WHY THE SAOU | WAAROM DIE SAOU

why

SUPERFICIALLY, ONE UNION LOOKS VERY MUCH LIKE ANOTHER. SO, WHY THE SAOU?

The SAOU is a teachers’ union, dedicated to the highest universal values and values of service delivery.

We are a strong professional body with the power to negotiate salaries and conditions of service with the employer, and to represent members in grievances and disputes.

Maintaining sound relations with the employer and other unions is also important to us.

SAOU members are provided with, among others, valuable financial services.

Members are never left uninformed.

In short, the SAOU provides unequaled professional enrichment, professional support, quality service and value to you, the member.

why2

OPPERVLAKKIG BESKOU, LYK EEN ONDERWYSERSUNIE DALK SOOS DIE ANDER. WAAROM DAN DIE SAOU?

Die SAOU is ‘n onderwysersunie wat verbind is tot die hoogste universele waardes en norme in dienslewering.

Ons is ‘n sterk beroepsliggaam met die mag om vergoeding en diensvoorwaardes met die werkgewer te beding, en om namens lede in die geval van griewe en dispute op te tree.

Om goeie verhoudings met die werkgewer en ander onderwysersunies te handhaaf is vir ons ook belangrik.

SAOU-lede word met, onder andere, waardevolle finansiële dienste voorsien.

Lede word nooit in die duister gelaat nie.

Kortom, die SAOU voorsien ongeëwenaarde professionele verryking, beroepsteun, kwaliteitdiens en waarde vir geld aan ons lede.