU Election 2016. Lees meer/Read more

Nuusflits 32 van 2016 : Vakature Voltydse Vakbondverteenwoordiger SAOU WKP / Vacancy Full-Time Shop Steward SAOU WCP. Lees meer/Read more

Nuusflits 31 van 2016 : PUR Verkiesingsinligting / PEC Election information. Lees meer/Read more

Nuusflits 30 van 2016 : Postevoorsiening 2017 / Staff Establishment 2017. Lees meer/Read more

Nuusflits 29 van 2016 : Betaling van 1% GGBS Salarisaanpassing / Payment of 1% IQMS Salary Progression. Lees meer/Read more

Nuusflits 28 van 2016 : Vakaturelys vir Kantoorgebaseerde Opvoeders / Vacancy List for Office-Based Educators. Lees meer/Read more

Nuusflits 27 van 2016 : Seminaar vir Administratiewe Personeel / Seminar for Administrative Staff. Lees meer/Read more

Nuusflits 26 van 2016 : Vakaturelys vir Kantoorgebaseerde Opvoeders / Vacancy List for Office-Based Educators. Lees meer/Read more

Nuusflits 25 van 2016 : Vakaturelys vir poste in Gauteng / Vacancy List for posts in Gauteng. Lees meer/Read more

Nuusflits 24 van 2016 : Nepotisme – Baantjies vir Boeties in die werksplek / Nepotism – Cronysim in the Workplace. Lees meer/Read more

Nuusflits 23 van 2016 : Hoofdevergadering, 11 Aug’16, LS Brackenfell / Principals’ Meeting, 11 Aug’16, PS Brackenfell. Lees meer/Red more

Nuusflits 22 van 2016 : Huldeblyk tydens Hoofdesimposium / Tribute during Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

Nuusflits 21 van 2016 : WKOD, Opleiding, Dissiplinêre Verhore. Lees meer/Read more

Nuusflits 20 van 2016 : Knowledge Builder III – Western Cape Additional Date. Lees meer/Read more

Nuusflits 19 van 2016 : Kennisbou III / Knowledge Builder III. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 2/2016 : Wiskunde en Natuurwetenskap – Registrasie Lees meer
Mathematics and Natural Science – Registration Read more

Nuusflits 18 van 2016 : Vakaturelys 2/2016 vir Kantoorgebaseerde Opvoeders / Cacancy List 2/2016 for Officebased Educators. Lees meer/Read more

Nuusflits 17 van 2016 : Hoofdevergadering, 10 Mei 2016, LS Brackenfell / Principals’ Meeting, 10 May 2016, Brackenfell PS. Lees meer/Read more

Nuusflits 16 van 2016 : Spesiale Vakaturelys 1 van 2016 / Special Vacancy List 1 of 2016. Lees meer/Read more

Nuusflits 15 van 2016 : Vakaturelys 1 van 2016 / Vacancy List 1 of 2016. Lees meer/Read more

Nuusflits 14 van 2016 : Vakature Voltydse Vakbondverteenwoordiger (VVV) SAOU WKP / Vacancy Full-Time Shop Steward (FSS) SAOU WCP. Lees meer/Read more

Nuusflits 13 van 2016 : Opleiding vir Skoolbestuurspanne / Training for School Management Teams. Lees meer/Read more

Nuusflits 12 van 2016 : Verlenging van inhandigingsdatum vir aansoeke om behuisingstoelaag, Hoofdevergadering met Onderwyshoof, 9 Februarie’16, LS Brackenfell / Extension of submission date for housing allowance, Principals’ meeting with Head of Education, 9 February’16, Brackenfell PS. Lees meer/Read more

Nuusflits 11 van 2016 : Bestuursbemagtiging 3&4 Maart 2016, Weskus Skool, Saldanha / Management Training, 3&4 March 2016, Weskus School, Saldanha. Lees meer/Read more

Nuusflits 10 van 2016 : WKOD Omsendskrywe rondom Behuisings subsidie / WCED Circular regarding Housing subsidy. Lees meer/Read more

Nuusflits 09 van 2016 : Hoofdevergadering / Principals’Meeting, 9 Feb’16, LS Brackenfell PS. Lees meer/Read more

Nuusflits 08 van 2016 : Opleiding vir Nuutaangestelde Opvoeders / Training for Newly Appointed Educators. Lees meer/Read more

Nuusflits 07 van 2016 : Kennisbou 2016 / Knowledge Development 2016. Lees meer/Read more

Nuusflits 06 van 2016 : Kortlysting en Onderhoude / Shortlisting and Interviews. Lees meer/Read more

Nuusflits 05 van 2016 : Gelukwensing en Voorspoedige 2016 / Well wishes and a prosperous 2016. Lees meer/Read more

Nuusflits 04 van 2016 : Opdatering van SAOU Lede Inligting / Updating SAOU Database. Lees meer/Read more

Nuusflits 03 van 2016 : Inrigtinggebaseerde Staatsdienspersoneel, Kantoorgebaseerde Staatsdienspersoneel / Institution-Based Public Service Staff, Office-Based Public Service Staff. Lees meer/Read more

Nuusflits 02 van 2016 : Inrigtinggebaseerde Opvoeders, Kantoorgebaseerde Opvoeders / Institution-Based Educators, Office-Based Educators. Lees meer/Read more

Nuusflits 01 van 2016 : Opleiding vir Nuutaangestelde Opvoeders / Training for Newly appointed Educators. Lees meer/Read more